Profesjonalny Compliance Officer w organizacji – budowanie skutecznego systemu compliance w praktyce

Grupa tematyczna: Przemysł, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Produkcja, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer | polityka compliance

Data: 25.02.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 04.02-25.02.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:15

Czym jest ryzyko compliance? Compliance a system kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem

10:00

Jak wdrożyć system compliance w firmie?

 • Tworzenie systemu zarządzania zgodnością
 • Zalety wdrożenia systemu compliance
 • Odzwierciedlenie wartości organizacji, jej celów oraz strategii w systemie zarządzania zgodnością
 • Określenie obowiązków dotyczących zgodności
 • Utrzymywanie obowiązków dotyczących zgodności
 • Identyfikacja, analiza i ocena ryzyka braku zgodności
 • Przywództwo i zobowiązanie do zachowania zgodności
 • Odpowiedzialność za zgodność w ramach organizacji
 • Rola i odpowiedzialność organu zarządzającego oraz wyższej kadry kierowniczej
  • Rola i odpowiedzialność jednostki compliance
  • Odpowiedzialność pracowników
  • Reagowanie na ryzyko braku zgodności
  • Cele dotyczące zgodności oraz planowanie metod ich realizacji
  • Świadomość compliance
  • Komunikacja
11:00

Przerwa kawowa

11:15

Założenia funkcji compliance

 • ISO 19600:2014 – system zarządzania zgodnością,
 • ISO 37001:2016 – systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
 • Regulacje krajowe dotyczące compliance – projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zwalniającej organy zarządzające z odpowiedzialności w przypadku wdrożenia skutecznego systemu compliance,
 • Soft law – regulacje specyficzne dla branży
12:00

Praktyczne aspekty wdrażania systemu compliance

 • Warsztat z kadrą zarządzającą – przedstawienie celów projektu.
 • Analiza stanu istniejącego u Klienta:
  • Mapowanie regulacji wewnętrznych,
  • Mapowanie procesów wewnętrznych,
  • Mapowanie struktury firmy
 • Wyniki analizy luki compliance
 • Przygotowanie modelu systemu compliance do wdrożenia w strukturach Klientach.
 • Identyfikacja ryzyk compliance.
 • Pomiar i szacowanie ryzyka compliance.
 • Ocena ryzyka braku zgodności.
 • Monitorowanie ryzyka braku zgodności.
 • Testowanie.
 • Mapa ryzyka compliance.
 • Opracowanie regulacji wewnętrznych dotyczących compliance:
  • polityka compliance dla grupy kapitałowej,
  • polityka compliance dla spółek,
  • regulamin funkcjonowania systemu compliance dla grupy kapitałowej
  • regulamin funkcjonowania komórki compliance,
  • regulamin zarządzania konfliktami interesów,
  • regulamin przeciwdziałania korupcji,
  • inne wynikające z przeprowadzonej analizy luki.
 • Opracowanie systemu kontroli i audytu wewnętrznego w zakresie compliance:
  • System kontroli wewnętrznej,
  • Przygotowanie propozycji kontroli compliance,
  • Narzędzia informatyczne wspomagające kontrolę wewnętrzną,
  • Regulamin funkcjonowania systemu kontroli wewnętrznej w grupie kapitałowej,
  • Regulamin kontroli wewnętrznej dla spółek,
  • Założenia audytu funkcjonowania compliance – praktyczne aspekty karty audytu compliance,
  • Przygotowanie lub wprowadzenie zmian do regulacji audytu wewnętrznego.
 • Opracowanie zmian w regulacjach wewnętrznych spółki:
  • Statut
  • Regulamin rady nadzorczej
  • Regulamin zarządu
  • Regulamin organizacyjny
 • Szkolenie podsumowujące dla kadry zarządzającej – cel szkolenia i zawartość merytoryczna.
 • Audyt funkcjonowania systemu compliance u Klienta.
13:30

Przerwa na lunch

14:15

Komórka compliance w grupie kapitałowej

 • Niezależność
 • Powołanie i odwołanie kierownika komórki compliance
 • Podległość służbowa
 • Wynagrodzenie
15:00

Zakres przedmiotowy compliance w grupie kapitałowej

 • Ochrona danych osobowych
 • Informacje poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Ochrona klienta
 • Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego
 • Whistleblowing
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Zasady etyki
 • Uczciwa konkurencja
15:30

Zasoby komórki compliance

 • Zasoby ludzkie
 • Zasoby systemowe i narzędzia informatyczne
 • Kwalifikacje i doświadczenie compliance oficera
 • Szkolenia zawodowe compliance
16:00

Kultura compliance i odpowiedzialność za wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu compliance

 • Rola Rady Nadzorczej
 • Rola zarządu
 • Rola kadry kierowniczej
 • Odpowiedzialność pracowników komórki compliance
 • Odpowiedzialność wszystkich pracowników
 • Komórka audytu, komórka prawna, komórka ryzyka a compliance
16:45

Zakończenie szkolenia; Wręczenie dyplomów potwierdzających udział w szkoleniu; Przekazanie szczegółów dotyczących egzaminu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Podczas warsztatu nabędziesz następującą wiedzę: Dowiesz się o szczegółach roli systemu compliance w strukturach organizacji Poznasz zależności i różnice między compliance a systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem Szczegółowo prześledzisz proces wdrażania systemu compliance w organizacji, który jest zgodny z prawem i wytycznymi regulatorów, a także dopasowany do specyfiki danego podmiotu Poznasz szczegółowo zakres odpowiedzialności członków organów zarządzających i nadzorczych, kadry kierowniczej, jednostek compliance oraz pracowników we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu compliance Dowiesz się jaki jest zakres przedmiotowy compliance, obowiązki jednostki wobec organizacji, a także zasoby, które są niezbędne dla jej prawidłowego działania. Zapoznasz się ze stanowiskami polskich i europejskich regulatorów, które mają wpływ na funkcjonowanie systemu compliance w danej organizacji Program skierowany jest do: Osób, które pełnią lub będą pełnić funkcję compliance Członków zarządów, Członków rad nadzorczych, Kadry kierowniczej w organizacji, w szczególności osób odpowiedzialnych za zarządzanie ryzykiem w firmie, Pracowników działów prawnych, Audytorów wewnętrznych.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 3.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 3.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer w organizacji – budowanie skutecznego systemu compliance w praktyce „Szkoleniu” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Szkoleniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Szkoleniu i egzaminie wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 3.02.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 3.02.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Szkoleniu obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Szkolenia, egzamin, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.02.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Szkoleniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Szkolenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer w organizacji – budowanie skutecznego systemu compliance w praktyce (dalej: „Szkolenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Szkolenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Szkolenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Szkoleniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Szkolenia i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Szkolenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Szkoleniu, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 3.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 3.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Szkoleniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Szkolenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Szkoleniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Szkolenie, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Szkoleniu o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Szkoleniu, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Szkolenia.

 

Prowadzący

Julia Iwaszko

Julia Iwaszko

Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij