Reforma nadzoru właścicielskiego - eliminacja ryzyk w procesie wdrażania nowych regulacji w Spółkach Skarbu Państwa

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Data: 28-29.10.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 29.09-29.10.2020

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wpływ tarcz antykryzysowych na działanie Spółek Skarbu Państwa

 • Nowe przepisy dotyczące odbywania posiedzeń zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenia wspólników / walnego zgromadzenia
 • Zatwierdzenie polityki wynagrodzeń oraz zgromadzenia wspólników / walne zgromadzenia akcjonariuszy
 • Doświadczenia z wykorzystania e-votingu
Krzysztof Wawrzyniak

Krzysztof Wawrzyniak

Anna Fennig

Anna Fennig

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Nadzór właścicielski – planowane zmiany w zakresie prawa koncernowego

 • Kompetencje rad nadzorczych oraz ich członków: uprawnienia i obowiązki
 • Sprawowanie nadzoru przez radę nadzorczą spółki dominującej nad spółkami zależnymi w zakresie realizacji wspólnej strategii gospodarczej całej grupy
 • Rekompensaty szkody poniesionej przez spółkę zależną stosującą się do wiążących poleceń spółki dominującej
 • Brak odpowiedzialności członków zarządów spółek w sytuacji podejmowania działań w interesie grupy sprzecznym z interesem spółki zależnej
 • Odpowiedzialność spółki dominującej względem wierzycieli córki, gdy szkoda powstanie w wyniku zastosowania się do polecenia matki
Dr Jakub Pitera

Dr Jakub Pitera

Andrzej Mikosz

Andrzej Mikosz

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Analiza norm prawnych, które obowiązują komórki nadzoru właścicielskiego, biura zarządów i działy prawne

 • Zakres ponoszonej odpowiedzialności prawnej i finansowej organów zarządzających - konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów
 • Statuty i akty założycielskie spółek Skarbu Państwa i spółek od nich zależnych zgodnie z obowiązującymi zmianami legislacyjnymi
 • Nowe przepisy dotyczące ochrony spółek strategicznych przed wrogim przejęciem – możliwe działania ze strony UOKiKu
Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Nadużycia gospodarcze w spółkach publicznych, w tym z udziałem Skarbu Państwa – przyczyny, przeciwdziałanie, case studies

Marta Ignasiak

Marta Ignasiak

dr Marcin Śledzikowski

dr Marcin Śledzikowski

11:00

Przerwa kawowa

11:15

Pełna informatyzacja postępowania rejestrowego i prowadzenia akt rejestrowych spółek

Justyna Nykiel

Justyna Nykiel

12:30

Przerwa na lunch

13:15

Projekt dotyczący reformy Kodeksu Spółek Handlowych

 • Nowe pojęcie tzw. prawa holdingowego
 • Nowe obowiązki informowania rady przez zarząd spółki o swoich działaniach
 • Nowa definicja interesu grupy spółek
 • Zasady wydawania poleceń przez spółkę dominującą
 • Wprowadzenie obowiązku lojalności i zachowania poufności członków organów spółki po wygaśnięciu ich mandatu
Jakub Skurzyński

Jakub Skurzyński

15:00

Zakończenie warsztatu; wręczenie certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Podczas warsztatu omówione zostaną skutki wprowadzenia tarcz antykryzysowych dla funkcjonowania Spółek Skarbu Państwa, a także praktyczne aspekty pełnej informatyzacji postępowania rejestrowego i prowadzenia akt rejestrowych spółek. Wytłumaczone zostaną zmiany w zakresie prawa koncernowego, w tym w nadzorze właścicielskim, a także zakres planowanej reformy Kodeksu Spółek Handlowych. Objaśnione przez naszych Ekspertów będą również strategie zarządzania grupą kapitałową w sytuacji kryzysowej - możliwości wzajemnego wsparcia w ramach GK.

Główne zagadnienia:

 • Wpływ tarcz antykryzysowych na działanie Spółek Skarbu Państwa
 • Nadzór właścicielski – planowane zmiany w zakresie prawa koncernowego
 • Projekt dotyczący reformy Kodeksu Spółek Handlowych
 • Zakres ponoszonej odpowiedzialności prawnej i finansowej organów zarządzających - konsekwencje prawne i finansowe za naruszenie przepisów
 • Mechanizmy sprawowania kontroli poprzez Ministerstwo Aktywów Państwowych w spółkach z udziałem Skarbu Państwa

Grupa docelowa:

Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli Spółek Skarbu Państwa, a w szczególności:

 • Dział prawny
 • Nadzór Właścicielski
 • Przedstawicieli ds. Obsługi Korporacyjnej Spółki
 • Członków Zarządu
 • Członków Rady Nadzorczej

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Reforma nadzoru właścicielskiego - eliminacja ryzyk w procesie wdrażania nowych regulacji w Spółkach Skarbu Państwa „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 14.09.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 28.09.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 28.09.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.10.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Reforma nadzoru właścicielskiego - eliminacja ryzyk w procesie wdrażania nowych regulacji w Spółkach Skarbu Państwa (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.09.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.09.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Wielgosz

Piotr Wielgosz

Adwokat, Ślązak, Zapiór i Partnerzy – Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. p.

Dr Jakub Pitera

Dr Jakub Pitera

Partner, Kancelaria Taylor Wessing

Krzysztof Wawrzyniak

Krzysztof Wawrzyniak

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.

Andrzej Mikosz

Andrzej Mikosz

Partner, Kancelaria Taylor Wessing

Justyna Nykiel

Justyna Nykiel

Radca Prawny, Menedżer, Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria prawna sp.k

Jakub Skurzyński

Jakub Skurzyński

Radca Prawny w Kancelarii Prawnej Piszcz i Wspólnicy

Anna Fennig

Anna Fennig

Adwokat, Senior Associate w zespole prawa spółek i ładu korporacyjnego WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr sp.k.

Marta Ignasiak

Marta Ignasiak

Doradca Podatkowy, SDZLEGAL Schindhelm

dr Marcin Śledzikowski

dr Marcin Śledzikowski

Radca Prawny, SDZLEGAL Schindhelm

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij