Praktyczna strona funkcjonowania outsourcingu i chmury obliczeniowej w świetle wytycznych EBA i komunikatu KNF

Grupa tematyczna: Banki, Grupy kapitałowe, IT i nowe technologie, Finanse, Prawo

Data: 08-09.06.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 22.02-09.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Outsourcingowe obowiązki banków w świetle wytycznych EBA – dot. outosourcingu

 • Outsourcing grupy w świetle wytycznych EBA
 • Zarządzanie ciągłością działania w świetle wytycznych EBA
 • Dostosowanie już zawartych umów outsourcingowych do wytycznych EBA – co i kiedy zmienić?
Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, SSW Pragmatic Solutions
Szymon Ciach

Szymon Ciach

Associate, SSW Pragmatic Solutions
11:00

Przerwa

11:30

Outsourcing chmurowy – przegląd wymogów nadzorczych

 • Outsourcing chmurowy – podsumowanie wytycznych i oczekiwań KNF i EBA
 • Chmura obliczeniowa - jak ją wdrożyć, czego unikać?
 • Praktyczne problemy technologiczne i prawne dotyczące outsourcingu chmurowego
 • Powiadomienie KNF o planowanym outsourcingu chmurowym w świetle wytycznych EBA i komunikatu KNF
dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Kancelaria dLK Legal
13:00

Zakończenie I dnia szkolenia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Umowy outsourcingowe w praktyce - postanowienia umowne na linii bank-dostawca

 • Kwalifikowanie umów jako umów outsourcingowych
 • Ocena krytyczności i ryzyka powierzonych dostawcy funkcji
 • Środki bezpieczeństwa stosowane w umowach
 • Odpowiedzialność banku i dostawców w praktyce umów outsourcingowych
Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
11:00

Przerwa

11:30

Praktyczna strona chmury obliczeniowej

 • Kwestie wdrożenia
 • Najważniejsze elementy procesu
 • Bezpieczeństwo chmury
Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski

Dyrektor Prawny, Operator Chmury Krajowej
12:30

Zakończenie szkolenia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W listopadzie Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował nową wersję wytycznych w sprawie zarządzania ryzykami teleinformatycznymi (ICT) oraz bezpieczeństwa. Mają one wyraźny wpływ na niedawno opublikowane wytyczne EBA dotyczące outsourcingu oraz komunikat KNF w tej sprawie, a także potencjalnie projekt komunikatu KNF w sprawie wykorzystania chmury obliczeniowej. Wytyczne mają znaczenie zarówno dla banków, jak i dostawców usług płatniczych. Podczas naszych warsztatów dowiedzą się Państwo, jak dostosować instytucje do nowych wytycznych w szczególności umów outsourcingowych, nadzoru nad podmiotami zewnętrznymi, oceny krytyczności i ryzyka, zarządzania ciągłością działania.

Główne zagadnienia:

 • Outsourcingowe obowiązki banków w świetle wytycznych EBA
 • Outsourcing chmurowy – przegląd wymogów nadzorczych
 • Umowy outsourcingowe w praktyce - zapisy umowne na linii bank-dostawca
 • Praktyczna strona chmury obliczeniowej

Grupa docelowa:

Konferencja skierowana jest do instytucji finansowych, instytucji płatniczych, dostawców usług outsourcingowych w szczególności do pracowników działów:

 • outsourcingu
 • operacyjnego
 • IT
 • zaopatrzenia
 • prawnego
 • kontrolingu
 • compliance
 • zarządzania ryzykiem
 • zarządzania ciągłością działania
 • logistyki

Techniczne szczegóły szkolenia
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do Internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Praktyczna strona funkcjonowania outsourcingu i chmury obliczeniowej w świetle wytycznych EBA i komunikatu KNF „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi:

  1. 2 795 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Praktyczna strona funkcjonowania outsourcingu i chmury obliczeniowej w świetle wytycznych EBA i komunikatu KNF (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 21.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 21.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

dr Krzysztof Korus

dr Krzysztof Korus

Partner, Radca prawny, DLK Legal

dr hab. Jan Byrski

dr hab. Jan Byrski

Adwokat, Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Łukasz Węgrzyn

Łukasz Węgrzyn

Partner, Kancelaria Kochanski & Partners

Szymon Ciach

Szymon Ciach

Senior Associate, Kancelaria Kochanski & Partners

Piotr Jakubowski

Piotr Jakubowski

Dyrektor Prawny, Operator Chmury Krajowej

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij