Prawne i praktyczne wyzwania raportowania ESG - standardy, dobre praktyki, technologie wspierające sprawozdawczość

Grupa tematyczna: Prawo, Compliance

Tagi: ESG | CSR | ład korporacyjny | raportowanie niefinansowy | taksonomia

Data: 08-09.12.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 26.11-09.12.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Unijne oraz krajowe regulacje prawne w obszarze raportowania niefinansowego

 • Rozporządzenie w sprawie Taksonomii 2020/852 wraz ze zmianami - wymogi w zakresie ochrony środowiska i klimatu
 • Rozporządzenie SFDR 2019/2088 oraz RTS - ujawnianie informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem
 • Dyrektywa CSRD - sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju
 • Wytyczne TCFD - ryzyko zmian klimatycznych 

Izabella Woźnicka
WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners

11:00

Przerwa

11:15

Przygotowanie organizacji do raportowania ESG

 • Wyzwania dla komórki compliance związane z raportowaniem danych niefinansowych w obecnym stanie prawnym
 • Pozyskiwanie i wymiana niezbędnych informacji (analiza istotności)
 • Obowiązki w zakresie audytu danych niefinansowych
 • Jakie nowe wyzwana dla komórki compliance przyniesie raportowanie wg projektu CSRD?
 • ESG a projektowane regulacje dot. należytej staranności w zakresie zrównoważonego rozwoju

Sylwia Uziębło-Kowalska
Osborne Clarke

12:30

Przerwa

13:15

Raportowanie ESG w praktyce - standardy, modelowe sprawozdania

 • ESRS - Europejskie Standardy Raportowania Zrównoważonego Rozwoju
 • Termin złożenia raportu, odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązku
 • Dobre praktyki - case study na podstawie dobrze przygotowanych sprawozdań
 • Najczęstsze błędy w raportach

Ewa Zamościńska
CSRinfo

14:30

Ujawnianie informacji o ładzie korporacyjnym w raporcie ESG

 • Kodeks etyki - etyczne zarządzanie organizacją 
 • Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom
 • Polityka ochrony danych  i cyberbezpieczeństwo 
 • Sprawozdawczość struktury organów zarządczych 

Maja Jabłońska
Grant Thornton

Marek Ruciński
Grant Thornton

15:45

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Strategia dekarbonizacji

 • Obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie i łańcuchu dostaw
 • Czym jest strategia dekarbonizacji
 • Efektywność energetyczna jako najlepsza obrona przed rosnącymi cenami mediów

Jakub Włodarczyk
Viverno

11:00

Przerwa

11:15

Obszar pracowniczy w raporcie ESG

 • Bezpieczeństwo i Higiena pracy 
 • GPGR - wskaźniki równości wynagrodzeń 
 • Zarządzanie różnorodnością - przeciwdziałanie wykluczeniu i dyskryminacji
 • Polityka praw człowieka i procedury należytej staranności 

Maja Jabłońska
Grant Thornton

Marek Ruciński
Grant Thornton

12:30

Przerwa

13:15

Narzędzia wspomagające raportowanie - automatyzacja sprawozdawczości

Wojciech Głownia
Diaphane Software

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Ochrona środowiska, społeczna odpowiedzialność i ład korporacyjny, to trzy obszary ujęte w raporcie niefinansowym ESG, który już niedługo będzie musiała składać każda organizacja. Stopniowo do 2026 roku raport będą zobowiązane składać wszystkie firmy niezależnie od wielkości i przychodów. Podczas dwudniowych warsztatów z Ekspertami zapoznają się Państwo z europejskimi wymogami wobec raportu, regulacjami prawnymi, jak i praktycznymi wskazówkami w zakresie tworzenia sprawozdania. Dowiedzą się Państwo, jak uniknąć błędów podczas raportowania oraz jaka będzie odpowiedzialność i konsekwencje dla organizacji za niezłożenie dokumentu. Prelegenci przedstawią także rozwiązania i technologie wspierające organizację - zarówno takie, które pomagają w raportowaniu, jak i te, które służą identyfikacji ryzyk ESG.

Główne zagadnienia:

 • Unijne oraz krajowe regulacje prawne w obszarze raportowania niefinansowego
 • Przygotowanie organizacji do raportowania ESG
 • Raportowanie ESG w praktyce - standardy, modelowe sprawozdania
 • Ujawnianie informacji o ładzie korporacyjnym w raporcie ESG
 • Standardy sprawozdawczości kwestii środowiskowych
 • Obszar pracowniczy w raporcie ESG
 • Rozwiązania i technologie wspierające ESG

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż i sektorów. Zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów, w szczególności z działów:

 • Compliance
 • Ochrony środowiska
 • Audytu
 • Ryzyka
 • Nadzoru

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Beata Zdrojewska

Junior Project Manager
Coordination Department
M: +48 533 330 395
e-mail: b.zdrojewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 9.11.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 9.11.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Prawne i praktyczne wyzwania raportowania ESG - standardy, dobre praktyki, technologie wspierające sprawozdawczość „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 9.11.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 25.11.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 25.11.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.12.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Prawne i praktyczne wyzwania raportowania ESG - standardy, dobre praktyki, technologie wspierające sprawozdawczość (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 9.11.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 9.11.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

 Izabella Woźnicka

Izabella Woźnicka

Adwokat, wspólniczka WP Law Kancelaria Prawna Woźniccy & Partners

Sylwia Uziębło-Kowalska

Sylwia Uziębło-Kowalska

Radca prawny, Senior Associate, Osborne Clarke

Maja Jabłońska

Maja Jabłońska

Counsel, Radca Prawny, Grant Thornton

Marek Ruciński

Marek Ruciński

Senior Associate, Prawnik, Grant Thornton

Ewa Zamościńska

Ewa Zamościńska

Dyrektorka ds. Doradztwa ESG i kluczowych klientów, CSRinfo

Jakub Włodarczyk

Jakub Włodarczyk

Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu, Viverno

Wojciech Głownia

Wojciech Głownia

CEO, Diaphane Software

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij