Sankcje na Rosję i Białoruś – jak uniknąć kar i wpisu na listę sankcyjną?

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: Sankcje | Listy sankcyjne

Data: 05.10.2022r.

Cena:
495 zł/os. > 09.09-05.10.2022

Program

 
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Unijne listy sankcyjne

 • Krótki rys historyczny polityki sankcyjnej UE.
 • Podstawy prawne stosowania sankcji względem Rosji i Białorusi.
 • Kto powinien stosować się do unijnych przepisów sankcyjnych?
 • Jakie podmioty objęte są sankcjami unijnymi?
 • Co oznacza „zamrożenie” środków finansowych i zasobów gospodarczych?
 • Wyjątki od nakazu zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych.
 • Klauzula obejścia przepisów sankcyjnych.
 • Czym kierować się w procesie weryfikacji kontrahentów, aby uniknąć naruszenia sankcji unijnych?
9:40

Przerwa

9:55

Polska ustawa sankcyjna

 • Jakie podmioty znaleźć mogą się na polskiej liście sankcyjnej?
 • Kto i w jakiej procedurze dokonuje wpisu na polską listę sankcyjną?
 • Konsekwencje znalezienia się podmiotu na polskiej liście sankcyjnej.
 • Jak uniknąć wpisania na polską listę sankcyjną?
 • Kto i w jaki sposób wnioskować może o zwolnienie środków z obowiązku zamrożenia?
 • Jakie są kary za naruszenie unijnych i polskich przepisów sankcyjnych?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów sankcyjnych?
 • W jaki sposób odwołać się od nałożonej kary?
10:35

Przerwa

10:50

Zakaz dostarczania towarów i technologii podwójnego zastosowania, zakaz świadczenia usług

 • Zakaz dostarczania towarów i technologii podwójnego zastosowania
  • Jakich towarów nie wolno dostarczać do Rosji i Białorusi?
  • Czym są towary i technologie podwójnego zastosowania?
  • Wyjątki od zakazu dostarczania towarów i technologii podwójnego zastosowania.
  • W jaki sposób zabezpieczyć się prawnie przed „niewłaściwym” wykorzystaniem oferowanych towarów lub technologii?
 • Jakich usług nie wolno świadczyć na rzecz podmiotów rosyjskich i białoruskich?
11:20

Przepisy sankcyjne a obowiązki wynikające z innych ustaw (w szczególności terminy płatności w relacjach handlowych) – case study

 • Pytania i odpowiedzi
11:50

Zakończenie

Justyna Nykiel
Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna Sp. k.

Łukasz Wojdanowicz
Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna Sp. k.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Choć sankcje gospodarcze jako element polityki międzynarodowej kierowane są przeciwko podmiotom zagranicznym, to ich adresatami są również krajowe podmioty z państw, które je ustanawiają. Zrozumienie mechanizmu funkcjonowania sankcji jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców, ponieważ ich nieprzestrzeganie może wiązać się z ryzkiem wysokich kar finansowych, utratą partnerów biznesowych i reputacji, a także wykluczeniem z systemu finansowego czy zostanie objętym sankcjami. Udział w webinarium zapewni Państwu kompleksową wiedzę na temat środków bezpieczeństwa związanych z prowadzeniem działalności przy obecnej sytuacji geopolitycznej i dynamicznych zmianach regulacyjnych.

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż, przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • AML/CTF
 • Przeciwdziałania praniu pieniędzy
 • Przeciwdziałania przestępstwom i nadużyciom
 • Compliance
 • Audytu i kontroli wewnętrznej
 • Nadzoru
 • Ryzyka Operacyjnego
 • Kontrolingu
 • Monitoringu transakcji

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 5.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 5.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Sankcje na Rosję i Białoruś – jak uniknąć kar i wpisu na listę sankcyjną? „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 395 zł + 23% VAT do 8.09.2022 r.

  2. 495 zł + 23% VAT po 8.09.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 5.10.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Sankcje na Rosję i Białoruś – jak uniknąć kar i wpisu na listę sankcyjną? (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Justyna Nykiel

Justyna Nykiel

Lider Zespołu Korporacyjnego Doradztwa Prawnego, Counsel, Radca Prawny w Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria prawna sp.k

Łukasz Wojdanowicz

Łukasz Wojdanowicz

Aplikant radcowski, Associate w Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria Prawna Sp. k.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij