Relacje z klientem na rynku finansowym - reklamacje, orzecznictwo, nowe uprawnienia organów nadzoru

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Instytucje Finansowe, TFI

Tagi: KNF | Reklamacje | UOKiK | ochrona konsumenta | zapisy niedozwolone

Data: 11-12.10.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 08.09-28.09.2021
2795 zł/os. > 29.09-12.10.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Przykłady i analiza niedozwolonych klauzul umownych z klientem w branży finansowej

 • Jakie postanowienia w umowach i regulaminach należy stosować, aby ochronić się przed reklamacjami
 • Stosowanie postanowień wzorców umownych niezrozumiałych dla klienta – konsekwencje dla instytucji finansowych
 • Przegląd ostatnich decyzji Prezesa UOKiK dotyczących klauzul abuzywnych

Marta Dzieciuch,
Deloitte Legal

Łukasz Szymański,
Deloitte Legal

Wojciech Janik,
Deloitte Legal

10:30

Przerwa

10:45

Najnowsze orzecznictwo sądowe w obszarze ochrony konsumenta na rynku finansowym

 • Najnowsze orzecznictwo TSUE w sprawach konsumenckich dotyczących usług finansowych
 • Przełożenie orzecznictwa TSUE na orzecznictwo sądów krajowych
 • Trend orzeczniczy Prezesa UOKiK w sprawach konsumenckich dotyczących usług finansowych

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

11:45

Przerwa

12:00

Potencjalne zagrożenia w trakcie rozpatrywania skarg – jak można ich uniknąć?

 • Jak wygląda proces poprzedzający odpowiedź na reklamację - w szczególności
  w razie jej braków formalnych lub nieprecyzyjnego języka?
 • Obowiązki sprawozdawcze i problematyka raportowania w procedurze reklamacyjnej
 • Zasady wewnętrznego raportowania oraz oceny ryzyka

Michał Gryta
Kancelaria Matczuk, Wieczorek i Wspólnicy

13:30

Przerwa

14:00

Kiedy reklamację należy traktować jako reklamację i czy każdy negatywny komentarz klienta to reklamacja?

 • Czy warto procesować się z klientem? Uznanie reklamacji jako ograniczenie
  ryzyka prawnego
 • Obsługa reklamacji jako budowanie pozytywnych doświadczeń klienta

Rafał Wojciechowski,
Adwokat

15:30

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Obsługa reklamacji dotyczących wykonywania transakcji płatniczych

 • Zmiany w ustawie o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego  i o Rzeczniku Finansowym
 • Reklamacje użytkowników dostawców usług płatniczych
 • Odpowiedzialność stron z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

10:30

Przerwa

10:45

Nowe uprawnienia UOKiK – nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

 • Analiza orzecznictwa UOKiK dot. sektora usług finansowych
 • Zasady kontroli i odpowiedzialność instytucji finansowych w postępowaniach
  przed UOKiK

Karolina Krzal-Kwiatkowska
Kancelaria GESSEL

Karolina Olszewska
Kancelaria GESSEL

12:15

Przerwa

12:45

Pozasądowe rozstrzyganie sporów przed Rzecznikiem Finansowym

 • Przebieg postępowania
 • Uprawnienia i wpływ opinii Rzecznika na dalsze działania
 • Polubowne formy rozwiązywania sporów – czas trwania, koszty i korzyści dla instytucji finansowych

Anna Gadomska,
Radca Prawny, Mediator, Zastępca Dyrektora Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, Biuro Rzecznika Finansowego

14:15

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W związku z dynamicznymi zmianami na rynku finansowym oraz z licznymi wątpliwościami i problemami, z jakimi instytucje finansowe obecnie zmagają się w trakcie rozpatrywania skarg i rozstrzygania sporów z klientami, serdecznie zapraszamy Państwa do uczestnictwa w naszych warsztatach. W ich trakcie, Eksperci z wieloletnim doświadczeniem przedstawią Państwu najnowsze zmiany w tym obszarze od strony prawnej oraz podzielą się z Uczestnikami praktycznymi sposobami na ograniczenie ryzyka, występującego w trakcie procesów związanych z obsługą klienta. Poruszą zagadnienia takie jak: analiza zapisów niedozwolonych w umowach z klientem na rynku finansowym, nowe uprawnienia KNF zgodnie z nadchodzącymi zmianami prawnymi, najnowsze trendy orzecznicze, potencjalne zagrożenia w trakcie rozpatrywania skarg, nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów czy odpowiedzialność klienta i instytucji finansowej w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej.

Główne zagadnienia:

 • Przykłady i analiza zapisów niedozwolonych w umowach z klientem w branży finansowej
 • Nowe kompetencje KNF zgodnie z planowanymi zmianami prawnymi
 • Najnowsze orzecznictwo w obszarze ochrony konsumenta na rynku finansowym
 • Potencjalne zagrożenia w trakcie rozpatrywania skarg – jak można ich uniknąć?
 • Kiedy reklamację należy traktować jako reklamację i czy każdy negatywny komentarz klienta to reklamacja?
 • Nowe uprawnienia UOKiK – nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów
 • Odpowiedzialność klienta i instytucji finansowej w przypadku wystąpienia nieautoryzowanej transakcji płatniczej

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich instytucji finansowych, przede wszystkim do pracowników działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Obsługi Klienta
 • Obsługi Skarg i Reklamacji
 • Likwidacji Szkód

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.09.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.09.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Relacje z klientem na rynku finansowym - reklamacje, orzecznictwo, nowe uprawnienia organów nadzoru „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 7.09.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 28.09.2021 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 28.09.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Relacje z klientem na rynku finansowym - reklamacje, orzecznictwo, nowe uprawnienia organów nadzoru (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.09.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.09.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat

Bartosz Wyżykowski

Bartosz Wyżykowski

Radca Prawny, Associate, Kancelaria DLK Legal

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Karolina Krzal-Kwiatkowska

Managing Associate, Adwokat, Kancelaria GESSEL

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Senior Associate, Radca Prawny, Deloitte Legal

Karolina Olszewska

Karolina Olszewska

Prawnik, Kancelaria GESSEL

Anna Gadomska

Anna Gadomska

Radca Prawny, Mediator, Zastępca Dyrektora Wydziału Pozasądowego Rozwiązywania Sporów, Biuro Rzecznika Finansowego

Michał Gryta

Michał Gryta

Associate, Kancelaria Matczuk, Wieczorek i Wspólnicy

Łukasz Szymański

Łukasz Szymański

Radca Prawny, Partner, Deloitte Legal

Wojciech Janik

Wojciech Janik

Radca Prawny, Manager, Deloitte Legal

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij