Oszczędności w procesie zakupowym – prawne oraz praktyczne aspekty efektywnego procesu zakupowego

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, FMCG i RETAIL, Branża budowlana, Grupy kapitałowe, Produkcja, Sprzedaż i obsługa Klienta

Tagi: oszczędności | proces zakupowy | strategie zakupowe | kary umowne | odszkodowanie

Data: 19.04.2021r.

Cena:
545 zł/os. > 26.03-19.04.2021

Program

Webinar
8:45

Rejestracja

9:00

Blok I

Odpowiedzialność za brak wykonania umowy – kary umowne i odszkodowania

 • Przesłanki ustawowe odpowiedzialności odszkodowawczej.
 • Umowne ograniczenie odpowiedzialności.
 • Kara umowna.

Zmiany w prawie konsumenckim od 1 stycznia 2021 r.

 • Kiedy jednoosobowy przedsiębiorca (JDG) ma prawa konsumenckie?
 • Nowe uprawnienia: rękojmia, klauzule abuzywne oraz prawo do odstąpienia od umowy.
 • Czy można ograniczyć nowe prawa JDG?
 • Wpływ zmian na funkcjonowanie procesów sprzedażowych i reklamacyjnych.

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

 • Maksymalne terminy zapłaty wynikające z ustawy.
 • Odsetki za opóźnienie w transakcjach handlowych.
 • Rekompensata za koszty odzyskiwania należności.
 • Obowiązki sprawozdawcze.
 • Nowy czyn nieuczciwej konkurencji.

Katarzyna Piechocka
Kancelaria Bird & Bird

Izabela Staniszewska-Brzózek
Kancelaria Bird & Bird

11:00

Przerwa

11:15

Blok II

Budowanie strategii zakupowych w firmie

 • Strategie formalne i nieformalne
 • Misja działu zakupów a strategia firmy
 • Spójność strategii zakupowych ze strategią firmy
 • Narzędzia do budowania strategii zakupowych

Współpraca działów firmy przy definiowaniu strategii

 • Organizacja zakupowa w przedsiębiorstwie – podział ról
 • Zasady współpracy działów firmy w procesach zakupowych
 • Zarządzanie dostawcami a strategie zakupowe

Rola działu zakupów w wypracowywaniu strategii

 • Usytuowanie działu zakupów w przedsiębiorstwie
 • Znaczenie procedur zakupowych
 • Budowanie świadomości organizacji zakupowej

Zarządzanie ryzykiem w zakupach

 • Mapowanie ryzyk przy tworzeniu strategii
 • Mechanizmy kontrolne
 • Mitygacja ryzyk w umowach zakupowych

Danuta Biskupska-Piekarowicz
Secution

Marek Piekarowicz
Loss Prevention Experts

13:15

Zakończenie

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Udział w szkoleniu ma za zadanie przybliżyć regulacje prawne i obowiązki stron w procesie skutecznego i bezpiecznego zawierania umów handlowych oraz poznania najlepszych praktyk w generowaniu oszczędności w procesie zakupowym.

Główne zagadnienia:

 • Przesłanki ustawowe odpowiedzialności odszkodowawczej, kary umowne
 • Wpływ zmian w prawie konsumenckim na funkcjonowanie procesów sprzedażowych i reklamacyjnych.
 • Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
 • Budowanie strategii zakupowych w firmie
 • Współpraca działów firmy przy definiowaniu strategii
 • Zarządzanie dostawcami a strategie zakupowe
 • Zarządzanie ryzykiem w zakupach

Grupa docelowa:
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów, kierowników oraz specjalistów z działów:

 • Zakupów
 • Zaopatrzenia
 • Logistyki

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Katarzyna Pleban

Director
Conferences & Trainings Department
M: +48 883 992 662
e-mail: k.pleban@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Oszczędności w procesie zakupowym – prawne oraz praktyczne aspekty efektywnego procesu zakupowego „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 445 zł + 23% VAT do 25.03.2021 r.

  2. 545 zł + 23% VAT po 25.03.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 19.04.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Oszczędności w procesie zakupowym – prawne oraz praktyczne aspekty efektywnego procesu zakupowego (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.03.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.03.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Katarzyna Piechocka

Katarzyna Piechocka

Radca Prawny, Counsel w kancelarii Bird&Bird

Izabela Staniszewska-Brzózek

Izabela Staniszewska-Brzózek

Senior Associate w kancelarii Bird&Bird

Danuta Biskupska-Piekarowicz

Danuta Biskupska-Piekarowicz

Partner biznesowy w Secution

Marek Piekarowicz

Marek Piekarowicz

Dyrektor departamentu Zakupów w Loss Prevention Experts

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij