Ochrona sygnalistów - wyzwania stojące przed pracodawcą

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: Whisteblowing | sygnalista

Data: 30.09.2022r.

Cena:
895 zł/os. > 03.09-30.09.2022

Program

 
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Założenia projektu ustawy o tzw. ochronie sygnalistów z perspektywy pracodawcy

 • Projekt ustawy a dyrektywa o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości
 • Dotychczasowa ewolucja projektu ustawy
 • Znaczenie ustawy o ochronie sygnalistów dla rynku pracy
 • Brak obowiązującej regulacji a zakres ochrony sygnalisty
10:00

Wewnętrzny system ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości

 • Kluczowe elementy systemu – procedura zgłoszenia nieprawidłowości
 • Wewnętrzne postępowanie wyjaśniające
 • Komunikacja ze zgłaszającym – zagadnienie anonimowości i wzajemne ustalenia
11:00

Psychologiczne aspekty zgłaszania nieprawidłowości

 • Jak zaprojektować przyjazny system ochrony sygnalistów?
 • Jak czuje się sygnalista?
 • Jak prawidłowo postępować z sygnalistą?
12:00

Przerwa

12:30

Systemy wspierające zarządzanie tematyką sygnalistów w firmie

 • Elektroniczne platformy wspierające pracodawcę
 • Zasady działania elektronicznych platform zgłaszania nieprawidłowości
 • Wymagania stawiane tego typu rozwiązaniom
14:00

Sygnalista jako ryzyko reputacyjne i wizerunkowe

 • Przykłady sytuacji kryzysowych – case study i jak to zostało opracowane
 • Kryzys związany z sygnalistą a zarządzanie informacją
 • Wewnętrzna komunikacja w firmie
15:00

Sygnalista jako ryzyko odpowiedzialności karnej

 • Źródła odpowiedzialności prawno-karnej
 • Sygnalista jako czynnik zwiększający ryzyko odpowiedzialności karnej
 • Mityganty ryzyka odpowiedzialności karnej
16:00

Zakończenie i podsumowanie

dr Piotr Karlik
FILIPIAK BABICZ LEGAL

dr Anna Wilińska-Zelek
FILIPIAK BABICZ LEGAL

Marzena Rosler-Borakiewicz
FILIPIAK BABICZ LEGAL

Rafał Hryniewicz
E-nform Sp. z o.o.

Katarzyna Balcerkiewicz
Grupa Spotkanie

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W ramach spotkania Eksperci wprowadzą uczestników w tematykę whistleblowingu, omówią założenia projektu ustawy o tzw. ochronie sygnalistów, a także wewnętrzny system ochrony osób zgłaszających nieprawidłowości. Przedstawione zostaną również kwestie systemów wsparcia pracodawcy, jak również kwestie ryzyka reputacyjnego, wizerunkowego i odpowiedzialności karnej.

Grupa docelowa:
Webinarium przeznaczone jest dla pracowników działów:

 • prawnych
 • compliance
 • HR
 • zarządzania ryzykiem
 • audytu
 • innych wyznaczonych do obsługi zdarzeń whistleblowing.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Iga Sowulewska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 739 000 237
e-mail: i.sowulewska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 30.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 30.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona sygnalistów - wyzwania stojące przed pracodawcą „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 795 zł + 23% VAT do 2.09.2022 r.

  2. 895 zł + 23% VAT po 2.09.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona sygnalistów - wyzwania stojące przed pracodawcą (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 30.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 30.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat, Starszy prawnik, FILIPIAK BABICZ LEGAL

dr Anna Wilińska-Zelek

dr Anna Wilińska-Zelek

Adwokat, Starszy prawnik w Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

Rafał Hryniewicz

Rafał Hryniewicz

Prezes zarządu w E-nform Sp. z o.o.

Marzena Rosler-Borakiewicz

Marzena Rosler-Borakiewicz

Radca prawny, Partner w Kancelaria FILIPIAK BABICZ LEGAL

Katarzyna Balcerkiewicz

Katarzyna Balcerkiewicz

Konsultant ds. rozwoju organizacji, Psycholog, Rekomendowany trener I stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Coach

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij