Sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych: nowe ramy prawne, wymogi i strategie zarządzania

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Tagi: KNF | compliance | AML | metodyka | nadzór | Audyt | Komitet Audytu | Rada Nadzorcza

Data: 15-16.12.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 23.11-16.12.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowa Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF

 • Nowa Metodyka - omówienie istotnych zmian 
 • Formularze oceny
 • Ocena indywidualna a ocena zbiorowa – kryteria vs rodzaj podmiotu nadzorowanego
 • Stosowanie Metodyki w praktyce czyli efektywne wsparcie procesów oceny odpowiedniości

Katarzyna Dąbrowska
Deloitte

Sebastian Zasada
Deloitte

Weronika Nowicka
Deloitte

10:15

Przerwa

10:30

Zmiana uprawnień organów nadzoru w kontekście Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

 • Uprawnienia KNFu i UOKiKu w kontekście ostatnich reform prawnych
 • Analiza wpływu zmian na nadzorowane instytucje finansowe
 • Dostosowanie się do nowych uprawnień - praktyczne zagadnienia

dr Aleksander Szpojankowski
LAWARTON

12:00

Przerwa

12:15

Odpowiedzialność i obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej w kontekście Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

 • Przegląd i analiza zmian w odpowiedzialności Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Omówienie konsekwencji prawnych i operacyjnych
 • Jak dostosować struktury zarządzania do nowych wymogów? - praktyczne wskazówki i rekomendacje

Justyna Walas-Ryba
Grupa Eurocash

13:15

Przerwa lunchowa

14:15

Strategia współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu

 • Wzmocnienie roli organów nadzorczych w spółkach
 • Efektywne metody współpracy oraz komunikacji między organami zarządzającymi
 • Jak wdrażać zmiany - praktyczne aspekty współpracy

Mikołaj Górny
Sadkowski i Wspólnicy

Kamil Ciupka
Sadkowski i Wspólnicy

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Sposoby i narzędzia sprawowania nadzoru

 • Praktyczne podejścia do nadzoru
 • Analiza efektywności narzędzi i technik

Paweł Rudolf
DZP

10:30

Przerwa

10:45

Organizacja skutecznego systemu compliance

 • Jak skutecznie organizować system compliance krok po korku
 • Dobre praktyki przy wdrażaniu systemu compliance
 • Monitorowanie procesów zarządzania ryzykiem w Grupie

Justyna Postępska-Czekaj
Just Comply

12:00

Przerwa lunchowa

12:30

Odpowiedzialność organów zarządzających za kwestie AML

 • Obowiązki i strategie zarządzania ryzykiem AML
 • Odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków zgodnie z Ustawą o AML
 • Stosowanie wewnętrznej procedury AML oraz zgłaszanie nieprawidłowości

dr Piotr Karlik
Kancelaria Adwokacka Piotr Karlik

14:00

Właściwy przebieg audytu wewnętrznego

 • Współpraca i postrzeganie audytu z perspektywy Zarządu, Rady Nadzorczej, działu compliance i zarządzania ryzykiem
 • Kluczowe zadania - raportowanie i ocena

Marcin Dublaszewski
Audytor wewnętrzny

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaSerdecznie zapraszamy Państwo na dwudniowe warsztaty poświęcone sprawowaniu nadzoru w instytucjach finansowych. Jest to wyjątkowa okazja, aby poznać najnowsze zmiany prawne i zdobyć praktyczną wiedzę od cenionych ekspertów. Uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o nowej Metodyce oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF, strategii współpracy oraz skutecznym systemie zarządzania wewnętrznego. To także doskonała możliwość możliwość wymiany doświadczeń. Dołącz do nas i bądź na bieżąco z kluczowymi trendami i wytycznymi w dziedzinie nadzoru korporacyjnego!

Główne zagadnienia:

 • Nowa Metodyka oceny odpowiedniości członków organów podmiotów nadzorowanych przez KNF 
 • Zmiana uprawnień organów nadzoru w kontekście Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku 
 • Odpowiedzialność i obowiązki Zarządu i Rady Nadzorczej w kontekście Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
 • Strategia współpracy między Członkami Zarządu, Radą Nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu
 • Sposoby i narzędzia sprawowania nadzoru
 • Organizacja skutecznego systemu compliance
 • Odpowiedzialność organów zarządzających za kwestie AML 
 • Właściwy przebieg audytu wewnętrznego

Grupa docelowa:

Wydarzenie kierujemy przedstawicieli instytucji finansowych, w szczególności do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych oraz pracowników takich działów jak:

 • Prawny
 • Compliance
 • Nadzoru Właścicielskiego
 • Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Controllingu
 • Audytu
 • Zgodności

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Maja Błaszkiewicz

Junior Project Manager
Workshops Department
M: +48 537 000 985
e-mail: m.blaszkiewicz@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych: nowe ramy prawne, wymogi i strategie zarządzania „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 25.10.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 22.11.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 22.11.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 13.12.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sprawowanie nadzoru w instytucjach finansowych: nowe ramy prawne, wymogi i strategie zarządzania (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.10.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.10.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

Właściciel, Nadzór Korporacyjny

Justyna Postępska-Czekaj

Justyna Postępska-Czekaj

Radca Prawny, Just Comply

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat

Marcin Dublaszewski

Marcin Dublaszewski

Audytor Wewnętrzny

Katarzyna Dąbrowska

Katarzyna Dąbrowska

Associate Partner, Deloitte

Sebastian Zasada

Sebastian Zasada

Senior Consultant, Deloitte

Weronika Nowicka

Weronika Nowicka

Analyst, Deloitte

Justyna Walas-Ryba

Justyna Walas-Ryba

 Prawniczka, Compliance oficerka, Trenerka biznesu, Aktywna Menedżerka compliance i ESG

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij