Rynek usług płatniczych – regulacje i praktyczne problemy

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Tagi: PSD2 | open banking

Data: 16-17.11.2021r.

Cena:
2795 zł/os. > 20.10-17.11.2021

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Wpływ fintechów na rynek płatności

 • Przegląd nowych trendów i rozwiązań na rynku płatności
 • Aspekty prawne współpracy z Big Tech oraz rola platform internetowych (Amazon, e-Bay, Google Play) w innowacjach na rynku płatności
 • Open banking w płatnościach i nie tylko (identyfikacja klienta, potwierdzenie danych, VAS)
 • Polish API – dobre praktyki i praktyczne problemy

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

11:00

Przerwa

11:15

Oczekiwane zmiany w regulacjach sektora usług płatniczych w perspektywie 2021-2026: PSD3, EMD3, DLT, SFD

 • Czy czeka nas konsolidacja przepisów PSD3, EMD2 i MICA – regulacja pieniądza elektronicznego, usług płatniczych i kryptoaktywów
 • Open Payments vs. open banking – możliwe zmiany w regulacji usług PIS i AIS
 • Przyszłość SCA i typowych produktów wyłączonych spod zakresu UUP – telekomunikacja, limited network, TSP
 • Otwieranie infrastruktury płatniczej na innowacje: SEPA API Access Scheme, rozporządzenie pilotażowe DLT, nowelizacja dyrektywy o ostateczności rozrachunku

dr Krzysztof Korus
DLK Legal

12:45

Przerwa

13:30

Praktyczne problemy stosowania PSD2 w świetle przepisów RODO

 • Wykorzystywanie danych klienta - jakie dane, w jakim zakresie i na jakiej podstawie może przetwarzać TPP?
 • Obowiązki TPP i ASPSP wynikające z RODO
 • Silne uwierzytelnienie a RODO – obowiązki dostawców i ryzyka prawne
 • Nadchodzące regulacje (AI Act, DORA, DMA/DSA) a ochrona danych w projektach z obszaru PSD2

dr Michał Mostowik
DLK Legal

15:00

Przegląd najnowszych i projektowanych zmian prawnych oraz ich praktyczne zastosowanie

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych (UD52)
 • Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku (UD 235)
 • Komunikat UKNF z dnia 26 lipca 2021 r. dotyczący realizacji przez dostawców usług płatniczych obowiązków wynikających z art. 143b ustawy o usługach płatniczych
 • Nowe wytyczne EBA w sprawie wyłączeń pod tzw. „ograniczoną siecią” spod PSD2

dr hab. Jan Byrski
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Michał Synowiec
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

16:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Reklamacje i odpowiedzialność za transakcje płatnicze

 • Podział odpowiedzialności za nieautoryzowane transakcje płatnicze w PSD2 oraz w UUP
 • Wpływ SCA na odpowiedzialność za fraudy
 • Spór na linii ZBP i Rzecznik Finansowy oraz Prezes UOKiK dotyczący postępowań reklamacyjnych w sprawie nieautoryzowanych transakcji płatniczych
 • Przegląd najnowszego orzecznictwa z tematu odpowiedzialności banków za transakcje nieautoryzowane

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

10:30

Przerwa

11:15

Otwarta bankowość – stan gotowości po 2 latach od wdrożenia RTS

 • Obowiązek silnego uwierzytelniania klienta przez dostawców
 • Doświadczenia w stosowaniu zabezpieczeń SCA

Piotr Góralczyk
UnifiedAPI

Paweł Łaskarzewski
Plave

12:45

Przerwa

13:30

Outsourcing w działalności usług płatniczych - najczęstsze problemy

 • Outsourcing czynności bankowych - zmiany w ustawie Prawo Bankowe
 • Proces outsourcingu w działalności usług płatniczych (zasady kwalifikacji umowy, ocena ryzyka, due diligence etc.) oraz proces outsourcingu chmurowego
 • Umowa outsourcingowa w działalności usług płatniczych - krok po kroku
 • Działania po zawarciu umowy outsourcingowej?

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Rewolucja w usługach płatniczych jaką zapoczątkowało wprowadzenie PSD2, nadal trwa. Udział w naszym wydarzeniu przyniesie wiedzę na temat tego, jak płynnie przejść proces zmian, by sprostać dostosowaniu do obecnych, jak i planowanych regulacji, uchronić się od uchybień w znajomości przepisów oraz skutecznie je egzekwować. Nasi eksperci podpowiedzą jak wdrożyć procedury pozwalające sprostać wyzwaniom, jakie stawia przed nami wymagający klient nowoczesnej bankowości, a także Regulator. Spotkanie to będzie także przeglądem trendów oraz zebranych w ostatnim czasie doświadczeń.
Główne zagadnienia:

 • Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych
 • Wpływ fintechów na rynek płatności
 • Oczekiwane zmiany w regulacjach sektora usług płatniczych w perspektywie 2021-2026: PSD3, EMD3, DLT, SFD
 • Otwarta bankowość – stan gotowości po 2 latach od wdrożenia RTS
 • Reklamacje i odpowiedzialność za transakcje płatnicze
 • Praktyczne problemy stosowania PSD2 w świetle przepisów RODO
 • Outsourcing w działalności usług płatniczych - najczęstsze problemy


Grupa docelowa:
Warsztaty kierujemy do przedstawicieli sektora bankowego i usług płatniczych, w szczególności do kadry zarządzającej, dyrektorów, kierowników, specjalistów z następujących działów:

 • Bankowości elektronicznej
 • Bezpieczeństwa
 • Bankowości Detalicznej i Transakcyjnej
 • Zarządzania produktami
 • Kart Płatniczych
 • Centrum usług płatniczych
 • Prawnego oraz Compliance

Partner Merytoryczny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 19.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 19.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rynek usług płatniczych – regulacje i praktyczne problemy „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 5.10.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 19.10.2021 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 19.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.11.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rynek usług płatniczych – regulacje i praktyczne problemy (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 19.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 19.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Counsel, PwC Legal

dr Michał Mostowik

dr Michał Mostowik

Adwokat, DLK Legal

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Piotr Góralczyk

Piotr Góralczyk

Founder & CEO, UnifiedAPI

Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, Associate, Kancelaria DLK Legal

Paweł Łaskarzewski

Paweł Łaskarzewski

CEO & Technological Founder, Plave

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Aplikant adwokacki, Senior Associate, PwC Legal

Michał Synowiec

Michał Synowiec

Associate, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij