Systemy inteligentnego opomiarowania - regulacje prawne i wyzwania techniczne

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Prawo

Tagi: energetyka | dane pomiarowe | Smart metering

Data: 08-09.12.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 24.11-09.12.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Smart Grids na rynku polskim

 • Zmiana paradygmatu - licznik jako narzędzie dostarczające korzyści dla odbiorcy i prosumenta.
 • Liczniki a kluczowe wyzwania transformacji energetycznej
 • Trendy dotyczące komunikacji w stronę HES/MDMi komunikacji do ISD (problemy ze stosowaniem technologii PLC)
 • Potrzeby branży polskich producentów urządzeń dla sieci Smart Grids

Jarosław Wojtulewicz,
Apator SA.

10:15

Przerwa

10:30

Rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego oraz Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE)

 • Regulacje dotyczące Centralnego Systemu Informacji Rynku Energii (CSIRE)
 • Rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego
11:30

Przerwa

12:30

Rozwój usług magazynowania energii - wpływ magazynów energii na sieć trakcyjną, ustawa licznikowa

 • Obowiązek rejestracji magazynów energii - zasady wpisu magazynu energii do rejestrów prowadzonych przez operatorów systemów dystrybucyjnych
 • Potencjał magazynów energii - stabilizacja sieci oraz wpływ na sieć trakcyjną

Mateusz Brandt,
Instytut Doradztwa Energetycznego

Piotr Hawliczek,
Instytut Doradztwa Energetycznego

13:30

Przerwa

13:45

Podsumowanie aktualnego stanu prawnego systemów wsparcia OZE, kogeneracji i efektywności energetycznej

 • Zasady wydawania świadectw efektowności energetycznej w świetle znowelizowanej ustawy o efektywności energetycznej
 • Systemy wsparcia źródeł kogeneracyjnych – Prawo energetyczne
 • Systemy wsparcia OZE

Łukasz Podlewski
Niezależny doradca dla branży energetycznej. Rekomendowany audytor efektywności energetycznej ZAE, wieloletni (były) pracownik Urzędu Regulacji Energetyki.

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Metody i sposoby optymalizacji energii elektrycznej

 • Technologie służące optymalizacji energii elektrycznej

Adam Dominiak
Ellipsis Energy sp. z o.o.

10:15

Przerwa

10:30

Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids

 • Rozwój sieci Smart Grids na rynku polskim
 • Główne wady i problemy związane ze stosowaniem technologii PLC
 • Rozdzielnice energetyczne dostosowane do sieci Smart Grids - miniaturyzacja oraz dokładny pomiar mocy służący celom rozliczeniowym

Jacek Koźbiał
S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

11:30

Przerwa

12:30

Inteligentne systemy pomiarowe w instalacji elektrycznej

 • Standardy smart metering w budynku
 • Optymalizacja zużycia energii i zarządzanie jej popytem
 • Smart metering a smart home - inteligentne sieci w inteligentnym domu

Jacek Koźbiał
S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

13:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Nasi eksperci przybliżą zagadnienia smart meteringu w kontekście nowoczesnego zarządzania zużyciem energii zarówno od strony praktycznej, jak i regulacyjnej. Główny nacisk zostanie położony jednak na kwestie techniczne, typu know-how, które są decydujące dla wyrobienia umiejętności zarządzania zużyciem energii. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia:

 • Systemy inteligentnego opomiarowania w sektorze ciepłowniczym i energetycznym
 • Rozporządzenie w sprawie systemu pomiarowego oraz Centralny System Informacji Rynku Energii (CSIRE)
 • Rozwój usług magazynowania energii - wpływ magazynów energii na sieć trakcyjną, ustawa licznikowa
 • Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne - nowe obowiązki nałożone na operatorów systemów dystrybucyjnych
 • Systemy pomiarowe w inteligentnych sieciach Smart Grids
 • Inteligentne systemy pomiarowe w instalacji elektrycznej
 • Metody i sposoby optymalizacji energii elektrycznej - instalacja baterii kondensatorów, systemy kogeneracyjne, zmiana źródeł światła

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli firm energetycznych oraz przemysłu, w szczególności do zarządu, działów technicznych, prawnych oraz działu ds. inwestycji. Ponadto adresatami warsztatu są także kancelarie prawne, firmy inwestorskie oraz firmy doradczo-konsultingowe działające na rynku energetycznym.

Udział w wydarzeniu zapewnia 7 punktów szkoleniowych dla adwokatów i 10 punktów szkoleniowych dla radców prawnych.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Systemy inteligentnego opomiarowania - regulacje prawne i wyzwania techniczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 595 zł + 23% VAT do 9.11.2021 r.

  2. 1 995 zł + 23% VAT do 23.11.2021 r.

  3. 2 395 zł + 23% VAT po 23.11.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.12.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawne i praktyczne ryzyka realizacji przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jacek Koźbiał

Jacek Koźbiał

S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

Mateusz Brandt

Mateusz Brandt

Instytut Doradztwa Energetycznego

Piotr Hawliczek

Piotr Hawliczek

Instytut Doradztwa Energetycznego

Jarosław Wojtulewicz

Jarosław Wojtulewicz

Doradca Zarządu ds. Strategii w firmie Apator SA., Członek Zarządu sekcji Inteligentne Sieci Energetyczne -SIS -SG KIGEiT

Łukasz Podlewski

Łukasz Podlewski

Niezależny doradca dla branży energetycznej. Rekomendowany audytor efektywności energetycznej ZAE, wieloletni (były) pracownik Urzędu Regulacji Energetyki

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij