Nowe zasady funkcjonowania instytucji rynku finansowego - zmiany w ustawach o rynku finansowym

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Tagi: KNF | TFI | depozytariusz | bank | fundusze inwestycyjne | finanse

Data: 27-28.02.2023r.

Cena:
2995 zł/os. > 14.02-28.02.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Wprowadzenie do projektu i praktyczne zagadnienia związane z jego wdrożeniem. Usprawnienia w sektorze kapitałowym: ograniczenia w zakresie obowiązków podmiotów rynku finansowego

 • Jednolita licencja bankowa i prowadzenie przez banki działalności maklerskiej
 • Zmiany w sektorze kapitałowym - eliminacja goldplatingu
 • Wprowadzenie definicji Obligacji Rozwojowych
 • Plan naprawczy banku - niezbędne czynności wobec KNF i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Regulacje dotyczące tzw. rachunków uśpionych - obowiązki banku wobec gmin

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

10:30

Przerwa

10:45

Zmiany w funkcjonowaniu Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych

 • Ograniczenie outsourcingu usług w zakresie zarzadzania aktywami funduszy inwestycyjnych.
 • Zmiany dotyczące dystrybucji jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, w tym „usługa dystrybucyjna” i nowe terminy zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.
 • Rozszerzenie możliwości połączenia funduszy inwestycyjnych.
 • Zmiany w zakresie nabywania nieruchomości przez fundusze inwestycyjne.
 • Wyspecjalizowane fundusze wierzytelności – co to takiego.
 • Nowa koncepcja funkcjonowania funduszy portfelowych (ETF) – pomysł przekształcenia FIZ w FIO/SFIO.

Eliza Gorzkowska
Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

12:15

Przerwa

13:15

Współpraca pomiędzy TFI a depozytariuszami - wzajemne relacje, obowiązki prawne

 • Konflikty na linii depozytariusz – TFI, eskalacja i deeskalacja
 • Gdy uczestnik prosi o pozew przeciwko TFI
 • Pochód odpowiedzialności w razie zmiany TFI lub likwidacji funduszu (w tym postępowania podatkowe)

Rafał Wojciechowski,
FILIPIAK BABICZ LEGAL

14:45

Przerwa

14:50

Rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych KNF w zakresie:

 • wykorzystania informacji poufnej
 • obrotu obligacjami
 • Rejestru Zobowiązań Emitentów

Łukasz Zalewski
Simple Law

16:20

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Rozszerzenie uprawnień KNF dotyczących nakładania kar pieniężnych oraz zwiększenie poziomu cyfryzacji w realizacji przez KNF obowiązków nadzorczych

 • Zmiana wysokości kar pieniężnych
 • Wyposażenie KNF w dodatkowe środki nadzoru
 • Doręczenia elektroniczne

dr Jan Gąsiorowski
Wolf Theiss

Maria Markowska
Wolf Theiss

11:00

Przerwa

11:15

Zmiany w Ustawie o usługach płatniczych

 • Zwiększenie kontroli KNF nad instytucjami płatniczymi
 • Wprowadzenie możliwości nakładania kar pieniężnych
 • Zwolnienie KNF z obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej w określonych przypadkach

Marta Dzieciuch
DLK Legal

12:45

Przerwa

13:45

Zmiany w outsourcingu regulowanym - Ustawa Prawo bankowe

 • Wpływ projektu na proces outsourcingu w bankach uniwersalnych i hipotecznych - nowe uprawnienia i wymogi
 • Zmiany dotyczące podoutsourcingu a praktyka instytucji nadzorowanych - o czym trzeba pamiętać dokonując podoutsourcingu?
 • Proces outsourcingu zgodnie z Wytycznymi EBA a zmiany wynikające projektu - co trzeba zmienić w procedurach i politykach

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Przed instytucjami finansowymi sporo zmian, jakie wprowadzić ma Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Projekt ustawy przewiduje wprowadzenie nowych rozwiązań w obszarze obowiązujących regulacji prawnych rynku finansowego. Najważniejsze zmiany legislacyjne zakładają dokonanie modyfikacji w 28 ustawach obejmujących wszystkie sektory rynku finansowego. Według przewidywań projekt przyjęty ma być na początku 2023 roku, a termin wdrożenia ma być krótki, warto więc przygotować się już teraz na nadchodzące wyzwania.

Główne zagadnienia:

 • Usprawnienia w sektorze kapitałowym: ograniczenia w zakresie obowiązków podmiotów rynku finansowego
 • Zmiany w funkcjonowaniu Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych oraz Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych
 • Współpraca pomiędzy TFI a depozytariuszami - wzajemne relacje, obowiązki prawne
 • Rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych oraz uprawnień KNF
 • Zmiany w Ustawie o usługach płatniczych
 • Zmiany w outsourcingu regulowanym - Ustawa Prawo bankowe

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli banków oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, a w szczególności działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Zgodności
 • Finansowych
 • Przeciwdziałania nadużyciom
 • Kontrolingu
 • Audytu
 • Ryzyka

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Patronat medialnyKontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 23.01.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 23.01.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Nowe zasady funkcjonowania instytucji rynku finansowego - zmiany w ustawach o rynku finansowym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 995 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 27.02.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Nowe zasady funkcjonowania instytucji rynku finansowego - zmiany w ustawach o rynku finansowym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 23.01.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 23.01.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Łyczko

Łukasz Łyczko

Radca Prawny, Senior Manager, PwC Legal

Jan Gąsiorowski

Jan Gąsiorowski

Associate, Banking and Finance, Wolf Theiss

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Radca Prawny, Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch

Konrad Frąckowiak

Konrad Frąckowiak

Senior Associate, PwC Legal

Eliza Gorzkowska

Eliza Gorzkowska

Counsel, Radca prawny, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Maria Markowska

Maria Markowska

Associate, Banking and Finance, Wolf Theiss

Rafał Wojciechowski

Rafał Wojciechowski

Adwokat, Szef Działu Prawa Rynku Kapitałowego, FILIPIAK BABICZ LEGAL

Łukasz Zalewski

Łukasz Zalewski

Radca Prawny, Simple Law

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij