Relacje z konsumentem - najnowsze i planowane zmiany prawne, kierunki rozwoju

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: UOKiK | konsument | Omnibus | dyrektywa cyfrowa | dyrektywa towarowa

Data: 12-13.10.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 20.09-13.10.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Aktualne priorytety UOKiK w zakresie ochrony konsumenta

 • Uprawnienia Urzędu w sprawach konsumenckich

Bernadeta Kasztelan-Świetlik,
Kancelaria GESSEL

Karolina Olszewska,
Kancelaria GESSEL

10:30

Przerwa

10:45

Ochrona konsumenta na gruncie prawa polskiego i unijnego: stan obecny i proponowane zmiany

 • Unijny program ochrony konsumentów
 • Planowane zmiany w Ustawie o prawach konsumenta
 • Wpływ przyjęcia dyrektywy w sprawie powództw przedstawicielskich wytaczanych w celu ochrony zbiorowych interesów konsumentów

Krzysztof Witek
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

11:45

Przerwa

11:50

Ochrona konsumenta a nowe technologie

 • Najświeższe orzecznictwo w odniesieniu do ochrony konsumenta w środowisku cyfrowym
 • Personalizowanie klienta
 • Działalność influencerów oraz blogerów,
 • Opinie konsumenckie pod lupą

Marta Wysokińska
Kancelaria DWF Poland

13:10

Przerwa na lunch

14:00

Nowe zasady ochrony konsumentów wprowadzone przez dyrektywę UE 2019/770 w sprawie niektórych aspektów umów o dostarczanie treści cyfrowych i usług cyfrowych

 • Definicja umowy o dostarczanie treści cyfrowych lub usługi cyfrowej i chwili dostarczenia
 • Wymogi co do treści cyfrowych i usług cyfrowych
 • Zasady odpowiedzialności za niezgodność treści cyfrowych i usług cyfrowych z umową
 • Tryb zmiany treści cyfrowych lub usługi cyfrowej

Mateusz Franke
Kancelaria FinTaxLegal

15:30

Dane osobowe konsumenta w obrocie

 • „Sprzedaż” danych osobowych
 • Mechanizmy służące do tworzeniu grup docelowych na przykładzie e-mail marketingu
 • Dane osobowe jako zapłata za usługę

Piotr Łochowski
Kancelaria Barta & Kaliński

16:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez Dyrektywę UE 2019/771 w sprawie niektórych aspektów umów sprzedaży towarów

 • Zasady oceny zgodności towaru z umową
 • Wpływ na dochodzenie roszczeń w przypadku niezgodności towaru z umową
 • Określanie zasad rękojmi i gwarancji

Anna Gulińska
Kancelaria Dentos

11:00

Przerwa

11:15

Rewolucja w relacjach z konsumentami - implementacja przepisów dyrektywy Omnibus i zmiany z niej wynikające

 • Wprowadzenie - dlaczego uchwalono dyrektywę i jakie obowiązki nakłada ona na przedsiębiorców?
 • Konieczność informowania o obniżkach cen - zmiana zasad organizowania promocji
 • Jak informować o cenach i promocjach oraz jakie informacje dostarczać konsumentom?

Dagmara Cieniawska
Kancelaria Affre i Wspólnicy

12:45

Przerwa na lunch

13:40

Klauzule modyfikacyjne i jednostronna zmiana umowy

 • Elementy „modelowej” klauzuli modyfikacyjnej
 • Czy możliwe jest wypracowanie uniwersalnej klauzuli modyfikacyjnej dla wszystkich sektorów?
 • Przyszłość klauzul modyfikacyjnych
 • Jednostronna zmiana umowy - czy to możliwe?

Szymon Gołębiowski
Kancelaria Bird & Bird

14:30

Przerwa

14:35

Najnowsze decyzje Prezesa UOKiK w zakresie ochrony konsumentów

 • Przegląd ostatnich decyzji Prezesa UOKiK dotyczących naruszeń zbiorowych interesów konsumentów oraz niedozwolonych klauzul umownych
 • Zasady karania oraz ponoszenia odpowiedzialności przez członków zarządów za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów

Marcin Alberski
Kancelaria Bird & Bird

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Podczas dwudniowych warsztatów zgłębimy tematykę ochrony praw konsumentów, której to zarówno polski jak i unijny prawodawca poświęca ostatnio sporo uwagi. Wyzwaniem dla przedsiębiorców, na najbliższy czas, będzie implementacja dyrektywy Omnibus oraz dyrektywy cyfrowej i towarowej. W dalszym ciągu trwają też prace nad nowelizacją Ustawy o prawach konsumenta. Opowiemy o praktykach naruszających zbiorowe interesy konsumentów, klauzulach modyfikacyjnych, o konsumencie w świecie nowoczesnych technologii, o uprawnieniach i postępowaniach UOKIK. Zachęcamy do zapoznania się z programem, gdzie znajdą Państwo jeszcze wiele innych, ciekawych wątków!

Główne zagadnienia

 • Aktualne priorytety UOKiK w zakresie ochrony konsumenta
 • Ochrona konsumenta na gruncie prawa polskiego i unijnego: stan obecny i proponowane zmiany
 • Ochrona konsumenta a nowe technologie
 • Implementacja dyrektywy cyfrowej i towarowej
 • Implementacja dyrektywy Omnibus
 • Klauzule modyfikacyjne i jednostronna zmiana umowy
 • Praktyki naruszające zbiorowe interesy konsumentów
 • Dane osobowe konsumenta w obrocie

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa zapraszamy przede wszystkim dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z takich działów jak:

 • Obsługi Klienta
 • Sprzedaży
 • Obsługi Rynku Masowego
 • Umów
 • Prawny
 • Compliance
 • Bezpieczeństwa
 • Zarząd
 • Kontroling

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Relacje z konsumentem - najnowsze i planowane zmiany prawne, kierunki rozwoju „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 23.08.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 19.09.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 19.09.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.10.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Relacje z konsumentem - najnowsze i planowane zmiany prawne, kierunki rozwoju (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Marcin Alberski

Marcin Alberski

Senior Associate w praktyce prawa konkurencji oraz Tech & Comms, Kancelaria Bird & Bird

Anna Gulińska

Anna Gulińska

Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Dentos

Mateusz Franke

Mateusz Franke

Counsel, Radca Prawny, Kancelaria FinTaxLegal

Marta Wysokińska

Marta Wysokińska

Counsel, Kancelaria DWF Poland

Krzysztof Witek

Krzysztof Witek

Adwokat, Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Dagmara Cieniawska

Dagmara Cieniawska

Radca Prawny, Kancelaria Affre i Wspólnicy

Piotr Łochowski

Piotr Łochowski

Adwokat, Kancelaria Barta & Kaliński, Inspektor Ochrony Danych w Grupie Interia.pl.

Szymon Gołębiowski

Szymon Gołębiowski

Senior Associate, Kancelaria Bird & Bird

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

Karolina Olszewska

Karolina Olszewska

Prawnik, Kancelaria GESSEL

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij