Stress testy w instytucjach finansowych - raportowanie i wykorzystanie wyników w praktyce

Grupa tematyczna: Banki, Finanse, Prawo

Data: 30-31.03.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 27.02-31.03.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wytyczne EBA w zakresie testów warunków skrajnych

 • Zakres testowania
 • Wymagania dla poszczególnych stress testów
 • Implementacja wymagań nadzorczych, realia we wdrożeniu, największe wyzwania
 • Podejście do stress testów kompleksowych
 • Wymagania w zakresie Pillar 2 Requirement
 • Rodzaje testów warunków skrajnych 
Ewa Renz

Ewa Renz

10:30

Przerwa kawowa

10:45

Odwrotne testy warunków skrajnych a plany naprawy

 • Otoczenie regulacyjne (Dyrektywa BRR oraz wymogi polskie)
 • Struktura Planu Naprawy
 • Wymogi dotyczące stress testów
 • Rola i zastosowanie odwrotnych TWS w planie naprawy
 • Przykłady scenariuszy i ich wpływ na bank
dr Radosław Pusz

dr Radosław Pusz

dr Jan Kowalski

dr Jan Kowalski

12:15

Przerwa na lunch

13:00

Wpływ rozporządzenia BMR na kluczowe procesy bankowe

 • Zarządzanie ryzykiem modeli (Rekomendacja W)
 • Wyznaczanie krzywych rentowności i wycena instrumentów finansowych
 • Zarządzanie ryzykiem stopy procentowej (Rekomendacja G)
 • Kredyty hipoteczne (Rekomendacja S)
 • Zarządzanie ryzykiem płynności –modele wewnętrznych cen transferowych (Rekomendacja P)
 • Testy warunków skrajnych a BMR
 • Implikacji procesu reformy wskaźników na rachunkowość zabezpieczeń
 • Ryzyko „zniknięcia” niektórych instrumentów finansowych
Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

14:15

Szacowanie ryzyka operacyjnego - modele pomiaru

 • Identyfikacja danych o incydentach
 • Raporty zarządcze i audytu
 • Określanie konsekwencji finansowych
 • Szacowanie wpływu scenariuszy stresowych na wynik finansowy banku/linii biznesowych
 • Zarządzanie ryzykiem operacyjnym a wyniki testów warunków skrajnych
15:00

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:30

Rejestracja i poranna kawa

9:45

Identyfikacja zdarzeń skrajnych: zielony łabędź

 • Zmiana klimatu jako źródło niestabilności finansowej, monetarnej i cenowej
 • Stabilność finansowa i klimatyczna jako dwa wzajemnie powiązane dobra publiczne
 • Konieczność alternatywnych epistemologii ryzyk
 • Identyfikacji ryzyka związanego z klimatem: ryzyka główne i poboczne
 • Transformacja niskoemisyjna, a „zielone łagodzenie ilościowe"
 • Przełożenie scenariusza klimatyczno-gospodarczego na ryzyko na poziomie sektora i firm
 • Nowe podejścia do przyszłościowego zarządzania ryzykiem
 • Włączanie zagrożeń związanych z klimatem do nadzoru ostrożnościowego
Jarosław Klepacki

Jarosław Klepacki

11:00

Przerwa kawowa i czas na networking

11:30

Ryzyko rynkowe - wykorzystanie wyników TWS dla ryzyka rynkowego w zarządzaniu instytucją

 • Metody szacowania ryzyka rynkowego
 • Zarządzanie ryzykiem rynkowym: identyfikacja, pomiar, monitorowanie i raportowanie ryzyka
 • Ryzyko stopy procentowej w księdze bankowej
Stefan Kawalec

Stefan Kawalec

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Zmiany w metodyce BION dla banków oraz komunikat KNF dotyczący stanowiska organu nadzoru w sprawie założeń polityki dywidendowej banków w 2020 roku

 • Organizacja procesu BION
 • Zasady nadawania ocen BION
 • Zmiany w najnowszej metodyce BION
 • Zasady formułowania odpowiedzi dla procesu BION
 • Wymagania BION dla obszaru:
 • Ryzyko płynności
 • Zarządzanie kapitałowe
 • Ryzyko kredytowe i koncentracji
 • Ryzyko rynkowe
 • Ryzyko operacyjne
 • Komunikat KNF dotyczący polityki dywidendowej banków w 2020 roku
15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Stress Testy są kluczowym narzędziem oceny ryzyka kredytowego, rynkowego, operacyjnego oraz ryzyka płynności. Aktualnie kształtuje się podejście nadzorcze w zakresie wymogów CRR2, które dotyczą ryzyka rynkowego oraz ryzyka kredytowego kontrahenta. EBA opublikowała w czerwcu 2019 roku zakres nowego podejścia do tych ryzyk, plan oraz harmonogram działań związanych z przygotowaniem standardów technicznych w ramach nowelizacji. Podczas konferencji nasi Eksperci omówią i przeanalizują kwestie planowania i przeprowadzenia testów warunków skrajnych, zgodnie z obowiązującymi rekomendacjami i standardami. Przedstawią również wytyczne, jakie wydała EBA na 2020 rok, a także wymagania polskiego nadzoru zawarte w rekomendacjach oraz wytycznych BION. Dzięki uczestnictwu w wydarzeniu dowiedzą się Państwo, jak prawidłowo przeprowadzić testy warunków skrajnych w poszczególnych obszarach ryzyk, poznają Państwo najlepsze metody budowy scenariuszy testowych oraz nabędą i usystematyzują wiedzę dotyczącą wymogów nadzorczych.

Główne zagadnienia:

 • Wytyczne EBA dot. stress testów na 2020 rok
 • Wystąpienie wielu ryzyk jednocześnie - agregacja wyników w sytuacji stresowej
 • Ryzyko płynności - identyfikacja czynników ryzyka i analiza stabilności
 • Zastosowanie stress testów na potrzeby Filara I: metoda wewnętrznych ratingów (IRB)
 • Szacowanie ryzyka operacyjnego - modele pomiaru
 • Filar II - wykorzystanie w ramach procesu ICAAP
 • Nadzór w zakresie zarządzania ryzykiem oraz adekwatnością kapitałową w ramach Procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP)
 • Zmiany w metodyce BION dla banków
 • Komunikat KNF dotyczący polityki dywidendowej banków w 2020 roku

Grupa docelowa:

Nasze wydarzenie kierujemy do instytycji finansowych: dyrektorów, kierowników i specjalistów. Zapraszamy:

 • Członków zarządu
 • Audytorów wewnętrznych i zewnętrznych
 • Pracownikom komórek, zajmującym się różnymi aspektami zarządzania ryzykiem: kredytowym, rynkowym, finansowym, operacyjnym, płynności
 • Przedstawicieli departamentu controllingu
 • Pracowników departamentu zarządzania aktywami i pasywami
 • Analityków

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Stress testy w instytucjach finansowych - raportowanie i wykorzystanie wyników w praktyce „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 11.02.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 26.02.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 26.02.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 29.03.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Stress testy w instytucjach finansowych - raportowanie i wykorzystanie wyników w praktyce (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 26.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 26.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

dr Jan Kowalski

dr Jan Kowalski

Dyrektor Biura Zarządzania Aktywami i Pasywami, Bank Pekao S.A.

Tomasz Mironczuk

Tomasz Mironczuk

Prezes Zarządu, Instytut Rynku Finansowego 

dr Radosław Pusz

dr Radosław Pusz

Dyrektor Biura Zarządzania i Alokacji Kapitału, Bank Pekao S.A.

Ewa Renz

Ewa Renz

Dyrektor Departamentu Analiz i Pomiaru Ryzyka, mBank Hipoteczny S.A.

Stefan Kawalec

Stefan Kawalec

Prezes Capital Strategy, były wiceminister finansów

Jarosław Klepacki

Jarosław Klepacki

Dr ekonomii, Adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij