Negocjacje ze Związkami Zawodowymi – zasady współdziałania i rozwiązywania konfliktów - 2 edycja

Grupa tematyczna: HR i Kadry, Marketing i PR, Doradztwo

Tagi: związki zawodowe | spory zbiorowe | negocjacje | zasady współdziałania | rozwiązywanie konfliktów

Data: 16.09.2021r.

Cena:
795 zł/os. > 25.08-16.09.2021

Program

Webinar
9:15

Rejestracja

9:30

Blok I

 • Organizacje zakładowe, międzyzakładowe, ponadzakładowe, federacje… – czym różnią się poszczególne typy organizacji związkowych i jakie ma to znaczenie praktyczne dla pracodawcy
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania struktur związkowych, czyli z kim powinien rozmawiać pracodawca
  • weryfikacja statusu, w tym liczebności, zakładowej organizacji związkowej
  • zasady reprezentacji związków zawodowych
  • zasady weryfikacji przez pracodawcę uprawnień związkowych
 • Co może związek zawodowy, a czego nie – przegląd istotnych z perspektywy pracodawcy uprawnień związków zawodowych
  • rokowania zbiorowe – układy zbiorowe, regulaminy, porozumienia
  • kontrola pracodawcy – jak daleko sięgają uprawnienia związków zawodowych   
  • konsultacje w sprawach indywidulanych pracowników
  • przejście zakładu pracy
  • zwolnienia grupowe
  • przeciwdziałanie nadużyciom przywilejów związkowych  
 • Blokowanie przez związki zawodowe zmian regulaminu wynagradzania, układu zbiorowego lub innych wewnątrz zakładowych źródeł prawa – metody wprowadzania zmian pomimo sprzeciwu związków zawodowych
13:00

Przerwa na lunch

13:30

Blok II

 • Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi – jak prowadzić negocjacje, aby
  • osiągnąć założony cel
  • identyfikacja wyjściowej pozycji negocjacyjnej związków zawodowych
  • opracowanie strategii prowadzenia negocjacji
  • określanie celów i granic negocjacyjnych
  • zasady komunikacji ze związkami zawodowymi w trakcie prowadzenia negocjacji
  • protokoły negocjacji
  • harmonogram prowadzenia rozmów oraz dobór odpowiedniego momentu zakończenia
 • Spory zbiorowe – wzmianka
  • kiedy dopuszczalne jest prowadzenie strajku
  • wykorzystanie mediacji i arbitrażu jako narzędzia do przeciwdziałania sporom zbiorowym
  • zapowiedź nielegalnego strajku – prawne instrumenty przeciwdziałania groźbom związków zawodowych
15:30

Zakończenie

Przemysław Mazur
Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Celem szkolenia jest omówienie kluczowych zasad i praktyk współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi, które pozwolą zbudować efektywną współpracę ze stroną społeczną podczas realizacji strategii firmy.

Główne zagadnienia:

 • Fundamenty kształtowania właściwych relacji ze związkami zawodowymi
 • Praktyczne aspekty funkcjonowania struktur związkowych
 • Metody wprowadzania zmian pomimo sprzeciwu związków zawodowych
 • Przegląd istotnych z perspektywy pracodawcy uprawnień związków zawodowych
 • Praktyczne aspekty prowadzenia negocjacji ze związkami zawodowymi

Grupa docelowa
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy kadrę zarządzającą, członków rad nadzorczych, dyrektorów personalnych, menedżerów, pracowników działu HR, członków zespołów negocjacyjnych oraz pozostałe osoby uczestniczące w rozmowach ze Związkami Zawodowymi.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Marusińska

Coordination Specialist
Coordination Department
M: +48 535 900 926
e-mail: w.marusinska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Negocjacje ze Związkami Zawodowymi – zasady współdziałania i rozwiązywania konfliktów - 2 edycja „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 595 zł + 23% VAT do 24.08.2021 r.

  2. 795 zł + 23% VAT po 24.08.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 17.09.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Negocjacje ze Związkami Zawodowymi – zasady współdziałania i rozwiązywania konfliktów - 2 edycja (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Przemysław Mazur

Przemysław Mazur

Radca Prawny, Kancelaria Romanowski i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij