Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Tagi: KNF | tfi | depozytariusz | ustawa o ofercie publicznej | MiFID II | fundusze inwestycyjne

Data: 01-02.06.2020r.

Cena:
2395 zł/os. > 30.04-02.06.2020

Program

Szkolenie on-line: Dzień I
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Wpływ na praktykę obrotu znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu

 • Nowe wymogi dla Zarządów i Rad Nadzorczych TFI; nadzór KNF
 • Specyfika i rola agenta emisji w kontekście ustawy o obrocie instrumentami finansowymi - dostosowanie zapisów w procedurach wewnętrznych do nowej ustawy
Grzegorz Boguski

Grzegorz Boguski

Adwokat, Counsel, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy
11:00

Przerwa

11:30

Najczęstsze problemy w relacjach z KNF - case study

Michał Miśkowiec

Michał Miśkowiec

Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
13:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Szkolenie on-line: Dzień II
9:15

Logowanie na platformę

9:30

Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu

 • Jak zachować należytą staranność wobec uczestników funduszu z punktu widzenia TFI
 • Obowiązki informacyjne TFI wobec KNF
 • Zmiany proponowane przez KNF w zakresie zasad współpracy między TFI, depozytariuszami i klientami
 • Praktyczny wpływ rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez TFI
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
11:00

Przerwa

11:30

Analiza stanowisk KNF - odpowiedzialność TFI i depozytariuszy

 • Podsumowanie komunikatów UKNF z 2019 roku
 • Odpowiedzialność administracyjna na linii depozytariusz - KNF
 • Zalecenia ESMA i zalecenia krajowe - podsumowanie
 • Zbiór dobrych praktyk dla depozytariuszy
 • Nowe obowiązki informacyjne
Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy
13:00

Zakończenie warsztatu

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Czego się dowiesz?
Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w warsztacie, podczas którego uznani Eksperci omówią wszystkie najważniejsze zmiany prawne i przedstawią Uczestnikom ich praktyczny wpływ na działalność towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz depozytariuszy. Poruszą m.in takie tematy jak: wpływ znowelizowanej ustawy o ofercie publicznej na praktykę obrotu oraz rozporządzenia Ministra Finansów z 2 lipca 2019 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenie działalności przez TFI, a także w syntetyczny sposób przedstawią analizy stanowisk KNF, związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy.

Co zyskasz?
Wiedzę w zakresie

 • Odpowiedzialności TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu
 • Stanowisk KNF związanych z odpowiedzialnością TFI i depozytariuszy
 • Nowych wymogów dla Zarządów i Rad Nadzorczych TFI
 • Nowych wymagań dla TFI w kontekście ich obowiązków informacyjnych względem depozytariusza

Techniczne szczegóły szkolenia
Szkolenie odbędzie się za pośrednictwem platformy webinarowej.
Podczas trwania prelekcji, uczestnicy mają możliwość zadawania pytań Prelegentowi i uczestniczenia w dyskusji poprzez czat.
Prezentacje prowadzących będą udostępnione na platformie online.
Każdy z uczestników otrzyma również materiały oraz certyfikat w wersji elektronicznej.
Do wzięcia udziału niezbędny jest komputer z dostępem do kamery i mikrofonu oraz dostęp do Internetu.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi:

  1. 2 395 zł + 23% VAT

 3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 1.06.2020 r.

 4. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 5. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 6. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 7. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO).

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Podsumowanie zmian w otoczeniu prawnym TFI i depozytariuszy (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, formule, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.04.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.04.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Dyrektor Działu Prawa Rynku Kapitałowego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Michał Miśkowiec

Michał Miśkowiec

Radca prawny, Wiceprezes Zarządu, Forum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Grzegorz Boguski

Grzegorz Boguski

Adwokat, Counsel, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij