Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym - ochrona konkurencji w świetle działań Prezesa UOKiK i nadchodzących zmian prawnych

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: UOKiK | konkurencja | prawo | ECN | VBER | antymonopolowe

Data: 12-13.12.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 16.11-13.12.2022

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Ryzyko naruszenia prawa konkurencji – jak mu zapobiegać?     

 • Prawne i pozaprawne ryzyka dla firm związane z naruszeniem przepisów prawa antymonopolowego
 • Czy to moment, aby zadbać o zabezpieczenie ryzyk antymonopolowych w mojej organizacji?
 • Wewnętrzne i zewnętrzne generatory ryzyka antymonopolowego
 • Nieumyślne naruszenie przepisów prawa antymonopolowego
 • Najczęściej popełniane wykroczenia - case study
 • Jak zarządzać ryzykiem antymonopolowym – program antitrust compliance
 • Co mogę zrobić, jeśli zidentyfikuję ryzyko antymonopolowe w mojej organizacji?

Dr Dariusz Aziewicz
Eversheds Sutherland

10:30

Odpowiedzialność za stosowanie praktyk naruszających reguły konkurencji

 • Polityka karania Prezesa UOKiK – problem transparentności, czynniki wpływające na wysokość kar, planowane zmiany
 • Kary pieniężne a inne formy oddziaływania za zachowania przedsiębiorców
 • Odwołania od decyzji Urzędu - strategie obrony
 • Skuteczność zarzutów w sprawie wysokości nakładanych kar - przegląd orzecznictwa

Bernadeta Kasztelan-Świetlik,
Kancelaria GESSEL

11:30

Przerwa

12:15

Kontrole i przeszukania w praktyce – jak się do nich przygotować?

 • Przebieg kontroli i przeszukania przedsiębiorstwa przez UOKIK krok po kroku
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w postępowaniu antymonopolowym
 • Nowe uprawnienia UOKIK podczas przeszukań - projekt zmian

Dr hab. Grzegorz Materna,
Kancelaria Hansberry Tomkiel

13:45

Odpowiedzialność managerów: ryzyka antymonopolowe i karne  

 • Odpowiedzialność osób zarządzających
 • Stanowisko Prezesa UOKiK i dotychczasowa praktyka
 • Prawo karne za rogiem. UOKiK to nie wszystko
 • Dura lex sed lex – czy trzeba bać się Prezesa UOKiK? 

Krzysztof Witek,
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Porozumienia przedsiębiorców wg. Rozporządzenia VBER i wytyczne dotyczące ograniczeń wertykalnych 

 • Zmiany w zakresie podwójnej dystrybucji towarów i usług
 • Aktualny zakres dopuszczalnych klauzul najwyższego uprzywilejowania 
 • Ograniczenia dla sprzedaży pasywnej i aktywnej w nowym ujęciu prawnym
 • Zasady podwójnego ustalania cen dla sprzedaży internetowej 

Anna Gulińska,
Dentons

10:45

Przerwa

11:00

Porozumienia HR’owe: kiedy pracodawca musi liczyć się z ryzykiem naruszenia przepisów prawa antymonopolowego?

 • Sprawy kadrowe a prawo konkurencji
 • Uzgodniony zakaz „podbierania” pracowników – biznesowa konieczność czy naruszenie?
 • Jak zgodnie z prawem zapobiegać odpływowi kluczowych pracowników?
 • Koordynacja polityki HR: obszary szczególnego ryzyka

Dr Katarzyna Menszig-Wiese,
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:15

Przerwa

12:45

Wrażliwe informacje handlowe w relacjach pomiędzy konkurentami

 • Zakres wrażliwych informacji handlowych
 • Okoliczności, w których ujawnienie wrażliwych informacji handlowych może naruszać prawo konkurencji
 • Zasady wymiany informacji wrażliwych w ramach umów pomiędzy konkurentami,
  prac związków przedsiębiorców, przygotowań do transakcji M&A – case studies

Marcin Alberski,
Kancelaria Bird & Bird

14:15

Wpływ projektowanych regulacji prawnych na przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

 • Implementacja postanowień dyrektywy ECN+ do krajowego ustawodawstwa
 • Wpływ dyrektywny Omnibus na przeciwdziałanie naruszeniom prawa konkurencji
 • Postępowania zatorowe w proponowanej nowelizacji ustawy

Dr Marcin Kulesza,
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Agnieszka Jelska,
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Działalność Urzędu Ochrony Konsumentów i Konkurencji zapewniają przedsiębiorcom uczciwe zasady konkurencji na rynku, ale i dreszcze emocji. Wnikliwe dochodzenia Prezesa UOKiK i nakładane kary, stanowią ryzyko z jakim muszą liczyć się firmy podczas podejmowania decyzji biznesowych. Obecność na naszych dwudniowych warsztatach, pozwoli Państwu na uzyskanie kompleksowej wiedzy na temat aktualnych wyzwań w zakresie prawa antymonopolowego, spowodowanych planowanymi nowelizacjami przepisów. Podczas spotkań eksperci omówią praktyczne zagadnienia związane z zachowaniem zgodności, a także zakres odpowiedzialności za umyślne lub nieumyślne naruszenia reguł konkurencji.

Główne zagadnienia:

 • Ryzyko naruszenia prawa konkurencji – jak mu zapobiegać?
 • Odpowiedzialność za stosowanie praktyk naruszających reguły konkurencji
 • Kontrole i przeszukania w praktyce – jak się do nich przygotować?
 • Odpowiedzialność managerów: ryzyka antymonopolowe i karne
 • Porozumienia przedsiębiorców wg. Rozporządzenia VBER i wytyczne dotyczące ograniczeń wertykalnych
 • Porozumienia HR’owe: kiedy pracodawca musi liczyć się z ryzykiem naruszenia przepisów prawa antymonopolowego?
 • Wrażliwe informacje handlowe w relacjach pomiędzy konkurentami
 • Wpływ projektowanych regulacji prawnych na przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym

Grupa docelowa:
Warsztaty skierowane są do przedstawicieli wszystkich branż i sektorów. Do udziały w wydarzeniu zapraszamy zwłaszcza członków zarządu oraz pracowników działów prawnych, compliance, kontrollingu, umów, nadzoru właścicielskiego, bezpieczeństwa, a także odpowiedzialnych za planowanie i strategię firmy. Ponadto, serdecznie zapraszamy kancelarie prawne oraz firmy doradcze.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym - ochrona konkurencji w świetle działań Prezesa UOKiK i nadchodzących zmian prawnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 10.10.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 15.11.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 15.11.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.12.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom rynkowym - ochrona konkurencji w świetle działań Prezesa UOKiK i nadchodzących zmian prawnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Marcin Alberski

Marcin Alberski

Senior Associate, Kancelaria Bird & Bird

dr hab. Grzegorz Materna

dr hab. Grzegorz Materna

Radca Prawny, Kancelaria Hansberry Tomkiel

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

dr Katarzyna Menszig-Wiese

dr Katarzyna Menszig-Wiese

LL.M, Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Agnieszka Jelska

Agnieszka Jelska

Radca Prawny, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Krzysztof Witek

Krzysztof Witek

Adwokat, Senior Associate, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Dr Marcin Kulesza

Dr Marcin Kulesza

Prawnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Anna Gulińska

Anna Gulińska

Counsel, Radca Prawny, Kancelaria Dentos

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij