Nowe zasady transferu danych osobowych do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych

Grupa tematyczna: Prawo

Tagi: RODO | dane osobowe | GIODO | Schrems II

Data: 21.12.2021r.

Cena:
345 zł/os. > 02.12-15.12.2021

Program

Webinar
9:45

Logowanie na platformę

10:00

Rozpoczęcie

 • Miejsce SKU w systemie mechanizmów transferowych określonych w RODO
 • Obowiązki, ryzyka i odpowiedzialności, jakie wiążą się ze stosowaniem SKU
 • Relacje pomiędzy „nowymi” i „starymi” SKU – co nowe SKU oznaczają dla transferów danych realizowanych na podstawie dotychczasowych klauzul?
 • Struktura SKU. Jak wybrać odpowiednie moduły dla danego scenariusza transferowego?
11:30

Przerwa

11:50

 

 • Jak inkorporować SKU do stosowanych klauzul przetwarzania danych osobowych?
 • Środki techniczne i organizacyjne, które należy wdrożyć w przypadku stosowania nowych SKU
 • Jakie środki uzupełniające stosować można w stosunku do tych przewidzianych w SKU (zalecenia EROD po wyroku w sprawie Schrems II)?
 • Jak dokonać oceny wpływu transferów na prywatność podmiotów danych?
13:20

Zakończenie

Xawery Konarski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Ponad 90% transferów danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) odbywa się na podstawie tzw. standardowych klauzul umownych (SKU). W tym zakresie w 2021 r. doszło do istotnej zmiany stanu prawnego. W dniu 27 czerwca 2021 weszła w życie decyzja Komisji Europejskiej 2021/914 w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich. Zastąpiła ona wcześniejsze decyzje, które przyjęte były na podstawie dyrektywy 95/46 i wymagały dostosowania do RODO. Decyzje te straciły moc z dniem 27 września 2021 r. Zawierając po tej dacie nowe umowy transferowe należy więc stosować nowe standardowe klauzule umowne. Właściwe stosowanie SKU ma fundamentalne znaczenie dla każdego podmiotu, który jako administrator lub podmiot przetwarzający przekazuję dane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Nowe SKU odnoszą się w szczególności do następujących scenariuszy transferu danych:

 • przekazywania danych między administratorami, gdy jeden z nich znajduję się w państwie trzecim
 • przekazywania danych przez administratora podmiotowi przetwarzającemu w państwie trzecim
 • przekazywania między podmiotami przetwarzającymi, gdy jeden z podmiotów przetwarzających znajduję się w państwie trzecim
 • przekazywania danych przez podmiot przetwarzający administratorowi w państwie trzecim.

Poza dostosowaniem dotychczasowych SKU do przepisów RODO, nowością jest również przyjęcie ich modułowej budowy, co ma umożliwić administratorom oraz podmiotom przetwarzającym wybór odpowiednich regulacji. Dodatkowo, wprowadzono również postanowienia odnoszące się do przekazywania danych między podmiotami przetwarzającymi oraz podmiotem przetwarzającym a administratorem danych spoza EOG.

Grupa docelowa:
Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do:

 • administratorów danych i podmiotów przetwarzających dokonujących transferów danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
 • prawników specjalizujących się w ochronie danych osobowych
 • inspektorów ochrony danych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji po dn. 1.12.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe zasady transferu danych osobowych do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 245 zł + 23% VAT do 1.12.2021 r.

  2. 345 zł + 23% VAT po 1.12.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.12.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe zasady transferu danych osobowych do państw trzecich na podstawie standardowych klauzul umownych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji po dn. 1.12.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 6. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 7. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 8. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 9. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 10. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 11. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Adwokat, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij