Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym – Level 1

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Tagi: compliance | compliance officer | ISO

Data: 18-19.01.2022r.

Cena:
2395 zł/os. > 09.11-19.01.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Źródła prawa – podstawy dla Oficera Compliance

Charakterystyka compliance w instytucjach finansowych:

 • Bank
 • Bank depozytariusz
 • Bank powierniczy
 • Bank wykonujący działalność maklerską
 • Towarzystwo funduszy inwestycyjnych
 • Dom maklerski
 • Instytucja płatnicza
 • Firma pożyczkowa
 • Firma leasingowa
 • Towarzystwo ubezpieczeń
 • Firmy wykonujące czynności zlecone przed podmioty nadzorowane przez KNF (serwiserzy, podmioty infrastruktury rynku finansowego, alternatywne spółki inwestycyjne)
11:00

Przerwa

11:15

Zakres przedmiotowy compliance

 • Ochrona danych osobowych
 • Informacje poufne i stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
 • Ochrona klienta
 • Zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
 • Przestrzeganie zasad ładu korporacyjnego
 • Whistleblowing
 • Przeciwdziałanie korupcji
 • Zasady etyki
 • Uczciwa konkurencja
 • Inne
12:45

Przerwa

13:45

Nadzór nad działalnością instytucji finansowych

 • organizacja i funkcjonowanie KNF
 • UOKiK
 • Rzecznik Finansowy
 • GIIF
 • BFG
 • Inne
13:50

Charakterystyka systemów kontroli wewnętrznej, compliance i audytu – porównanie wymogów dla poszczególnych instytucji finansowych

 • Wskazanie źródeł przepisów dotyczących danej instytucji oraz relacje pomiędzy przepisami i wynikającymi z nich obowiązkami
15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Rola organów instytucji finansowej w realizacji funkcji compliance:

 • Obowiązki zarządu w zakresie compliance
 • Obowiązki rady nadzorczej w realizacji funkcji compliance
 • Konsekwencje braku zaangażowania organów instytucji finansowej w realizację funkcji compliance – z punktu widzenia odpowiedzialności instytucji
 • Konsekwencje braku zaangażowania organów instytucji finansowej w realizację funkcji compliance – z punktu widzenia odpowiedzialności członka organu
 • Odpowiedzialność compliance oficera
11:00

Przerwa

11:15

Obszary zainteresowania compliance w instytucji finansowej

 • Produkty i usługi finansowe
 • Sprzedaż
 • Działania reklamowe i informacje kierowane do klientów
 • Ochrona danych osobowych
 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Outsourcing
 • Polityka zakupowa
 • Współpraca z innymi instytucjami finansowymi
 • Wynagrodzenia
 • Szkolenia pracowników i współpracowników
 • Komunikacja – media społecznościowe, strona www
12:45

Przerwa

13:45

Praktyczne aspekty pracy compliance w instytucji finansowej

 • Mapowanie ryzyka compliance
 • Monitoring i testowanie ryzyka compliance
 • Plan kontroli compliance
 • Raport compliance oficera

Case study – praktyczny przykład prowadzenia kontroli w wybranym obszarze 

 • Kontrola w obszarze AML
 • Kontrola w obszarze relacji z kontrahentami
 • Kontrola w obszarze relacji z klientami wybranej usługi finansowej

Zakończenie warsztatu i wskazanie materiałów niezbędnych do przygotowania do egzaminu

15:30

Zakończenie II dnia

Justyna Postępska (Czekaj)
Akademia Compliance

Julia Iwaszko
Akademia Compliance

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Rola Compliance Officera w instytucjach finansowych ulega wielu dynamicznym zmianom. Zmianom podlega także otoczenie prawne i faktyczne warunki prowadzanie działalności przez instytucje finansowe. Profesjonalny Compliance Officer to osoba rozumiejąca biznes, dbająca o etykę i jakość. Nasz program szkolenia został stworzony przez doświadczonych praktyków. Formuła warsztatu ma na celu przekazanie wymogów w zakresie funkcji compliance we wszystkich typach instytucji finansowych.


Grupa docelowa:

 • Pracownicy Departamentów Compliance,
 • Pracownicy Działów Prawnych
 • Osoby wykonujące w praktyce czynności Compliance Officera
 • Członków rad nadzorczych instytucji finansowych, w szczególności członków komitetów audytu, komitetów ryzyka oraz komitetów wynagrodzeń
 • Pracownicy instytucji finansowych posiadających doświadczenie w biznesie, którzy zamierzają skierować swoją ścieżkę kariery w stronę compliance
 • Pracownicy działów ryzyka operacyjnego
 • Członkowie zarządu instytucji finansowych, w szczególności kandydatów do objęcia funkcji Prezesa zarządu lub członka zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem

Partner merytoryczny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym – Level 1 „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.01.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym – Level 1 (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Justyna Postępska (Czekaj)

Justyna Postępska (Czekaj)

Radca Prawny, Ekspert compliance, Akademia Compliance

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij