Rynek energii w świetle zmian prawnych i aktualnych wyzwań

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: OZE | rynek bilansujący | rynek mocy | PPA | linia bezpośrednia | cable pooling

Data: 14-15.02.2024r.

Cena:
3195 zł/os. > 12.01-14.02.2024

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Proponowane zmiany modelu rynku energii UE (EMD)

 • Cele i założenia
 • Proponowane rozwiązania i nowe obowiązki

Piotr Dziwniel
Dentons

Michał Motylewski
Dentons

10:00

Przerwa

10:10

Zmiany na Rynku Bilansującym

 • Zmiany Warunków Dotyczących Bilansowania
 • Nowe produkty na Rynku Bilansującym
 • Stan przygotowań do wdrożenia usług systemowych oraz usług elastyczności

Piotr Dziwniel
Dentons

Michał Motylewski
Dentons

11:40

Przerwa

11:50

Nowe zasady wydawania, obrotu i umarzania gwarancji pochodzenia

 • Funkcjonowanie Rejestru Gwarancji Pochodzenia
 • Dokumentacja w obiegu gwarancji pochodzenia
 • Gwarancje pochodzenia dla nowych rodzajów i nośników energii
 • Mechanizmy wsparcia a gwarancje pochodzenia

Adam Madejski
Kancelaria Raczyński Skalski & Partners

13:20

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
07:45

Rejestracja Uczestników

08:00

Zasady rozliczeń na Rynku Bilansującym

 • Rozliczanie rezerwy operacyjnej
 • Zasady wyceny energii bilansującej i niezbilansowania oraz zasady rozliczeń tych energii
 • 15 minutowe okresy rozliczeniowe

Michał Motylewski
Dentons

9:00

Realizacja rozproszonego modelu energii - prosument wirtualny, magazynowanie oraz agregowanie energii

 • Środowisko regulacyjne
 • Rola i zadania spółek obrotu

Kamil Lenczewski
Eversheds Sutherland Poland

10:30

Przerwa

10:45

Umowy PPA na rynku polskim

 • Uwarunkowania prawnoregulacyjne umów pomiędzy wytwórca a odbiorcą
 • Perspektywy na przyszłość i lekcje z przeszłości

Paweł Makaruk
Respect Energy

12:00

Przerwa

12:10

Linia bezpośrednia i cable pooling

 • Prowadzenie Inwestycji zgodnie z wymogami prawnymi na podstawie zmian do ustawy prawo energetyczne
 • Praktyczne aspekty inwestycji w  linie bezpośrednie i cable pooling

Paweł Łączkowski
Deloitte Legal

13:30

Przerwa

14:10

Zasady funkcjonowania Rynku Mocy

 • Regulacje prawne i projektowane zmiany
 • Certyfikacja
 • Przebieg i podsumowanie aukcji
 • Zgłaszanie i weryfikacja transakcji

dr Marek Grzywacz
NGL Legal

15:10

Przerwa

15:15

Prognozy na przyszłość

 • Podsumowanie ostatnich zmian na rynku
 • Prognozowanie kosztów wytwarzania i cen energii na najbliższe lata

Kamil Skonieczny

16:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzeniaNa rodzimym rynku energii zachodzi wiele, ważnych reform. Podyktowane są one koniecznością dostosowania się Polski do polityki unijnej i transformacji rynku w kierunku rozproszonego modelu energii. Zapraszamy na spotkanie, podczas którego omówione zostaną najważniejsze zmiany, wyzwania oraz prognozy na przyszłość.

Główne zagadnienia:

 • Proponowane zmiany modelu rynku energii UE (EMD)
 • Zmiany i zasady rozliczeń na Rynku Bilansującym
 • Nowe zasady wydawania, obrotu i umarzania gwarancji pochodzenia
 • Realizacja rozproszonego modelu energii
 • Regulacyjna strona hurtowego rynku energii
 • Umowy PPA na rynku polskim
 • Linia bezpośrednia i cable pooling
 • Przygotowanie środowiska regulacyjnego do realizacji rozproszonego modelu energii
 • Zasady funkcjonowania Rynku Mocy
 • Prognozy na przyszłość

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora energetycznego, w szczególności z działów:

 • Energetyczny
 • Sprzedaży
 • Produkcji
 • Finansowy
 • Ekonomiczny
 • Handlowy
 • Rozliczeń energii
 • Zakupów
 • Wytwarzania
 • Obrotu energią
 • Transakcyjny
 • Obsługi rynku
 • Analiz rynku energii
 • Regulacji
 • Taryf
 • Dystrybucji
 • Operacyjny
 • Prawny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Junior Team Leader
Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.12.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.12.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rynek energii w świetle zmian prawnych i aktualnych wyzwań „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 12.12.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 11.01.2024 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 11.01.2024 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.02.2024 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rynek energii w świetle zmian prawnych i aktualnych wyzwań (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.12.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.12.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Michał Motylewski

Michał Motylewski

Radca prawny Europe Energy Practice Development Counsel w warszawskim biurze Dentons

Adam Madejski

Adam Madejski

Radca Prawny, Senior Associate, Kancelaria Raczyński Skalski & Partners

Paweł Makaruk

Paweł Makaruk

Senior Origination Manager w Zespole Origination w Respect Energy

Piotr Dziwniel

Piotr Dziwniel

Radca Prawny, Counsel w warszawskim biurze kancelarii Dentons

Paweł Łączkowski

Paweł Łączkowski

Radca prawny, Partner Associate, Deloitte Legal

Kamil Skonieczny

Kamil Skonieczny

Menadżer ds. efektywności energetycznej i OZE, ECDF DOTACJE

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij