Prawo własności intelektualnej – nowości legislacyjne i praktyczne rozwiązania

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: Prawo autorskie | IP | własność intelektualna | patent

Data: 07-08.09.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 06.08-08.09.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Własność intelektualna w social mediach i na stronach www

 • Korzystanie z treści, zdjęć i filmów ściągniętych z sieci – zasady i ograniczenia
 • DMA (akt o rynkach cyfrowych) i DSA (Akt o usługach cyfrowych) i ich wpływ na korzystanie z treści w internecie
 • Odpowiedzialność za treści naruszające prawa własności intelektualnej – zmiany w prawie

Anna Kobylańska
Kancelaria KLM Law

11:00

Przerwa

11:10

Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie – kiedy i po co warto o niej pomyśleć?

 • Ochrona brandu, nazw produktów, nazwy firmy i logotypów
 • Pułapki rebrandingu i wybierania nazwy
 • Ochrona kształtu i wyglądu produktów – kiedy i dlaczego warto je chronić?
 • Prawa do przedmiotu własności przemysłowej przed rejestracją

Maria Dżaluk,
Kancelaria SKP

Maciej Kubiak,
Kancelaria SKP

12:40

Przerwa

13:30

Nowe Prawo własności przemysłowej

 • Założenia projektu ustawy i jego wpływ na biznes

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

14:30

Przerwa

14:40

Regulacje dotyczące praw własności intelektualnej i ich wzajemne zależności na szczeblu: międzynarodowym, unijnym oraz krajowym

 • Transgraniczne aspekty nabywania i licencjonowania praw IP
15:40

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Umowy dotyczące praw własności intelektualnej w praktyce przedsiębiorstw

 • Gdzie i jak prawa własności intelektualnej oraz przemysłowej wykorzystywane są w działalności firm?
 • Przedmiot prawa autorskiego – czy każdy projekt jest chroniony przez prawo autorskie?
 • Co z nowymi technologiami?
 • Jak chronić własność intelektualną w przedsiębiorstwie (umowy przenoszące prawa, licencje, nda – co powinna zawierać dobrze skonstruowana umowa)
 • Utwory stworzone przez pracowników, a prawa majątkowe przedsiębiorcy;

Własność przemysłowa, a prawa przedsiębiorcy

 • analiza problemu w zależności od rodzaju nawiązanej współpracy z pracownikiem: umowa B2B, umowa o pracę, zlecenie, dzieło, B+R
 • Wspólność praw autorskich; przenoszenie udziału we wspólności praw majątkowych

Hanna Marcinkiewicz-Grzesiak,
Kancelaria SKP

Maciej Ślusarek,
Kancelaria SKP

11:00

Przerwa

11:10

Własność intelektualna a wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych w przedsiębiorstwie

 • Co w i jakim zakresie jest chronione jako prawo własności intelektualnej we wdrożeniach IT?
 • Wdrożenia no-code, low-code – co jest chronione?
 • Regulowanie kwestii praw autorskich do oprogramowania we wdrożeniach IT
 • Kluczowe wyzwania przy negocjowaniu postanowień prawnoautorskich we wdrożeniach
 • Ryzyka płynące z vendor lock-in i jak się przed nim zabezpieczyć?

Agnieszka Wachowska
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

12:40

Przerwa

13:30

Zabezpieczenie roszczeń oraz postępowania szczególne w sprawach własności intelektualnej – skuteczne narzędzia w zapobieganiu naruszeniom

 • Terminy dochodzenia i przedawnienia roszczeń dotyczących praw własności intelektualnej
 • Charakterystyka postępowania sądowego w sprawach dotyczących własności intelektualnej

Marek Oleksyn
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

15:00

Nowy system jednolitej ochrony patentowej w Europie

 • Szanse i ryzyka dla przedsiębiorców związane z wprowadzeniem patentu jednolitego (unitary patent) i Jednolitego Sądu Patentowego (Unified Patent Court)
 • Nowe strategie ochrony wynalazków oraz egzekwowania praw wyłącznych do patentów europejskich
 • Podstawowe informacje związane z prowadzeniem sporów przed Jednolitym Sądem Patentowym

dr Tomasz Gawliczek
JWP Rzecznicy Patentowi

15:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Znaki towarowe, licencje, ochrona patentowa, wynalazki, wzory przemysłowe, prawa autorskie. Dziedzina prawa własności intelektualnej jest niezwykle obszerna i żaden przedsiębiorca nie powinien jej ignorować, jest ona wręcz nierozerwalna z nowoczesnym przedsiębiorstwem, jednak dla wielu wciąż mało znana. Nasze wydarzenie ma na celu przybliżyć wiedzę z zakresu ochrony własności intelektualnej a także najnowsze i przyszłe zmiany prawne. Prelegenci omówią m.in. projekt nowelizacji Prawa własności przemysłowej, zasady dochodzenia roszczeń z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, ochronę prawa do znaku towarowego, sposoby ochrony praw IP, oraz umowy ich dotyczące w praktyce przedsiębiorstw. Szeroko omówione zostanie także zagadnienie prawa autorskiego oraz wdrażania nowych rozwiązań informatycznych. Serdecznie zapraszamy!

Główne zagadnienia

 • Nowe Prawo własności przemysłowej
 • Strategia ochrony własności intelektualnej w przedsiębiorstwie
 • Własność intelektualna w social mediach i na stronach www
 • Umowy dotyczące praw własności intelektualnej
 • Własność intelektualna a wdrażanie nowych rozwiązań informatycznych
 • Zabezpieczenie roszczeń i postepowania sądowe w sprawach własności intelektualnej

Grupa docelowa:
Warsztat skierowany jest do osób, które są zainteresowane obszarem prawa własności intelektualnej, w szczególności z takich działów jak:

 • prawny
 • umów
 • ds. własności intelektualnej
 • ds. autorskich
 • ds. patentów
 • IT

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 5.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 5.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawo własności intelektualnej – nowości legislacyjne i praktyczne rozwiązania „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 20.06.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 5.08.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 5.08.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 7.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawo własności intelektualnej – nowości legislacyjne i praktyczne rozwiązania (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Agnieszka Wachowska

Agnieszka Wachowska

Partner, Radca Prawny, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Prof. INP PAN dr hab. Paweł Podrecki

Adwokat, Starszy Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Anna Kobylańska

Anna Kobylańska

Adwokat, Wspólnik, Kancelaria KLM Law

dr Tomasz Gawliczek

dr Tomasz Gawliczek

Radca prawny, Rzecznik patentowy w JWP Rzecznicy Patentowi

Marek Oleksyn

Marek Oleksyn

Senior Counsel │Radca prawny w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Maciej Kubiak

Maciej Kubiak

Adwokat, Partner Zarządzający. Kancelaria SKP

Maria Dżaluk

Maria Dżaluk

Associate, Kancelaria SKP

Hanna Marcinkiewicz-Grzesiak

Hanna Marcinkiewicz-Grzesiak

Adwokat, Partner, Kancelaria SKP

Maciej Ślusarek

Maciej Ślusarek

Adwokat, Partner Zarządzający. Kancelaria SKP

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij