Sieci przesyłowe - inwestycje, modernizacje, najnowsze zmiany prawne i aktualna problematyka

Grupa tematyczna: Energetyka, Branża budowlana

Tagi: inwestycje | sieci przesyłowe

Data: 08-09.11.2021r.

Cena:
1995 zł/os. > 12.10-09.11.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Nowelizacja Specustawy Przesyłowej z dnia 20 kwietnia 2021 r. – praktyczne zastosowanie

 • Omówienia zmian i ich wpływu na realizację przedsięwzięć
 • Rozszerzenie wykazu strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowej
 • Nabywanie tytułów prawnych do nieruchomości
 • Przebudowa obiektów liniowych
 • Przepisy przejściowe i ich wpływ na realizację inwestycji
 • Uzyskiwanie decyzji lokalizacyjnej dla terenów szczególnych

dr Hubert Wysoczański
SSW Pragmatic Solutions

10:30

Przerwa

10:45

Służebność przesyłu – aktualna problematyka

 • Rokowania oraz roszczenia dotyczące ustanowienia służebności przesyłu – najczęstsze problemy
 • Zasady szacowania szkód, wartości służebności przesyłu oraz wynagrodzeń związanych z urządzeniami przesyłowymi
 • Zarządzanie modernizacją majątku sieciowego a służebność przesyłu
 • Wyceny nieruchomości, operaty szacunkowe

Jakub Arczyński
Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni

12:15

Przerwa

13:00

Decyzje środowiskowe – problematyka

 • Kiedy są potrzebne?
 • Jak je pozyskać?
 • Jakich problemów możemy się spodziewać?

dr Sergiusz Urban
Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

14:00

Planowanie i projektowanie rozbudowy sieci przesyłowych oraz działania modernizacyjne a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

 • Zastąpienie decyzji o warunkach zabudowy decyzją lokalizacyjną
 • Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego – proces uchwalania, obowiązki organów zobowiązanych do współpracy

Magdalena Hajduk
Kancelaria Ślązak, Zapiór i Partnerzy

15:00

Kodeks Dobrych Praktyk dla zamówień w branży energetycznej

 • Założenia dla inwestycji w sieci przesyłowe i dystrybucyjne

Przemysław Janiszewski
Przewodniczący Komitetu Energii przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Dokumentacja budowlana po Nowelizacji Prawa Budowlanego z dnia 1 lipca 2021 – najważniejsze zmiany

 • Nowe wymogi w zakresie projektu budowlanego
 • Nowa definicja obszaru oddziaływania obiektu i inne kluczowe pojęcia w prawie budowlanym
 • Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót
 • Realizacja robót bez pozwolenia na budowę lub bez zgłoszenia budowy
 • Istotne i nieistotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego

dr inż. Rafał Dybicz
MKRE Engieering

10:30

Przerwa

10:45

Pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości na ścieżce administracyjnej oraz cywilnoprawnej

 • Pozyskiwanie tytułu prawnego do nieruchomości o nieokreślonym stanie prawnym
 • Pozyskaniem prawa do nieruchomości na potrzeby budowy przyłączy do obiektów odbiorców oczekujących na rozpoczęcie dostaw
 • Ograniczenie prawa własności w celu realizacji infrastruktury przesyłowej w trybie art. 124 Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami

Joanna Maternik-Palicka
Veolia Energia Poznań SA

12:15

Przerwa

13:00

Jak przełamać opór społeczny przy realizacji projektów i skutecznie się komunikować?

 • Projekt "trudny społecznie" czyli jaki? Czy są projekty "łatwe społecznie"?
 • Zasada "ciszej jedziesz, dalej zajedziesz" - mądra taktyka czy relikt przeszłości?
 • Udział społeczeństwa w ochronie środowiska, wyłożenia dokumentów do wglądu, ogłoszenia na tablicach informacyjnych gmin, dyskusje publiczne - czy to wszystko, co można i warto zrobić?
 • Dialog i partycypacja, czy propaganda i erystyka? Jakie działania i narzędzia warto wykorzystywać w pracy z otoczeniem inwestycji?
 • Czy starannie prowadzono komunikacja w projekcie to mniej, czy więcej pracy?
 • Błędy i wpadki vs. dobre praktyki komunikacyjne w projektach infrastrukturalnych - studia przypadków

Marek Rudnicki
Forward PR

14:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Według prognoz w najbliższym czasie czeka nas wiele inwestycji w sieci przesyłowe. Pojawiło się też sporo ważnych zmian prawnych, jak chociażby Nowelizacja Specustawy Przesyłowej, czy zmiany w Prawie Budowlanym. Prace nad Kodeksem Dobrych Praktyk dla zamówień w branży energetycznej, jeśli chodzi o inwestycje w sieci przesyłowe i dystrybucyjne są na finiszu i zdecydowanie jest o czym mówić. Sporo problemów rodzi nadal pozyskiwanie praw do gruntów, czy zagadnienia służebności przesyłu. Zapraszamy do udziału w naszym praktycznym warsztacie, gdzie dowiedzą się Państwo, jak w sposób właściwy i skuteczny przeprowadzać inwestycje, a także rozwieją posiadane wątpliwości co do praktyki stosowanych rozwiązań.
Główne zagadnienia:

 • Nowelizacja Specustawy Przesyłowej z dnia 20 kwietnia 2021 r. – praktyczne zastosowanie
 • Decyzje środowiskowe – problematyka
 • Planowanie i projektowanie rozbudowy sieci przesyłowych oraz działania modernizacyjne a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
 • Pozyskanie tytułu prawnego do nieruchomości na ścieżce administracyjnej oraz cywilnoprawnej
 • Dokumentacja budowlana po Nowelizacji Prawa Budowlanego z dnia 1 lipca 2021 – najważniejsze zmiany
 • Kodeks Dobrych Praktyk dla zamówień w branży energetycznej
 • Jak przełamać opór społeczny przy realizacji projektów i skutecznie się komunikować?
 • Służebność przesyłu – aktualna problematyka

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora elektroenergetycznego, gazowego, oraz ciepłowniczego. Warsztaty dedykujemy przede wszystkim przedstawicielom działów:

 • Nieruchomości / Gospodarki nieruchomościami
 • Inwestycji / Nadzoru inwestycyjnego
 • Pozyskiwania gruntów
 • Infrastruktury
 • Rozwoju sieci
 • Zarządzania majątkiem sieciowym

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 11.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 11.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sieci przesyłowe - inwestycje, modernizacje, najnowsze zmiany prawne i aktualna problematyka „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.11.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sieci przesyłowe - inwestycje, modernizacje, najnowsze zmiany prawne i aktualna problematyka (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 11.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 11.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Hubert Wysoczański

dr Hubert Wysoczański

Partner, Adwokat, SSW Pragmatic Solutions

Jakub Arczyński

Jakub Arczyński

Adwokat, Kancelaria M. Krotoski Adwokaci i Radcy Prawni sp.k.

dr inż. Rafał Dybicz

dr inż. Rafał Dybicz

MKREngieering, rzeczoznawca budowlany PSRiBS, biegły sądowy

Joanna Maternik-Palicka

Joanna Maternik-Palicka

Radca Prawny, Manager Biura Prawnego, Veolia Energia Poznań SA

Przemysław Janiszewski

Przemysław Janiszewski

Unibep S.A., Przewodniczący Komitetu Energii przy Polskim Związku Pracodawców Budownictwa, Członek Rady Związku, Członek Rady Doradców Politechniki Warszawskiej

dr Sergiusz Urban

dr Sergiusz Urban

Consuel, Radca Prawny, Kancelaria WKB Wierciński Kwieciński Baehr

Marek Rudnicki

Marek Rudnicki

Specjalista ds. konsultacji społecznych przy inwestycjach infrastrukturalnych, Forward PR

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Adwokat, Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij