Odpowiedzialność oraz obowiązki w branży transportu drogowego - aktualne wyzwania prawne i geopolityczne

Grupa tematyczna: Transport - spedycja - logistyka

Tagi: Pakiet Mobilności | TSL

Data: 14.09.2022r.

Cena:
649 zł/os. > 09.08-14.09.2022

Program

 
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Aktualne wyzwania i problemy geopolityczne w sektorze TSL

 • Branża TSL a sektor automotive i przerwane łańcuchy dostaw
 • Możliwości rozwoju w świetle wojny w Ukrainie oraz nowych regulacji prawnych

dr Szymon Kubiak, LL.M.
Wardyński i Wspólnicy

10:00

Wybrane zagadnienia odpowiedzialności cywilnej przewoźników

 • Zasady OC na gruncie Konwencji CMR i górna odpowiedzialność przewoźnika
 • Kwestia ekskulpacji przewoźnika i rażącego niedbalstwa, w szczególności na tle szkód kradzieżowo-parkingowych
 • Ubezpieczenie OCPD i zakres zabezpieczający interes przewoźników
 • Przykłady sporów sądowych na tle wykonywania przewozów - case study

dr Maciej Kiełbowski
Wardyński i Wspólnicy

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

10:45

Przerwa

11:00

Krajowy i unijny reżim sankcji gospodarczych dla sektora TSL

 • Ogólna charakterystyka oraz znaczenie reżimów sankcyjnych innych państw dla spółek działających w Polsce
 • Ryzyka naruszenia sankcji
 • Wpływ sankcji na wykonywanie umów handlowych i umowne środki ochronne (klauzule sankcyjne, siły wyższej i hardship)
 • Sankcyjny due-diligence

Anna Olejniczak-Michalska
Wardyński i Wspólnicy

11:45

Pakiet mobilności i nowe zasady prawno-fiskalne dla sektora TSL

 • Zasady delegowania kierowcy w transporcie międzynarodowym
 • Pakiet mobilności a kwestia podróży służbowej i czasu pracy kierowcy
 • Opodatkowanie i oskładkowanie kierowców w transporcie międzynarodowym w świetle pakietu mobilności

dr Joanna Prokurat
Wardyński i Wspólnicy

Agnieszka Godusławska
Wardyński i Wspólnicy

12:15

Przerwa

12:45

Klauzule waloryzacyjne w sektorze automotive i TSL

 • Rodzaje umów a potrzeba stosowania klauzul waloryzacyjnych
 • Sposoby konstruowania klauzul waloryzacyjnych
 • Możliwe do zastosowania mechanizmy prawne w braku klauzuli waloryzacyjnej

Piotr Wcisło
Wardyński i Wspólnicy

13:15

Potencjalne sankcje administracyjne w transporcie drogowym

 • Przykładowe przepisy sankcjonujące w odniesieniu do transportu drogowego
 • Administracyjne kary pieniężne - zasady wymierzania
 • Postępowanie administracyjne dotyczące wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej

dr Maciej Kiełbowski
Wardyński i Wspólnicy

13:45

Przerwa

14:00

Zarządzanie danymi w sektorze TSL oraz automotive

 • Przetwarzanie danych osobowych oraz nieosobowych jako fragment działalności biznesowej
 • Wyzwania sektorowe w kontekście przetwarzania danych
 • Case study

Krzysztof Wojdyło
Wardyński i Wspólnicy

Karolina Romanowska
Wardyński i Wspólnicy

Aleksandra Drożdż
Wardyński i Wspólnicy

14:45

Zakończenie webinaru

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Sektor TSL mierzy się z ze zmianą regulacji prawnych oraz z niepewną sytuacją geopolityczną. W ramach wystąpienia Eksperci przedstawią perspektywy rozwoju branży przewozu drogowego, wpływ sankcji krajowych i unijnych na umowy oraz odpowiedzialność cywilną przewoźnika. Zbiór regulacji prawnych “Pakiet mobilności” zostanie omówiony wraz z nowymi zasadami prawno-fiskalnymi, które wpływają na zasady pracy kierowców w transporcie międzynarodowym. Ponadto Eksperci przedstawią problematykę zarządzania danymi w sektorze TSL oraz automotive.


Główne zagadnienia:

 • Możliwości rozwoju w świetle wojny w Ukrainie oraz nowych regulacji prawnych
 • Wpływ sankcji na wykonywanie umów handlowych i umowne środki ochronne
 • Pakiet mobilności a kwestia podróży służbowej i czasu pracy kierowcy
 • Przetwarzanie danych osobowych oraz nieosobowych jako fragment działalności biznesowej
 • Rodzaje umów a potrzeba stosowania klauzul waloryzacyjnych

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy dyrektorów, kierowników i specjalistów z działów:

 • Logistyki
 • Spedycji
 • Transportu
 • Reklamacji
 • Prawnych
 • Planowania
 • Zaopatrzenia

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Mikulska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 792 000 341
e-mail: w.mikulska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Odpowiedzialność oraz obowiązki w branży transportu drogowego - aktualne wyzwania prawne i geopolityczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 549 zł + 23% VAT do 8.08.2022 r.

  2. 649 zł + 23% VAT po 8.08.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Odpowiedzialność oraz obowiązki w branży transportu drogowego - aktualne wyzwania prawne i geopolityczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Krzysztof Wojdyło

Krzysztof Wojdyło

Adwokat, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 Mateusz Kosiorowski

Mateusz Kosiorowski

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

dr Szymon Kubiak, LL.M.

dr Szymon Kubiak, LL.M.

Radca Prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

dr Maciej Kiełbowski

dr Maciej Kiełbowski

Adwokat, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Anna Olejniczak-Michalska

Anna Olejniczak-Michalska

Radca Prawny, Wardyński i Wspólnicy

dr Joanna Prokurat

dr Joanna Prokurat

Doradca podatkowy, Partner, Wardyński i Wspólnicy

Piotr Wcisło

Piotr Wcisło

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Karolina Romanowska

Karolina Romanowska

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Aleksandra Drożdż

Aleksandra Drożdż

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Agnieszka Godusławska

Agnieszka Godusławska

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij