Profesjonalny Compliance Officer w organizacji – wdrożenie skutecznego systemu compliance

Grupa tematyczna:

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer | ISO | akademia compliance

Data: 27-28.01.2022r.

Cena:
2795 zł/os. > 12.01-28.01.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Co to jest ryzyko compliance

Jak wdrożyć compliance informacje podstawowe

Założenia funkcji compliance

 1. ISO 37301 – system zarządzania zgodnością,
 2. ISO 37002 – projekt wytycznych w sprawie zarządzania systemami zgłaszania nieprawidłowości
 3. ISO 37001:2016 – systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi,
 4. Regulacje krajowe dotyczące compliance – projekt nowelizacji ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zwalniającej organy zarządzające z odpowiedzialności w przypadku wdrożenia skutecznego systemu compliance,
 5. CBA: Wytyczne w zakresie tworzenia i wdrażania efektywnych programów zgodności (compliance) w sektorze publicznym.
 6. Nowe dobre praktyki spółek notowanych na GPW.
 7. Soft law – regulacje specyficzne dla branży i instytucji publicznych.
11:00

Przerwa

11:15

Zakres przedmiotowy compliance

 1. Ochrona danych osobowych
 2. Informacje poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
 3. Ochrona klienta
 4. Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 5. Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego
 6. Whistleblowing
 7. Przeciwdziałanie korupcji
 8. Zasady etyki
 9. Uczciwa konkurencja
 10. Inne
12:45

Przerwa

13:45

Odpowiedzialność za wdrożenie oraz funkcjonowanie systemu compliance

 1. Rola Rady Nadzorczej
 2. Rola zarządu
 3. Rola kadry kierowniczej
 4. Odpowiedzialność pracowników komórki compliance
 5. Odpowiedzialność wszystkich pracowników

Komórka compliance

 1. Niezależność
 2. Powołanie i odwołanie kierownika komórki compliance
 3. Podległość służbowa
 4. Wynagrodzenie
 5. Zasoby systemowe i narzędzia informatyczne
 6. Kwalifikacje i doświadczenie compliance oficera
 7. Szkolenia zawodowe compliance
15:15

Przerwa

15:30

Praktyczne aspekty wdrażania systemu compliance

 1. Warsztat z kadrą zarządzającą – przedstawienie celów projektu.
 2. Analiza stanu istniejącego u Klienta: mapowanie regulacji wewnętrznych, procesów i struktury firmy.
17:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Regulacje wewnętrzne dotyczące compliance - omówienie

 1. kodeks etyczny
 2. polityka compliance
 3. polityka antykorupcyjna
 4. polityka prawa konkurencji
 5. procedura przeciwdziałania nadużyciom
 6. procedura zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości
 7. procedura weryfikacji kontrahentów
 8. procedura postępowania na wypadek kontroli
 9. procedura zarządzania konfliktami interesów,
 10. inne wynikające z przeprowadzonej analizy luki.
11:00

Przerwa

11:15

Regulacje wewnętrzne dotyczące compliance – warsztat praktyczny – przygotowanie regulacji:

 1. kodeks etyczny
 2. polityka compliance
 3. procedura przeciwdziałania nadużyciom
 4. procedura zgłaszania i wyjaśniania nieprawidłowości
12:45

Przerwa

13:45

Wdrożenie compliance a zmiany w regulacjach wewnętrznych spółki:

 1. Statut
 2. Regulamin rady nadzorczej
 3. Regulamin zarządu
 4. Regulamin organizacyjny
15:15

Przerwa

15:30

Certyfikacja ISO Compliance

 • Co to jest certyfikacja ISO
 • Kto w Polsce może certyfikować ISO compliance
 • Jak przebiega proces certyfikacji i jak się do niego przygotować
 • Korzyści z certyfikacji
17:00

Zakończenie warsztatu i wskazanie materiałów niezbędnych
do przygotowania do egzaminu

* egzamin dla chętnych, przeprowadzany online kilka dni po wydarzeniu


Justyna Postępska (Czekaj)
Akademia Compliance

Michał Pachowski
CeCert Sp. z o.o.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Podczas szkolenia nabędziesz następującą wiedzę:

 • Dowiesz się jaki jest zakres przedmiotowy compliance, obowiązki jednostki wobec organizacji, a także zasoby, które są niezbędne dla jej prawidłowego działania
 • Poznasz zależności i różnice między compliance a systemem kontroli wewnętrznej, audytu i zarządzania ryzykiem
 • Szczegółowo prześledzisz proces wdrażania systemu compliance w organizacji, który jest zgodny z prawem i wytycznymi regulatorów, a także dopasowany do specyfiki danego podmiotu
 • Poznasz szczegółowo zakres odpowiedzialności członków organów zarządzających i nadzorczych, kadry kierowniczej, jednostek compliance oraz pracowników we wdrażaniu i funkcjonowaniu systemu compliance
 • Dowiesz się jak wdrożyć skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów
 • Otrzymasz gotowe wzory procedur compliance do implementacji w Twojej firmie !


Grupa docelowa:
Pracownicy departamentów/jednostek prawnych, kierujący departamentem prawnym, kierujący jednostką compliance, rady nadzorcze, zarządy, dyrektorzy finansowi, audytorzy wewnętrzni, a ponadto:

 • Osoby, które będą pełnić funkcję compliance
 • Osoby, które chcą zdobyć wiedzę o nowym zawodzie compliance
 • Audytorzy, którzy chcą nabyć wiedzę z zakresu przeprowadzania badań systemów compliance, także zgodnie z ISO 37301
 • Kadra kierownicza w organizacji, w szczególności osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem w firmie

Partner merytoryczny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 3.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 3.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer w organizacji – wdrożenie skutecznego systemu compliance „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 11.01.2022

  2. 2 795 zł + 23% VAT po 11.01.2022

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.01.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer w organizacji – wdrożenie skutecznego systemu compliance (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 3.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 3.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Radca Prawny, Just Comply

Michał Pachowski

Michał Pachowski

Prezes zarządu jednostki certyfikującej CeCert Sp. z o.o.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij