Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Tagi: KNF | tfi | depozytariusz | ustawa o ofercie publicznej | MiFID II | fundusze inwestycyjne

Data: 01-02.06.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 09.01-15.04.2020
2395 zł/os. > 16.04-29.04.2020
2795 zł/os. > 30.04-02.06.2020

Program

DZIEŃ 1
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Podsumowanie zmian wprowadzonych przez dyrektywę MiFID II

 • Omówienie zmian wprowadzonych przez uzupełnienie stanowiska KNF w zakresie dokumentowania wymogów zachęt z 17 września 2019 r.
 • Projekt nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych - wyzwania i zagrożenia jakie stawia przed rynkiem nowe rozporządzenie
Juditha Majcher

Juditha Majcher

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Praktyczny wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI

 • Funkcjonowanie audytu wewnętrznego w TFI
 • Praktyczny wpływ najnowszych zmian w metodyce BION
Miłosz Sałagan

Miłosz Sałagan

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Wpływ na praktykę obrotu znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

 • Nowe wymogi dla Zarządów i Rad Nadzorczych TFI; nadzór KNF
 • Specyfika i rola agenta emisji w kontekście ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - dostosowanie zapisów w procedurach wewnętrznych do nowej ustawy
Tomasz Matczuk

Tomasz Matczuk

15:00

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
8:30

Rejestracja i poranna kawa

9:00

Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu

 • Jak zachować należytą staranność wobec uczestników funduszu z punktu widzenia TFI
 • Obowiązki informacyjne TFI wobec KNF
 • Zmiany proponowane przez KNF w zakresie zasad współpracy między TFI, depozytariuszami i klientami
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

10:30

Przerwa kawowa

11:00

Podsumowanie i analiza stanowisk KNF związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy

 • Komunikat UKNF dot. obowiązków depozytariuszy funduszy inwestycyjnych z 19 lipca 2019 r.; odpowiedzialność administracyjna depozytariusza wobec KNF
 • Zalecenia ESMA a przepisy krajowe i zalecenia KNF w kontekście obowiązków depozytariusza
 • Zbiór dobrych praktyk w zakresie wykonywania funkcji depozytariusza; nowe wymagania dla TFI w kontekście ich obowiązków informacyjnych względem depozytariusza
Filip Suchta

Filip Suchta

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Najczęstsze problemy w relacjach z KNF - case study

Michał Miśkowiec

Michał Miśkowiec

15:00

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

W związku z dużą ilością regulacji, które w znaczący sposób zmieniły funkcjonowanie rynku funduszy inwestycyjnych w ostatnich miesiącach, chcielibyśmy zaprosić Państwa o uczestnictwa w wydarzeniu, w czasie którego uznani Eksperci omówią wszystkie najważniejsze zmiany prawne i przedstawią Uczestnikom ich praktyczny wpływ na działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy. Poruszą m.in takie tematy jak: wpływ znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej na praktykę obrotu oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadznie działalności przez TFI; podsumują również zmiany wprowadzone przez dyrektywę MiFID II oraz w syntetyczny sposób przedstawią analizy stanowisk KNF, związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy.

Główne zagadnienia:

 • Podsumowanie zmian wprowadzonych przez dyrektywę MiFID II
 • Wpływ na praktykę obrotu znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu
 • Nowe wymogi dla zarządów i rad nadzorczych TFI; nadzór KNF
 • Praktyczny wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych
 • Podsumowanie i analiza stanowisk KNF, związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy
 • Specyfika i rola agenta emisji w kontekście ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w konferencji zapraszamy przedstawicieli towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy, a w szczególności przedstawicieli działów:

 • Finansowych
 • Compliance
 • Prawnych
 • Kontrolingu
 • Nadzoru
 • Operacyjnych
 • Bankowości

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 15.04.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 29.04.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 29.04.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 31.05.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Tomasz Matczuk

Tomasz Matczuk

Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Miłosz Sałagan

Miłosz Sałagan

Associate, Associate, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. k.

Juditha Majcher

Juditha Majcher

Senior Associate, SMM Legal Maciak Mataczyński Adwokaci Sp. k.

Michał Miśkowiec

Michał Miśkowiec

Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Filip Suchta

Filip Suchta

Radca prawny, Wspólnik, Współkierujący Praktyką Rynku Kapitałowego, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij