Polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym – zgodność z wymogami regulacyjnymi

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Finanse, TFI

Tagi: polityka wynagrodzeń | CRDV/CRRII | polityka premiowa | wynagrodzenia zmienne | ESG

Data: 06-07.12.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 24.11-07.12.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Wpływ dyrektywy CRD V i rozporządzenia CRR II na kształtowanie polityki wynagrodzeń

 • Zmiana zasad wynagradzania kadry kierowniczej
 • Wynagradzanie osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka (tzw. risk-takers)
 • Neutralna pod względem płci polityka wynagrodzeń - wytyczne europejskie oraz polskie
 • Obowiązek raportowania do KNF danych o zróżnicowaniu płac ze względu na płeć
 • Gender pay gap – raportowanie luki płacowej – projekt KE zgodnie z CRD V

Paweł Sobol
Bank Pekao S.A

10:30

Przerwa

10:45

Przegląd i raportowanie polityki wynagrodzeń, dokonywane na podstawie Zasad Ładu Korporacyjnego

 • Raportowanie wynagrodzeń i monitoring czasu pracy
 • Przejrzyste i obiektywne zasady zatrudniania i wynagradzania, oceny, nagradzania i awansu
  zawodowego
 • Ujawnienia dotyczące polityki wynagrodzeń w ramach Polityki informacyjnej
 • Polityka Ładu Korporacyjnego a system wynagrodzeń – system kontroli wewnętrznej

Katarzyna Sarek-Sadurska
Radca prawny

12:00

Przerwa

12:15

Polityka wynagrodzeń - sposób zapewnienia spójności z zarządzaniem ryzykiem ESG

 • Jak zapewnić spójność postanowień polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk ESG?
 • Green investments oraz Key Performance Indicators-ESG jako przesłanki przyznania i wypłaty zmiennych składników wynagrodzeń?
 • Zasady publikacji informacji o spójności postanowień polityki wynagrodzeń z wprowadzaniem do działalności ryzyk ESG

Piotr Gołębiowski
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy sp. k.

14:00

Przepisy polskie i unijne oraz rekomendacje wydane przez organy nadzoru nad rynkiem finansowym

 • Zasady wynagradzania zgodnie z Rekomendacją Z Komisji Nadzoru Finansowego – wdrożenie do 1
  stycznia 2022r.
 • Zmiany w ustawie dotyczące polityki wynagrodzeń – Prawo bankowe
 • Wytyczne dotyczące prawidłowej polityki wynagrodzeń: EBA/GL/2021/04 z 2 lipca 2021r.

Patrycja Wasilewska
Sadkowski i Wspólnicy

15:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Zarządzanie wynagrodzeniami zasadniczymi i zmiennymi składnikami wynagrodzeń

 • Wynagrodzenia zasadnicze a podwyżki, awanse, wyniki okresowe
 • Zmienne składniki wynagrodzeń dla członków zarządu i kluczowych menedżerów
 • Zmienne składniki wynagrodzeń pracowników niebędących MRT
  • Premie i nagrody
 • Świadczenia pozapłacowe
 • Kontrola przestrzegania polityki wynagrodzeń dokonywana przez komórkę ds. zgodności

Paulina Biskup
JKP Legal

11:00

Przerwa

11:15

Projekt nowelizacji Kodeksu pracy – regulacje dotyczące pracy zdalnej od 2022 roku

 • Kto będzie mógł wnioskować o pracę zdalną?
 • Kiedy można odmówić pracownikowi pracy zdalnej?
 • Praca zdalna na życzenie
 • Ekwiwalent za pracę zdalną

Dr Małgorzata Mędrala
Małgorzata Mędrala Kancelaria Radcy Prawnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

12:30

Przerwa

13:15

IT wspierające zarządzanie wynagrodzeniami i wydajnością

 • Krajobraz przed bitwą (wynagrodzenie to nie tylko stała pensja, pracownik to nie tylko pracownik na umowę o pracę)
 • Psychologia motywacji a technologia (czyli funkcje wynagrodzenia)
 • Wydajność! Jak zarobić na systemie do zarządzania wynagrodzeniami?
 • Krajobraz po bitwie (mapa IT dla zarządzania wynagrodzeniami) 

Wojciech Ozimek
One2tribe

14:45

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Instytucje finansowe, które mają przed sobą wiele wyzwań w zakresie nowych regulacji prawnych, muszą również dbać o prawidłowe funkcjonowanie polityki wynagrodzeń. Na naszym warsztacie grono Ekspertów wyjaśni, jak pakiet CRDV/CRRII wpłynie na zasady wynagradzania, opowie jakie są obowiązki raportowania do KNF. Prelegenci wytłumaczą, jak zapewnić spójność systemu wynagrodzeń z zarządzaniem ryzykiem ESG, a także przedstawią wszystkie polskie i unijne przepisy oraz rekomendacje, które dotyczą działów kadr i płac, HR, prawnych w sektorze finansowym.


Grupa docelowa:

Warsztaty kierujemy do instytucji finansowych, a w szczególności zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Zarządzania zasobami ludzkimi
 • wynagrodzeń i benefitów
 • systemów motywacyjnych
 • personalnych
 • kadr i płac
 • HR

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Systemy inteligentnego opomiarowania - regulacje prawne i wyzwania techniczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 23.11.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 23.11.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 6.12.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Polityka wynagrodzeń w sektorze finansowym – zgodność z wymogami regulacyjnymi (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.11.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.11.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Paweł Sobol

Paweł Sobol

In-house Employment Law Advisor, Bank Pekao S.A

Dr Małgorzata Mędrala

Dr Małgorzata Mędrala

Radca prawny w Małgorzata Mędrala Kancelaria Radcy Prawnego, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Piotr Gołębiowski

Piotr Gołębiowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Katarzyna Sarek-Sadurska

Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca Prawny

Patrycja Wasilewska

Patrycja Wasilewska

Radca Prawny, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

Paulina Biskup

Paulina Biskup

Radca prawny, JKP Legal

Wojciech Ozimek

Wojciech Ozimek

CEO, One2tribe

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij