Rynek energii – najnowsze i planowane zmiany prawne, wyzwania i prognozy na przyszłość

Grupa tematyczna: Instytucje Finansowe

Tagi: OZE | rynek bilansujący | rynek mocy | REMIT | MIFID2 | MAR | TGE

Data: 04-05.09.2023r.

Cena:
1995 zł/os. > 18.05-29.06.2023
2395 zł/os. > 30.06-27.07.2023
2795 zł/os. > 28.07-05.09.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Najnowsze i planowane zmiany na Rynku Bilansującym

 • Struktura, zgłaszanie danych, kontraktacja
 • Projekt nowych Warunków Dotyczących Bilansowania

Paulina Stachura
DWF Poland

10:30

Przerwa

10:45

Zasady rozliczeń na Rynku Bilansującym

 • Zasady wyznaczania cen rozliczeniowych energii elektrycznej
 • Bilansowanie handlowe - cena rynkowa
 • Bilansowanie techniczne - ceny za wytwarzanie wymuszone
 • Wpływ źródeł odnawialnych na ceny Rynku Bilansującego
12:15

Przerwa

13:00

Rynek Mocy

 • Podsumowanie dotychczasowych aukcji mocy
 • Zasady zgłaszania i weryfikacji transakcji w ramach obrotu wtórnego
 • Monitorowanie realizacji umów mocowych
14:20

Przerwa

14:30

Regulacyjna strona hurtowego rynku energii

 • REMIT, MIFID 2, MAR
 • Zasady handlu energią na TGE
15:50

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Przygotowanie środowiska regulacyjnego do realizacji rozproszonego modelu energii

 • Prosument wirtualny
 • Magazynowanie energii
 • Agregowanie

Adam Madejski
PwC Legal Poland

10:30

Przerwa

10:45

Interwencje rynkowe - problematyka

 • Ustawa prądowa
 • Wpływ regulacji cen maksymalnych na sytuację wytwórców energii w OZE

Paweł Łączkowski
Deloitte Legal

12:15

Przerwa

13:00

Prognozowanie rozwoju rynku energii w najbliższych latach

 • Podsumowanie bieżącej sytuacji na rynku energii oraz kontekstu europejskiego
 • Kontekst polskiej polityki energetycznej
 • Sytuacja na rynkach surowcowych oraz rynku ETS
 • Prognoza rozwoju rynku energii oraz miksu energetycznego w następnych latach

Filip Piasecki
Aurora Energy Research

14:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Najnowsze i planowane zmiany na Rynku Bilansującym
 • Zasady rozliczeń na Rynku Bilansującym
 • Rynek Mocy
 • Regulacyjna strona hurtowego rynku energii
 • Przygotowanie środowiska regulacyjnego do realizacji rozproszonego modelu energii
 • Interwencje rynkowe – problematyka
 • Prognozowanie kosztów wytwarzania i cen energii na najbliższe lata

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli sektora energetycznego, w szczególności z działów:

 • Energetyczny
 • Sprzedaży
 • Produkcji
 • Finansowy
 • Ekonomiczny
 • Handlowy
 • Rozliczeń energii
 • Zakupów
 • Wytwarzania
 • Obrotu energią
 • Transakcyjny
 • Obsługi rynku
 • Analiz rynku energii
 • Regulacji
 • Taryf
 • Dystrybucji
 • Operacyjny
 • Prawny

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.06.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.06.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Rynek energii – najnowsze i planowane zmiany prawne, wyzwania i prognozy na przyszłość „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1995 zł + 23% VAT do 29.06.2023 r.

  2. 2395 zł + 23% VAT do 27.07.2023 r.

  3. 2995 zł + 23% VAT po 27.07.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 04.09.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Rynek energii – najnowsze i planowane zmiany prawne, wyzwania i prognozy na przyszłość (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.06.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.06.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Filip Piasecki

Filip Piasecki

Associate, Aurora Energy Research

Paweł Łączkowski

Paweł Łączkowski

Radca prawny, Partner Associate, Deloitte Legal

Adam Madejski

Adam Madejski

Associate, PwC Legal Poland

Paulina Stachura

Paulina Stachura

Radca Prawny, Senior Associate, DWF Poland

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij