Nowelizacja ustawy deweloperskiej - praktyczne metody minimalizacji ryzyka

Grupa tematyczna: Branża deweloperska

Tagi: umowa deweloperska | ustawa deweloperska | UOKiK | Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Data: 08.09.2021r.

Cena:
995 zł/os. > 10.06-09.08.2021
1395 zł/os. > 10.08-08.09.2021

Program

Program
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Jak nowelizacja ustawy deweloperskiej przełoży się w praktyce na zapisy w umowach?

 • Nowe uprawnienia klienta w przypadku chęci odstąpienia od umowy
 • Zobowiązania dewelopera w zakresie umowy rezerwacyjnej
 • Najbardziej wrażliwe obszary umowy deweloperskiej; które postanowienia są najczęściej kwestionowane przez klientów?

Kamil Matyśkiewicz,
Kancelaria Baker McKenzie

Magdalena Hajduk,
Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

10:30

Przerwa

10:45

Problemy związane z obliczaniem powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015 (Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r.)

11:25

Przerwa

11:30

Zmiany w procedurze odbioru lokalu – nowe możliwości dochodzenia roszczeń ze strony klienta

 • Wątpliwości interpretacyjne dot. pojęcia wady istotnej
 • Roszczenia ze strony właścicieli i wspólnot mieszkaniowych – najnowsze orzecznictwo
 • Kwestia rękojmi w praktyce – jak prowadzić rozmowy z klientem?

Kamil Osiński,
Kancelaria BTL Real Estate

13:00

Przerwa

13:30

Zasady funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego

 • Szczegółowy zakres i czas trwania kontroli ze strony banku
 • Prawa i obowiązki dewelopera w przypadku upadłości banku prowadzącego Mieszkaniowy Rachunek Powierniczy

Michał Matera,
Kancelaria Allen & Overy

15:00

Przerwa

15:15

Zapowiadane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Agnieszka Jędrzejewska,
Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

16:00

Zakończenie warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Uchwalona przez Sejm w drugiej połowie maja, nowelizacja ustawy deweloperskiej przynosi szerego niezwykle istotnych zmian, które w znaczący sposób wpłyną na funkcjonowanie firm deweloperskich. Uczestnicząc w warsztatach, dowiesz się jak zapisy ustawy przełożą się w praktyce na relacje z klientem oraz jak należy się przygotować, aby ograniczyć ryzyko odpowiedzialność przedstawicieli firm deweloperskich, również w związku z powołaniem do życia Deweloperskiego Fundusu Gwarancyjnego. Uznani Eksperci omówią takie obszary jak: nowe uprawnienia klienta w przypadku chęci odstąpienia od umowy oraz w zakresie dochodzenia roszczeń, najnowsze orzecznictwo, wątpliwości interpretacyjne dot. pojęcia wady istotnej, zobowiązania dewelopera przy podpisywaniu umowy rezerwacyjnej czy planowane zmiany w ustawie o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym.

Główne zagadnienia:

 • Jak nowelizacja ustawy deweloperskiej przełoży się w praktyce na zapisy w umowach?
 • Nowe uprawnienia klienta w przypadku chęci odstąpienia od umowy
 • Zobowiązania dewelopera w zakresie umowy rezerwacyjnej
 • Zmiany w procedurze odbioru lokalu – nowe możliwości dochodzenia roszczeń ze strony klienta
 • Roszczenia ze strony właścicieli i wspólnot mieszkaniowych – najnowsze orzecznictwo
 • Zasady funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego
 • Szczegółowy zakres i czas trwania kontroli ze strony banku
 • Problemy związane z obliczaniem powierzchni lokali mieszkalnych zgodnie z normą PN-ISO 9836:2015
 • Zapowiadane zmiany w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy wszystkie osoby, zainteresowane wpływem nowelizacji ustawy deweloperskiej na działalność branży, przede wszstkim przedstawicieli firm deweloperskich, odpowiedzialnych za relacje i umowy z klientem, reprezentujących działy:

 • Prawne
 • Compliance
 • Sprzedaży
 • Obsługi klienta
 • Inwestycji
 • Nieruchomości

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Adam Nakielski

Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 694 047 145
e-mail: a.nakielski@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 9.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 9.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowelizacja ustawy deweloperskiej - praktyczne metody minimalizacji ryzyka „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 995 zł + 23% VAT do 9.08.2021 r.

  2. 1 395 zł + 23% VAT po 9.08.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.06.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowelizacja ustawy deweloperskiej - praktyczne metody minimalizacji ryzyka (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 9.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 9.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Kamil Matyśkiewicz

Kamil Matyśkiewicz

Radca Prawny, Kancelaria Baker McKenzie

Michał Matera

Michał Matera

Adwokat, Partner kierujący praktyką nieruchomości, Kancelaria Allen & Overy

Kamil Osiński

Kamil Osiński

Adwokat, Kancelaria BTL Real Estate

Magdalena Hajduk

Magdalena Hajduk

Adwokat, Ślązak Zapiór i Partnerzy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

Agnieszka Jędrzejewska

Agnieszka Jędrzejewska

Adwokat, Dział Prawa Administracyjnego, Kancelaria Sadkowski i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij