Praktyczna strona funkcjonowania outsourcingu i chmury obliczeniowej w świetle wytycznych EBA i komunikatu KNF

Grupa tematyczna: Banki, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie, Finanse, Prawo

Data: 08-09.06.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 22.02-09.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Outsourcingowe obowiązki banków w świetle wytycznych EBA – dot. outosourcingu

 • Outsourcing grupy w świetle wytycznych EBA
 • Zarządzanie ciągłością działania w świetle wytycznych EBA
 • Dostosowanie już zawartych umów outsourcingowych do wytycznych EBA – co i kiedy zmienić?
Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, SSW Pragmatic Solutions
Szymon Ciach

Szymon Ciach

Associate, SSW Pragmatic Solutions
11:00

Przerwa

11:30

Outsourcing chmurowy – przegląd wymogów nadzorczych

 • Outsourcing chmurowy – podsumowanie wytycznych i oczekiwań KNF i EBA
 • Chmura obliczeniowa - jak ją wdrożyć, czego unikać?
 • Praktyczne problemy technologiczne i prawne dotyczące outsourcingu chmurowego
 • Powiadomienie KNF o planowanym outsourcingu chmurowym w świetle wytycznych EBA i komunikatu KNF
dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Kancelaria dLK Legal
13:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Umowy outsourcingowe w praktyce - postanowienia umowne na linii bank-dostawca

 • Kwalifikowanie umów jako umów outsourcingowych
 • Ocena krytyczności i ryzyka powierzonych dostawcy funkcji
 • Środki bezpieczeństwa stosowane w umowach
 • Odpowiedzialność banku i dostawców w praktyce umów outsourcingowych
Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
11:00

Przerwa

11:30

Praktyczna strona chmury obliczeniowej

 • Kwestie wdrożenia
 • Najważniejsze elementy procesu
 • Bezpieczeństwo chmury
Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski

Dyrektor Prawny, Operator Chmury Krajowej
12:30

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W listopadzie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował nową wersję wytycznych w sprawie zarządzania ryzykami teleinformatycznymi (ICT) oraz bezpieczeństwa. Mają one wyraźny wpływ na niedawno opublikowane wytyczne EBA dotyczące outsourcingu oraz komunikat KNF w tej sprawie, a także potencjalnie projekt komunikatu KNF w sprawie wykorzystania chmury obliczeniowej. Wytyczne mają znaczenie zarówno dla banków, jak i dostawców usług płatniczych. Podczas naszych warsztatów dowiedzą się Państwo, jak dostosować instytucje do nowych wytycznych w szczególności umów outsourcingowych, nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi, oceny krytyczności i ryzyka, zarządzania ciągłością działania.

Główne zagadnienia:

 • Outsourcingowe obowiązki banków w świetle wytycznych EBA
 • Outsourcing chmurowy – przegląd wymogów nadzorczych
 • Umowy outsourcingowe w praktyce - zapisy umowne na linii bank-dostawca
 • Praktyczna strona chmury obliczeniowej

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do instytucji finansowych, instytucji płatniczych, dostawców usług outsourcingowych w szczególności do pracowników działów:

 • outsourcingu
 • operacyjnego
 • IT
 • zaopatrzenia
 • prawnego
 • kontrolingu
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania ciągłością działania
 • logistyki

Techniczne szczegóły szkolenia
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do Internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczna strona funkcjonowania outsourcingu i chmury obliczeniowej w świetle wytycznych EBA i komunikatu KNF „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi:

  1. 2 795 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczna strona funkcjonowania outsourcingu i chmury obliczeniowej w świetle wytycznych EBA i komunikatu KNF (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Kancelaria dLK Legal

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, SSW Pragmatic Solutions

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski

Dyrektor Prawny, Operator Chmury Krajowej

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij