Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Domy maklerskie, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Tagi: polityka wynagrodzeń | CRDV/CRRII | polityka premiowa | wynagrodzenia zmienne | Material Risk Taker

Data: 24-25.02.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 25.01-25.02.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Dyrektywy unijne i obostrzenia prawne w zakresie wynagrodzeń w branży finansowej - dostosowanie się do prawa międzynarodowego

 • Wpływ dyrektywy CRD V i rozporządzenia CRR II na kształtowanie polityki wynagrodzeń w stosunku do kadry zarządzającej
 • Polityka Material Risk Taker w stosunku do osób na stanowiskach kierowniczych- wstrzymanie części zmiennej wynagrodzeń w przypadku wystąpienia nieprawidłowości
 • Implementacja Shareholders Rights Directive (SRD II)
Paweł Sobol

Paweł Sobol

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Polityka wynagrodzeń w świetle dyrektywy SRD II

 • Systemy zarządzania ryzykiem a polityka wynagrodzeń
 • Stosowanie polityki wynagrodzeń w podmiotach zależnych oraz stosowanie polityki wynagrodzeń podmiotu dominującego
Sara Synowiec

Sara Synowiec

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Transformacja w kierunku Agile - wyzwania i kierunki rozwoju

 • Transformacja w kierunku agile- wyzwania i kierunki rozwoju
Ludmiła Pisiewicz

Ludmiła Pisiewicz

15:30

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Wynagrodzenia zmienne w kształtowaniu polityki wynagrodzeń

 • Najlepsze praktyki rynkowe i nowe trendy na rynku
 • Sposoby finansowania dodatkowych świadczeń pracowniczych
 • Wprowadzenie systemu wynagradzania ograniczającego koszty pracodawcy w związku ze zniesieniem limitu składek na ZUS
Katarzyna Sarek-Sadurska

Katarzyna Sarek-Sadurska

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Polityka premiowa - zasady przyznawania premii i konstruowania regulaminów

 • Nieścisłości w regulaminach premiowania - praktyczne aspekty i case study 
 • Premia odroczona - kwestie zwrotu wynagrodzeń, nabywania praw, zabezpieczeń w umowach, co zrobić w przypadku naliczenia premii i rozwiązania umowy
Agnieszka Lechman-Filipiak

Agnieszka Lechman-Filipiak

Hubert Hajduczenia

Hubert Hajduczenia

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Systemy motywacyjne - jakie składniki skutecznie motywują pracowników

Anna Morawiec-Bartosik

Anna Morawiec-Bartosik

15:30

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Prawidłowe funkcjonowanie polityki wynagrodzeń jest głównym elementem systemu płac instytucji finansowych. Temat ten ciągle generuje sporo pytań i wymaga ciągłego dostosowywania do zmian legislacyjnych i wymogów rynku.
Na naszej konferencji grono Ekspertów podzieli się z Państwem swoją wiedzą w obszarze prawidłowego funkcjonowania polityki wynagrodzeń.
Podsumowany zostanie stan legislacyjny w tym najnowsze kwestie wpływu dyrektywy CRD V i rozporządzenia CRR II na wynagrodzenia kadry zarządzającej, a także transpozycja dyrektywy Shareholders Rights Directive (SRD II) do prawa polskiego.
Omówione zostanie wpływ wynagrodzeń zmiennych na kształtowanie polityki wynagrodzeń, zaprezentowane zostaną różne przykłady stosowania polityki premiowej, omówione zostaną systemy, które skutecznie motywują pracowników, a także pokażemy jak zastosowanie rozwiązań Agile może wpłynąć na kształtowanie polityki wynagrodzeń. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Główne zagadnienia:

 • Dyrektywy unijne i obostrzenia prawne w zakresie wynagrodzeń w branży finansowej - dostosowanie się do prawa międzynarodowego
 • Polityka premiowa - zasady przyznawania premii i konstruowania regulaminów
 • Wynagrodzenia zmienne w kształtowaniu polityki wynagrodzeń
 • Wpływ modeli szacowania kapitału wewnętrznego na politykę wynagrodzeń
 • Transformacja w kierunku Agile - wyzwania i kierunki rozwoju
 • Systemy motywacyjne - jakie składniki skutecznie motywują pracowników?

Grupa docelowa:

Warsztat kierujemy do przedstawicieli instytucji finansowych, w szczególności zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z:

 • departamentów zarządzania zasobami ludzkimi
 • departamentów wynagrodzeń i benefitów
 • departamentów systemów motywacyjnych
 • departamentów personalnych
 • departamentów kadr i płac

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 10.01.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 24.01.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 24.01.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 23.02.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Polityka wynagrodzeń w instytucjach finansowych (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.01.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.01.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Paweł Sobol

Paweł Sobol

Attorney | In-house Employment Law Advisor at Bank Pekao S.A

Hubert Hajduczenia

Hubert Hajduczenia

Senior Associate, DLA Piper

Katarzyna Sarek-Sadurska

Katarzyna Sarek-Sadurska

Radca Prawny, Partner, Kancelaria Raczkowski

Magdalena Skwara

Magdalena Skwara

Radca prawny, Prawnik, Kancelaria Raczkowski

Anna Morawiec-Bartosik

Anna Morawiec-Bartosik

Ctrl+HR

Agnieszka Lechman-Filipiak

Agnieszka Lechman-Filipiak

Partner, kierująca praktyką prawa pracy w warszawskim biurze DLA Piper

Ludmiła Pisiewicz

Ludmiła Pisiewicz

Project Factory 2.0

Sara Synowiec

Sara Synowiec

Prawnik w Kancelarii Paruch Chruściel Schiffter

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij