Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym – Level Master

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Tagi: compliance | zgodność | compliance officer

Data: 18.06.2021r.

Cena:
1595 zł/os. > 29.05-18.06.2021

Program

Webinar
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Co powinien wiedzieć szef komórki compliance?

 • Jak zorganizować pracę komórki compliance
 • Kompetencje miękkie - postępowanie w sytuacjach wrażliwych i rozwiązywanie konfliktów
 • Etyczne aspekty związane z HR compliance (kontakty z mediami, działalność w sieciach społecznościowych, kontrola pracowników, monitorowanie korespondencji)
 • Ryzyko utraty reputacji

IT i compliance

11:00

Przerwa

11:15

Whistleblowing – element systemu compliance

 • Budowanie efektywnego systemu zgłaszania naruszeń krok po kroku.
 • Procedury,
 • Kanały do zgłaszania nieprawidłowości,
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających
 • Szkolenie pracowników.
 • Ochrona sygnalistów i ich wynagradzanie.
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 w sprawie ochrony osób zgłaszających przypadki naruszenia prawa Unii.

AML – compliance

 • Procedury KYC
 • Ocena ryzyka i środki bezpieczeństwa finansowego
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego
 • Relacja z PEP- em.
12:45

Przerwa

13:45

Compliance a praca zdalna

 • Nadzór nad pracownikami
 • Zarządzanie zespołem
 • Infrastruktura IT i ochrona danych osobowych
15:00

Przerwa

15:15

Kontrole KNF i innych organów

 • Przebieg kontroli
 • Procedury wewnętrzne
 • BION

Co w prawie piszczy ?

 • Przegląd nadchodzących zmian istotnych z punktu widzenia CO
16:30

Zakończenie warsztatu i wskazanie materiałów niezbędnych do przygotowania do egzaminu


Egzamin przeprowadzony zostanie w formie zdalnej
28 czerwca.


Justyna Postępska (Czekaj)
Ekspert w zakresie compliance na rynku finansowym

Julia Iwaszko
Adwokat, Certyfikowany Compliance Officer

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie w możliwie krótkim czasie odpowiedniej wiedzy i kompetencji, aby przygotować uczestników do wykonywania funkcji zgodności w instytucji finansowej, instytucji świadczącej usługi płatnicze, kredytowe, pożyczkowe i leasingowe.

Szkolenie dzieli się na trzy poziomy, do których zalicza się:

 1. Profesjonalny CO w Finansach
 2. Profesjonalny CO - Level II – który został podzielony na poszczególne branże:
  • Profesjonalny CO Level II w instytucjach finansowych prowadzących działalność maklerską
  • Profesjonalny CO Level II w instytucjach świadczących usługi płatnicze;
  • Profesjonalny CO Level II w instytucjach kredytowych, pożyczkowych i leasingowych
 3. 3. Profesjonalny CO – Level Master

Każda część szkolenia omawia inne aspekty pracy compliance officera, dlatego zachęcamy uczestników do wzięcia udziału we wszystkich częściach szkolenia dokonując jednocześnie w przypadku II poziomu wyboru odpowiedniego dla swoich zainteresowań szkolenia.

Podczas szkolenia Profesjonalny CO Level Master w finansach nabędziesz następującą wiedzę:

 • Dowiesz się co powinien wiedzieć szef komórki compliance i jakie powinien mieć kompetencje aby móc dobrze zarządzać swoim zespołem.
 • Poznasz podstawy związane z HR compliance.
 • Dowiesz jak powinna wyglądać ochrona informacji poufnych i obieg dokumentacji w instytucji finansowej, a także gdzie szukać informacji w tym zakresie.
 • Dowiesz się jak wdrożyć skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów.
 • Poznasz tajniki AML compliance i dowiesz się jak przeprowadzić ocenę ryzyka klienta i jakie środki bezpieczeństwa zastosować.
 • Dowiesz się na czym polega rola compliance we wdrażaniu pracy zdalnej.
 • Uzyskasz wiedzę na temat sposobu przeprowadzania kontroli przez KNF w instytucjach finansowych co pozwoli Ci się lepiej przygotować na taką ewentualność.
 • Szczegółowo prześledzisz proces nadawania oceny BION i jego metodykę.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie dedykowane dla instytucji finansowych tj. banków, banków prowadzących działalność inwestycyjną, banków depozytariuszy i banków prowadzących działalność powierniczą, towarzystw funduszy inwestycyjnych, biur maklerskich, domów maklerskich firm pożyczkowych, leasingowych i kredytowych instytucji płatniczych czy firm wykonujących czynności zlecone przez podmioty nadzorowane.

Do jakich pracowników jest adresowane szkolenie?

Pracownicy jednostek compliance, a także osoby przygotowujące się do pracy w charakterze compliance officera w instytucji finansowej.

W szkoleniu mogą uczestniczyć także:

 • pracownicy jednostek zarządzania ryzykiem,
 • audytorzy,
 • prawnicy instytucji finansowych lub z nimi współpracującymi,
 • członkowie organów,
 • członkowie kadry kierowniczej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 28.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 28.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym – Level Master „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 395 zł + 23% VAT do 28.05.2021 r.

  2. 1 595 zł + 23% VAT po 28.05.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.06.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Profesjonalny Compliance Officer na rynku finansowym – Level Master (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 28.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 28.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij