Rynek OZE – trendy, regulacje i praktyczne problemy

Grupa tematyczna: Energetyka, Prawo

Tagi: OZE | PV | fotowoltaika | FW | energia odnawialna

Data: 16-17.02.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 28.01-17.02.2022

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Przegląd najnowszych i planowanych zmian prawnych na rynku odnawialnych źródeł

 • Co zmieniło się w 2021 roku i co przyniesie nam rok 2022?
 • Dostosowanie prawodawstwa polskiego do wymogów UE - perspektywy

Mateusz Górniaczyk,
Kancelaria JLSW Janaszczyk Lis i Wspólnicy

10:30

Przerwa

10:40

Regulacje prawne i rozliczenia prosumentów po nowelizacji Ustawy o OZE oraz Prawa energetycznego z 29 października 2021 r.

 • Nowe podmioty na rynku energii - prosument wirtualny i prosument zbiorowy
 • Rozliczenia prosumentów z magazynem energii i bez magazynu energii
 • Zasady łączenia statusu prosumenta wirtualnego i zbiorowego Rozliczenie prosumentów po 2022 r.
 • Zasady kwalifikacji do "dotychczasowego systemu wsparcia"
 • Zasady przejścia ze "starego" do "nowego" systemu rozliczeń
 • Zasady handlu energią dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych - system net-billing

Krzysztof Szczęśniak,
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy

11:20

Przerwa

11:30

Uwarunkowania prawne procesu inwestycyjnego OZE

 • Proces inwestycyjny i wpływ najnowszych zmian legislacyjnych na jego przebieg

Tomasz Pietrzyk,
SSW Pragmatic Solutions

13:00

Przerwa

14:00

Systemy wsparcia dla wytwórców energii OZE

 • Magazyny energii - jak zwiększyć ich udział na rynku zielonej energii
 • Wsparcie zielonej transformacji w ramach Funduszu Modernizacyjnego
 • Mechanizmy Rynku Mocy jako element rozwoju OZE

Dominik Strzałkowski,
SSW Pragmatic Solutions

Maximilian Piekut,
SSW Pragmatic Solutions

15:30

Zakończenie I dni

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Energetyka wiatrowa w Polsce

 • Perspektywy rozwoju, regulacje
 • Liberalizacja zasady 10H
 • Planowana nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych oraz niektórych innych ustaw

Piotr Kolasa,
Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

10:00

Przerwa

10:10

Umowy cPPA - praktyczne wykorzystanie

 • Strategie aukcyjne vs cPPA vs finansowanie
 • Linia bezpośrednia sprzedaży energii elektrycznej – przeszkody regulacyjne i możliwe rozwiązania

Maciej Małachowski,
PwC Polska

11:40

Przerwa

11:50

Możliwe technologie pozyskiwania energii z OZE

 • Porównanie kosztowe, opłacalność
 • Wykorzystanie źródeł energii odnawialnej a efektywność energetyczna
 • Perspektywy wprowadzenia rozwiązania ,,cable pooling”

Daniel Raczkiewicz,
Kancelaria Doradztwa Rynku Energii

13:00

Przerwa

14:00

Rozwój technologii wodorowych

 • Polska strategia wodorowa do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.
 • Zielony wodór. Jakie są możliwości produkcji, wykorzystania i magazynowania

Dariusz Pachniewski,
Hynfra Sp. zo.o.

14:45

Power-To-Gas - cele i zadania projektów typu P2G

Marek Foltynowicz,
Klaster Technologii Wodorowych

15:15

Współpraca farm OZE z siecią elektroenergetyczną

 • Potrzebne inwestycje

Damian Różycki
Columbus Obrót

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Podczas warsztatu omówione zostaną wszystkie najnowsze i planowane zmiany prawne. Poruszymy także zagadnienia techniczne oraz biznesowe, a także obecne trendy OZE.

Główne zagadnienia:

 • Przegląd najnowszych i planowanych zmian prawnych
 • Regulacje i rozliczenia dotyczące prosumentów
 • Uwarunkowania prawne procesu inwestycyjnego OZE
 • Możliwe technologie pozyskiwania energii z OZE - porównanie kosztowe, opłacalność
 • Systemy wsparcia dla wytwórców energii OZE
 • Magazyny energii - jak zwiększyć ich udział na rynku zielonej energii
 • Umowy cPPA - praktyczne wykorzystanie
 • Rozwój technologii wodorowych


Grupa docelowa: Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży energetycznej, firm wytwarzających energię elektryczną i podmiotów planujących inwestycje w OZE, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 27.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 27.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 20.12.2021 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 27.01.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 27.01.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.02.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Identyfikacja i zarządzanie ryzykiem AML w instytucjach obowiązanych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 27.01.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 27.01.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Maciej Małachowski

Maciej Małachowski

Starszy Menedżer, PwC Polska

Marek Foltynowicz

Marek Foltynowicz

Ekspert ds. wodoru, Klaster Technologii Wodorowych

Krzysztof Szczęśniak

Krzysztof Szczęśniak

Prawnik, CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy

Dominik Strzałkowski

Dominik Strzałkowski

Partner, SSW Pragmatic Solutions

Tomasz Pietrzyk

Tomasz Pietrzyk

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Daniel Raczkiewicz

Daniel Raczkiewicz

Członek Zarządu, Co-founder, EnergyNAT Sp. z o.o.

Piotr Kolasa

Piotr Kolasa

Radca Prawny, Kancelaria Polowiec i Wspólnicy

Dariusz Pachniewski

Dariusz Pachniewski

Ekspert ds. wodoru, Hynfra Sp. zo.o.

Damian Różycki

Damian Różycki

Prezes Zarządu, Columbus Obrót

Maximilian Piekut

Maximilian Piekut

Senior Associate, SSW Pragmatic Solutions

Mateusz Górniaczyk

Mateusz Górniaczyk

Prawnik, Kancelaria JLSW Janaszczyk Lis i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij