Perspektywy rozwoju OZE w świetle nowych regulacji

Grupa tematyczna: Energetyka, Prawo

Tagi: OZE | PV | energia odnawialna | RED II | PPA | zielona energia

Data: 26-27.09.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 18.08-27.09.2022

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Umowy PPA w praktyce

 • Charakterystyka umów PPA
 • Definicja (dobrej) umowy PPA
 • Omówienie czynników wpływających na ceny stałe, określone w umowie w horyzoncie 3, 5 i 10+ lat
 • Schemat zawierania umowy PPA
 • Ryzyko dodatniego salda w systemie aukcyjnym

Paweł Sobolak
WERUFIN Paweł Sobolak

10:30

Przerwa

10:45

Odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

 • Omówienie najczęstszych przyczyn technicznych i ekonomicznych na jakie powołują się Operatorzy przy udzielaniu odmowy przyłączenia do sieci
 • Definicja technicznych warunków przyłączenia do sieci
 • Definicja ekonomicznych warunków przyłączenia do sieci
 • Case study

Łukasz Jankowski
DLA Piper

Paweł Makaruk
DLA Piper

12:00

Przerwa

12:45

Wpływ nowych regulacji na korzystanie z potencjału hybrydowych instalacji

Mieczysław Wrocławski
Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

13:45

Zmiany procedur planistycznych w przebiegu inwestycji OZE oraz ustawa odległościowa 

 • Studium oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
 • Zwiększenie limitu mocy elektrycznej dla urządzeń fotowoltaicznych
 • Nowelizacji ustawy odległościowej
 • Przepisy uzupełniające morską politykę wiatrową

Emil Cieślikowski
CCLaw

15:00

Uczestnictwo w programach pomocowych dla instalacji OZE

 • Modernizacja instalacji odnawialnych źródeł energii
 • System wsparcia operacyjnego dla jednostek wytwórczych odnawialnych źródeł energii
 • Transformacja energetyczna - Unijne programy finansowania na lata 2021-2027

Jakub Dąbrowski
Linklaters

16:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Energetyka rozproszona a operatorzy systemów elektroenergetycznych

 • Przyszłość generacji rozproszonej w świetle dyrektywy 2019/944
 • Nierynkowe redysponowanie jednostkami wytwarzania OZE
 • Magazynowanie energii przez OSP/OSD
 • Klastry energii – usługa ograniczania obciążania szczytowego

Łukasz Petelski
Osborne Clarke

10:30

Przerwa

10:45

Jak wykorzystać potencjał „zielonej energii” w przedsiębiorstwie? Zasady i kierunki rozwoju partnerskiego handlu energią

 • Partnerski handel energii – regulacje wyznaczające nowy kierunek w handlu energią
 • Przedsiębiorca prosument vs przedsiębiorca nie-prosument
 • Zasady handlu energią dla przedsiębiorcy posiadającego instalację PV

Witold Chmarzyński
CCLaw

12:00

Przerwa

12:45

Perspektywy rozwoju inwestycji w instalacje biometanowe

 • Biometan w prawie unijnym i krajowym
 • Dylematy strategiczne co do produkcji i handlu biometanem
 • Nowelizacja ustawy o OZE w zakresie wytwarzania biometanu
 • Postulaty branżowe vis a vis nowelizacji

Artur Zawisza
UPEBI

14:00

Nowe podmioty na rynku energii - regulacje istniejące i projektowane

 • Prosument wirtualny i zbiorowy
 • Zmiana systemu rozliczania prosumentów
 • Spółdzielnie energetyczne
 • Odbiorca aktywny, obywatelskie społeczności energetyczne

Bartosz Piątek
PwC Legal

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Krajowy rynek zielonej energii stoi przed kolejnymi dużymi zmianami, które zapowiada nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii. Głównym zadaniem regulacji, jest implementacja unijnej dyrektywy RED II do polskiego ustawodawstwa. Zapraszamy do udziału w warsztatach, w ramach których nasi Eksperci przedstawią Państwu perspektywy rozwoju, jakie wytwórcom energii OZE umożliwią nowe przepisy.

Główne zagadnienia:

 • Umowy PPA w praktyce
 • Odmowy przyłączenia do sieci elektroenergetycznej
 • Wpływ nowych regulacji na korzystanie z potencjału hybrydowych instalacji
 • Zmiany procedur planistycznych w przebiegu inwestycji OZE oraz ustawa odległościowa
 • Uczestnictwo w programach pomocowych dla instalacji OZE
 • Energetyka rozproszona a operatorzy systemów elektroenergetycznych
 • Zasady i kierunki rozwoju partnerskiego handlu energią
 • Perspektywy rozwoju inwestycji w instalacje biometanowe
 • Nowe podmioty na rynku energii - regulacje istniejące i projektowane

Grupa docelowa: Wydarzenie skierowane jest do przedstawicieli branży energetycznej, firm wytwarzających energię elektryczną i podmiotów planujących inwestycje w OZE, a także wszystkich innych osób zainteresowanych tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 17.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 17.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Perspektywy rozwoju OZE w świetle nowych regulacji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 11.07.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 17.08.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 17.08.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Perspektywy rozwoju OZE w świetle nowych regulacji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 17.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 17.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Witold Chmarzyński

Witold Chmarzyński

Radca Prawny, Partner, CCLaw

Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Radca Prawny, Counsel, Osborne Clarke

Bartosz Piątek

Bartosz Piątek

Radca prawny, Manager, PwC Legal

Emil Cieślikowski

Emil Cieślikowski

Adwokat, Partner, CCLaw

Mieczysław Wrocławski

Mieczysław Wrocławski

Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Magazynowania Energii

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Radca Prawny, Partner, szef doradztwa dla sektora energetycznego, DLA Piper

Paweł Makaruk

Paweł Makaruk

 Associate, Aplikant adwokacki, DLA Piper

Artur Zawisza

Artur Zawisza

Prezes, Uniia Producentów i Pracodawców Przemysłu Biogazowego UPEBI

Jakub Dąbrowski

Jakub Dąbrowski

Adwokat, managing associate, Linklaters

Paweł Sobolak

Paweł Sobolak

Właściciel/CEO, WERUFIN Paweł Sobolak

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij