Praktyczne aspekty ochrony niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: własność przemysłowa | UOKiK | M&A | Postępowanie | tajemnica przedsiębiorstwa | roszczenia | zachowanie poufności | ochrona | polityka bezpieczeństwa | zakaz konkurencji

Data: 18-19.10.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 05.10-19.10.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa i co dalej? Roszczenia cywilnoprawne

 • W jaki sposób może dojść do naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa?
 • Przypadki, w których ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa wygasa
 • Czego i od kogo można żądać w przypadku naruszenia najemnicy przedsiębiorstwa?
 • Cudowna broń - zabezpieczenie roszczeń w sprawach dotyczących naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Zabezpieczenie i wyjawienie dowodów oraz wezwanie do udzielenia informacji – nowa oręż w walce z naruszycielami

Krzysztof Kowalczyk
BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

10:30

Przerwa

10:45

Regulacje prawne dotyczące umów zachowania poufności i klauzuli konkurencyjnej z pracownikami i współpracownikami

 • Istotne aspekty tworzenia umów -  jak skutecznie zabezpieczyć firmowe know-how
 • Umowy o zakazie konkurencji i umowy o zachowaniu poufności (NDA) z pracownikami i współpracownikami - o czym należy pamiętać przy ich konstruowaniu
 • Odstąpienie od klauzuli konkurencyjnej – zapisy prawne, wzajemne zobowiązania
 • Bezpieczeństwo tajemnicy przedsiębiorstwa po ustaniu stosunku pracy - jak dobrze skonstruować umowę z pracownikami

Dr Małgorzata Mędrala
Małgorzata Mędrala Kancelaria Radcy Prawnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12:00

Przerwa

12:45

Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa w stosunkach z organami administracji publicznej

 • Dostęp organów administracji publicznej do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa (kontrola, nadzór, postępowania administracyjne) 
 • Udostępnianie akt sprawy a tajemnica przedsiębiorstwa
 • Tajemnica przedsiębiorstwa (tajemnica przedsiębiorcy) a dostęp do informacji publicznej    
 • Tajemnica przedsiębiorstwa a otwieranie danych w sektorze publicznym oraz ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Adw. Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga
Traple, Konarski, Podrecki i Wspólnicy

14:00

Tajemnice chronione w postępowaniach przed Prezesem UOKiK (A2B)

 • Rodzaje tajemnic w postępowaniach prowadzonych przez UOKiK
 • Różnice w ochronie tajemnic w poszczególnych rodzajach postępowań (wyjaśniające, kontrolne, antymonopolowe, leniency, koncentracyjne, konsumenckie)
 • Tajemnice zawodowe adwokatów i radców prawnych, tzw. procedura kopertowa (case study)
 • Planowane zmiany ustawowe w zakresie ochrony tajemnicy zawodowej
 • Konflikt pomiędzy potrzebą ochrony tajemnicy a prawem wglądu strony do akt postępowania
 • Czy można zabezpieczyć niewydawanie decyzji przez UOKiK do czasu rozstrzygnięcia tego konfliktu? - case study

Jarosław Sroczyński
MS Legal

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Polityka bezpieczeństwa – skuteczne praktyki ochrony danych

 • Zagrożenia dla danych prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Szacowanie ryzyka jako metoda identyfikacji tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Audyt bezpieczeństwa jako metoda określenia poziomu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Rodzaje środków i metod zabezpieczeń tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Nowe tendencje zabezpieczeń danych w dobie cyberzagrożeń i pracy w trybie home office

Dr inż. Janusz Cendrowski
ComCERT SA

10:45

Przerwa

11:00

Ochrona intelektualnego kapitału przedsiębiorstwa

 • Utwory pracownicze i przenoszenie praw autorskich, czyli o zasadach nabywania praw do utworów powstałych w wyniku wypełniania obowiązków pracowniczych
 • Umowa licencyjna na korzystanie z know-how przedsiębiorstwa
 • Ochrona domeny internetowej na gruncie prawnym
 • Jak najskuteczniej zabezpieczyć pomysł przed kradzieżą?

Marek Oleksyn
Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

12:15

Przerwa

13:00

Tajemnica przedsiębiorstwa spółki w relacjach z potencjalnym inwestorem – zabezpieczenie przed nieuprawnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem

 • Tajemnica przedsiębiorstwa w świetle transakcji M&A

Krzysztof Jasiński
Kancelaria GESSEL

13:45

Reforma systemu ochrony własności przemysłowej w Polsce – najważniejsze kierunki nadchodzących zmian

 • Rejestrowy system udzielania praw ochronnych na wzory użytkowe
 • Prawo wynalazcze i prawo znaków towarowych – nowe instytucje procesowe w postępowaniu zgłoszeniowym
 • Zmiany w zakresie postępowania spornego oraz wzmocnienie roli ADR w rozwiązywaniu sporów

Małgorzata Furmańska
JWP Rzecznicy Patentowi

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Postęp technologiczny, dostęp do informacji i częste rotacje pracowników niosą ze sobą coraz większe zagrożenia dla bezpieczeństwa tajemnicy przedsiębiorstwa. Skuteczna ochrona know-how zabezpiecza przedsiębiorcę przed stratami i chroni niematerialne zasoby firmy. Bezpieczeństwo informacji, które generują zyski gwarantuje stabilną pozycję na rynku konkurencji. Tajemnica przedsiębiorstwa podlega ochronie prawnej, a w ramach warsztatu przedstawione zostaną praktyczne i skuteczne sposoby jej zabezpieczenia, w kontekście zagrożeń wynikających ze zróżnicowanych płaszczyzn działalności firmy.

Główne zagadnienia:

 • Roszczenia cywilnoprawne przysługujące przedsiębiorcy, którego tajemnica została naruszona
 • Umowy zachowania poufności i klauzule konkurencyjne
 • Tajemnica przedsiębiorstwa w stosunkach z organami administracji publicznej
 • Zabezpieczenie tajemnicy w postępowaniach przed prezesem UOKiK
 • Skuteczne praktyki ochrony danych cyfrowych
 • Ochrona intelektualnego kapitału przedsiębiorstwa
 • Zabezpieczenie produktu przed wprowadzeniem na rynek
 • Reforma systemu ochrony własności przemysłowej

Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli wszystkich branż, w szczególności:

 • Dyrektorów i Kierowników działów prawnych
 • Prezesów, Członków Zarządu, Dyrektorów Zarządzających
 • Radców Prawnych, Adwokatów
 • Działów Compliance
 • Działów ds. bezpieczeństwa informacji

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Junior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 4.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 4.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczne aspekty ochrony niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT po 4.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 18.10.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczne aspekty ochrony niematerialnych zasobów przedsiębiorstwa (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 4.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 4.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jarosław Sroczyński

Jarosław Sroczyński

Radca prawny w kancelarii M&S Legal

Adw. Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga

Adw. Prof. INP PAN dr hab. Grzegorz Sibiga

Adwokat, Partner w kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Krzysztof Kowalczyk

Krzysztof Kowalczyk

Radca prawny, Partner w kancelarii BSJP Brockhuis Jurczak Prusak Sroka Nilsson Sp. k.

Dr inż. Janusz Cendrowski

Dr inż. Janusz Cendrowski

Product Manager działu Integracji Systemów Cyberbezpieczeństwa w ComCERT SA

Dr Małgorzata Mędrala

Dr Małgorzata Mędrala

Radca prawny w Małgorzata Mędrala Kancelaria Radcy Prawnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Marek Oleksyn

Marek Oleksyn

Senior Counsel │radca prawny w Sołtysiński Kawecki & Szlęzak

Krzysztof Jasiński

Krzysztof Jasiński

Radca prawny, managing associate, Kancelaria GESSEL

Małgorzata Furmańska

Małgorzata Furmańska

Radca prawny, JWP Rzecznicy Patentowi | JWP Kancelaria Prawna

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij