Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w Grupach Kapitałowych – aktualne wyzwania i zmiany prawne

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe

Tagi: zarządzanie ryzykiem | przeciwdziałanie nadużyciom | ochrona sygnalistów | KSH

Data: 20-21.09.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 24.08-21.09.2021

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Wzajemne naciski w obrębie Grupy Kapitałowej – w jaki sposób można zminimalizować ryzyko ich występowania?

 • Strategia współpracy i efektywna komunikacja między członkami Zarządu, Radą
  Nadzorczą a działami compliance, zarządzania ryzykiem i audytu
 • Monitorowanie procesów zarządzania ryzykiem w Grupie – zgłaszanie incydentów
  i odpowiednia kwalifikacja

Radosław Lewandowski
PKP Energetyka S.A.

10:30

Przerwa

10:45

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – wzmocnienie pozycji Rady Nadzorczej i stosowanie polecenia wiążącego w praktyce

 • Przesłanki do odmowy wykonania polecenia wiążącego ze strony spółki zależnej
 • Analiza prawidłowości procesu decyzyjnego jako ochrona przed roszczeniami –
  zakres dostępu do dokumentacji

Justyna Nykiel
Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria prawna sp.k

12:15

Przerwa

12:30

Podsumowanie zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

 • Przebieg postępowania gospodarczego po nowelizacji KPC
 • Zmiany w postępowaniu zabezpieczającym i elektronicznym postępowaniu upominawczym

Maciej Woźniak
Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

14:00

Zakończenie pierwszego dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Jak w praktyce powinien wyglądać skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej?

 • Ochrona sygnalistów a stosowanie przepisów RODO
 • Wpływ organów zarządzających na postrzeganie roli compliance i kanałów zgłaszania nadużyć
 • Sankcje za utrudnianie zgłoszenia, ujawnianie tożsamości sygnalisty oraz działania odwetowe

Artur Łakomicki
PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

10:30

Przerwa

10:45

Efektywność audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej a różnice w jej postrzeganiu - perspektywa Zarządu, Rady Nadzorczej, działu compliance i zarządzania ryzykiem

 • Wykrywanie nieprawidłowości w spółkach zależnych - rola Rady Nadzorczej i
  efektywna współpraca z komitetem audytu
 • Prowadzenie audytu wewnętrznego w spółkach zależnych - jakie są najczęstsze
  problemy i jak można im zapobiegać?

Konrad Zawodziński

12:15

Przerwa

12:30

Bezpieczeństwo i przepływ informacji poufnych w Grupie Kapitałowej

 • Potencjalne czynniki ryzyka związane z zarządzaniem informacją poufną
 • Przykłady nadużyć i wykorzystania informacji w celach sprzecznych z interesem Grupy
 • Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa na gruncie prawa cywilnego oraz karnego
 • Bezpieczne przetwarzanie danych osobowych w ramach Grupy Kapitałowej

Artur Piechocki
Kancelaria APLAW

14:00

Przerwa

14:30

Odpowiedzialność organów zarządzających na podstawie art. 296 Kodeksu karnego oraz w świetle zmian prawnych

 • Relacje między spółkami a zakres odpowiedzialności poszczególnych działów i osób pełniących kluczowe stanowiska - aktualna sytuacja i perspektywa zmian regulacyjnych
 • Najnowsze orzecznictwo i praktyczne metody ograniczenia ryzyka odpowiedzialności kluczowych osób zarządzających spółkami

Dr Damian Tokarczyk
Kancelaria Raczkowski

16:00

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Uczestnicząc w wydarzeniu, zdobędą Państwo praktyczną wiedzę, pozwalającą na zwiększenie skuteczności i zapobieganie problemom w obszarach zarządzania ryzykiem, audytu, systemu kontroli wewnętrznej i nadzoru korporacyjnego z jakimi na co dzień zmagają się pracownicy spółek należących do Grup Kapitałowych. Warsztaty poprowadzą wybitni Eksperci, posiadający wieloletnie doświadczenie we wdrażaniu, wspieraniu i zarządzaniu działami odpowiedzialnymi za zarządzanie ryzykiem, kontrole wewnętrzne, przeciwdziałanie nadużyciom i korupcji oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających. Przedstawią Państwu m.in. takie kwestie jak: organizacja skutecznego systemu zgłaszania nieprawidłowości, efektywność audytu wewnętrznego a różnice w jej postrzeganiu, minimalizacja występowania nacisków w obrębie Grupy, nowelizacja KSH – wzmocnienie pozycji Rady Nadzorczej i stosowanie polecenia wiążącego w praktyce czy odpowiedzialność organów zarządzających i poszczególnych działów w ramach współpracy między spółkami.

Główne zagadnienia:

 • Efektywność audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej a różnice w jej postrzeganiu - perspektywa Zarządu, Rady Nadzorczej i działu compliance
 • Wzajemne naciski w obrębie Grupy Kapitałowej – w jaki sposób można zminimalizować ryzyko ich występowania?
 • Jak w praktyce powinien wyglądać skuteczny system zgłaszania nieprawidłowości w Grupie Kapitałowej?
 • Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych – wzmocnienie pozycji Rady Nadzorczej i stosowanie polecenia wiążącego w praktyce
 • Relacje między spółkami a zakres odpowiedzialności poszczególnych działów i osób pełniących kluczowe stanowiska - aktualna sytuacja i perspektywa zmian prawnych
 • Podsumowanie ostatnich zmian w Kodeksie postępowania cywilnego

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli spółek dominujących oraz spółek zależnych, przede wszystkim do pracowników, reprezentujących działy:

 • Zarządzania ryzykiem
 • Audytu
 • Nadzoru właścicielskiego
 • Zarządzania korporacyjnego
 • Compliance
 • Prawne
 • Kontrolingu

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Senior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w Grupach Kapitałowych – aktualne wyzwania i zmiany prawne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.09.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne aspekty zarządzania ryzykiem w Grupach Kapitałowych – aktualne wyzwania i zmiany prawne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paweł Dudojc

Paweł Dudojc

Counsel, Kancelaria PwC Legal

dr Damian Tokarczyk

dr Damian Tokarczyk

Adwokat, Starszy Prawnik, Kancelaria Raczkowski

Maciej Woźniak

Maciej Woźniak

Radca Prawny, Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

Artur Łakomicki

Artur Łakomicki

Starszy Kierownik, Wydział Kontroli Zgodności, Departament Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Justyna Nykiel

Justyna Nykiel

Lider Zespołu Korporacyjnego Doradztwa Prawnego, Counsel, Radca Prawny w Grant Thornton Legal Maślanko Kancelaria prawna sp.k

Radosław Lewandowski

Radosław Lewandowski

Dyrektor Biura Zarządzania Ryzykiem i Regulacji, PKP Energetyka

Artur Piechocki

Artur Piechocki

Radca Prawny, Założyciel, Kancelaria APLAW

Konrad Zawodziński

Konrad Zawodziński

Head of Legal, Compliance and HRHead of Legal, Compliance and HR PGNiG Supply & Trading GmbH

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij