Ochrona konkurencji i konsumentów oraz nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w nadchodzących zmianach regulacyjnych

Grupa tematyczna: Energetyka, Przemysł, Branża budowlana, Branża deweloperska, Grupy kapitałowe, Prawo, Instytucje Finansowe

Tagi: UOKiK | Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa | Ochrona konkurencji i konsumentów | Dyrektywa ECN+ | Rozporządzenie CPC | Dyrektywa Omnibus | Ochrona konkurencji i konsumentów | Dyrektywa ECN+ | Rozporządzenie CPC | Dyrektywa Omnibus

Data: 20-21.06.2023r.

Cena:
2795 zł/os. > 02.06-21.06.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Prawo ochrony konkurencji i konsumentów oraz nowe uprawnienia UOKiK zgodnie z nadchodzącymi regulacjami

 • Ochrona konkurencji i konsumentów zgodnie z wymogami Rozporządzenia CPC
 • Implementacja Dyrektywy ECN+ do polskiego porządku prawnego

Krzysztof Witek
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

10:45

Przerwa

11:00

Stosowanie zapisów Dyrektywy Omnibus w praktyce

 • Zasady organizowania promocji, informowanie o obniżkach cen
 • Kary i kontrole za nieprzestrzeganie przepisów - plany UOKiK
 • Wytyczne Komisji Europejskiej, UOKiK i KER

Jakub Sadurski
Affre i Wspólnicy

12:30

Przerwa

13:15

Przeszukania a kontrole UOKiK krok po kroku

 • Jak się przygotować do przeszukań i kontroli?
 • Uprawnienia UOKiK w zakresie gromadzenia materiału dowodowego w trakcie przeszukania a prawa przedsiębiorcy
 • Nowe uprawnienia UOKiK - rozszerzenie instytucji przeszukania zgodnie z Dyrektywą ECN (w jakich przypadkach może ingerować Policja?)
 • Przeszukania pomieszczeń i dokumentów poza miejscem przedsiębiorstwa

Bernadeta Kasztelan-Świetlik
Kancelaria GESSEL

Natalia Leśna
Kancelaria GESSEL

14:15

Przerwa

14:30

Odpowiedzialność karna przedsiębiorców i osób zarządzających za zmowy przetargowe a procedura leniency

 • Naruszenie przepisów prawa konkurencji - kary finansowe
 • Aktualny program łagodzenia kar, a planowane zmiany UE w procedurze leniency zgodnie z Dyrektywą ECN+
 • Kiedy można skorzystać z procedury, jak złożyć wniosek?
 • Prawidłowy sposób współpracy przedsiębiorcy z Urzędem po złożeniu wniosku

Marcin Alberski
Kancelaria Bird & Bird

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:30

Rejestracja uczestników

9:45

Ryzyko naruszenia prawa konkurencji w Grupie Kapitałowej - istotne zmiany w ramach Dyrektywy ECN+

 • Dostosowanie systemu compliance do zmian - minimalizacja ryzyka finansowego
 • Projektowane zmiany w zakresie rozszerzenia odpowiedzialności GK za praktyki ograniczające konkurencję: odpowiedzialność spółek-matek 
 • Nowy wymiar kar dla spółek i osób zarządzających

Dr Marcin Kulesza
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

11:15

Przerwa

11:30

Przegląd ostatnich decyzji, postępowań i kar Prezesa UOKiK

 • Podsumowanie ostatnich decyzji Prezesa UOKiK
 • Analiza orzecznictwa UOKiK
 • Odpowiedzialność członków zarządu i managerów - zasady karania
 • Kierunki rozwoju polityki UOKiK

Dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel
Kancelaria Hansberry Tomkiel

12:45

Przerwa

13:30

Postępowania przed Prezesem UOKiK a ochrona tajemnicy służbowej UOKiK, tajemnicy przedsiębiorstwa i tajemnic zawodowych pełnomocników

 • Rodzaje tajemnic chronionych w postępowaniach UOKiK
 • Tajemnica służbowa: Prezes UOKiK contra Rzecznik Praw Obywatelskich (case study Orlen / Polska Press)
 • Tajemnica przedsiębiorstwa i jej granice (case study dot. dostępu do informacji z badania rynku)
 • Iluzoryczność prawa do odmowy udzielenia informacji w ramach wolności od samooskarżenia
 • Nowe regulacje tajemnicy zawodowej pełnomocników: rewolucja burząca ład prawny

Jarosław Sroczyński
Markiewicz Sroczyński Mioduszewski Kancelaria Radców Prawnych

15:00

Odpowiedzialność antymonopolowa związków przedsiębiorców po implementacji ECN+

 • Kiedy członek związku przedsiębiorców może odpowiadać za naruszenie prawa przez ten związek?
 • Zasady wyliczania kary za naruszenia „związane z działalnością członków”
 • Kto odpowiada za zapłatę nałożonej przez Prezesa UOKiK kary?
 • Jak uniknąć współodpowiedzialności za zapłatę kary?

Dr Katarzyna Menszig-Wiese
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W związku z wejściem w życie 20 maja 2023 r. do polskiego porządku prawnego europejskiej Dyrektywy ECN+ i Rozporządzenia CPC, przedsiębiorstwa muszą przygotować swoje systemy compliance do zmian. Zmienią się uprawnienia UOKiK, nastąpią zmiany w procedurze leniency oraz rozszerzona zostanie odpowiedzialność GK za praktyki ograniczające konkurencję. Prelegenci omówią nadchodzące regulacje, stosowanie zapisów Dyrektywy Omnibus w praktyce, a także rozszerzenie instytucji przeszukania. Eksperci podsumują ostatnie decyzje, postępowania i kary nadane przez Prezesa UOKiK, jak i również nowe zasady odpowiedzialności antymonopolowej związków przedsiębiorców.

Główne zagadnienia

 • Europejska Dyrektywa ECN+ i rozporządzenie CPC a polskie regulacje prawne w zakresie ochrony konkurencji
 • Stosowanie Dyrektywy Omnibus w praktyce
 • Nowe kompetencje i uprawnienia Prezesa UOKiK zgodnie z wymogami UE
 • Przegląd ostatnich postępowań i kar Prezesa UOKiK
 • Ryzyko naruszenia prawa konkurencji w Grupie Kapitałowej
 • Odpowiedzialność antymonopolowa związków przedsiębiorców po implementacji ECN+

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do wszystkich branż, zapraszamy do wzięcia udziału Prezesów, Członków Zarządów, a także przedstawicieli działów:

 • Prawny
 • Compliance
 • Regulacji
 • Umów
 • Bezpieczeństwa
 • Kontrolingu
 • Zgodności
 • Audytu
 • Konkurencji
 • M&A

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 537 000 952
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Workshops Department
M: +48 531000792
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.05.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.05.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Ochrona konkurencji i konsumentów oraz nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w nadchodzących zmianach regulacyjnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 16.05.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 1.06.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 1.06.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 20.06.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Ochrona konkurencji i konsumentów oraz nowe uprawnienia Prezesa UOKiK w nadchodzących zmianach regulacyjnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.05.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.05.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Partner, Radca Prawny, Kancelaria GESSEL

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

dr Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel

Radca prawny, Partner, Kancelaria Hansberry Tomkiel

dr Katarzyna Menszig-Wiese

dr Katarzyna Menszig-Wiese

LL.M, Radca prawny, Senior Associate, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Dr Marcin Kulesza

Dr Marcin Kulesza

Prawnik, Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Jarosław Sroczyński

Jarosław Sroczyński

Markiewicz Sroczyński Mioduszewski Kancelaria Radców Prawnych

Krzysztof Witek

Krzysztof Witek

Adwokat, Counsel, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Jakub Sadurski

Jakub Sadurski

Adwokat, Affre i Wspólnicy

Marcin Alberski

Marcin Alberski

Senior Associate w praktyce prawa konkurencji oraz Tech & Comms, Kancelaria Bird & Bird

Natalia Leśna

Natalia Leśna

Senior Associate, Radca Prawny, Kancelaria Gessel

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij