Narzędzia i rozwiązania technologiczne w działaniach nowoczesnych działów controllingu

Grupa tematyczna: Finanse, Controlling

Tagi: finanse | Controlling | Business Intelligence | Planowanie strategiczne

Data: 08-09.05.2023r.

Cena:
3395 zł/os. > 06.04-09.05.2023

Program

Dzień I
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Wdrożenie rozwiązań Business Intelligence w działaniach controllingu

 • Wybór systemów klasy BI i zakres współpracy podczas wdrożeń
 • Systemy BI w oparciu o hurtownie danych
 • Analityka wizualna - przegląd narzędzi

Emil Podwysocki
Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

10:30

Przerwa

10:45

Efektywne raportowanie zarządcze i współpraca międzydziałowa

 • Storytelling danych - angażujące prezentacje finansowe
 • Dobre praktyki w zakresie pisania raportów 
 • Kompetencje i rola  kontrolera na zmieniającym się rynku
12:00

Przerwa

12:45

Instrumenty controllingu usprawniające procesy planowania

 • Nowoczesne narzędzia wspierające controlling
  • Predefiniowane czy budowane pod wymagania?
  • Pełne wdrożenie czy zwinna implementacja?
  • Chmura czy licencje?
 • Kompleksowy system dla dużej grupy kapitałowej – case study
  • Usprawnienia i automatyzacje procesu planowania
  • Wnioski po wdrożeniu

Marek Rulak
Cogit

14:15

Zarządzanie marżą i analiza progu rentowności BEP 

 • Wycena produktów i nakładanie marż
 • Wielowymiarowa analiza kosztów i rentowności
 • Case study
15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Sztuczna inteligencja w środowisku biznesowym 

 • Potencjał, korzyści i wyzwania płynące z wykorzystania AI w organizacji
 • Zastosowanie uczenia maszynowego podczas planowania i prognozowania
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów

Sławomir Gumul
RiskM

10:30

Przerwa

10:45

Wykorzystanie analiz Big Data w procesach decyzyjnych

 • Data science - proaktywne zarządzanie operacyjne
 • Narzędzia wykorzystywane do pracy na dużych zbiorach danych
 • Jakość danych i bariery dla wykorzystania możliwości Big Data

dr Paweł Jurowczyk
Instytut ABR SESTA

12:00

Przerwa

12:45

Budżetowanie i planowanie strategiczne w dobie kryzysu gospodarczego

Piotr Janczyk
Bilander Group

14:00

Określenie kondycji finansowej firmy - analiza wskaźnikowa 

 • Problematyka poszczególnych wskaźników i ich wybór
 • Dźwignia operacyjna, finansowa i całkowita – ocena poziomu ryzyka przedsiębiorstwa
 • Case study
15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Kontroling odpowiada za wyznaczanie kierunku rozwoju, wskazywanie prawidłowości oraz nieprawidłowości realizacji tego kierunku. Zagadnienia omówione podczas wydarzenia pozwolą Państwu spojrzeć na wyznaczanie celów, sposoby ich realizacji oraz osiągane efekty z nowej perspektywy. Wykorzystanie rozwiązań takich jak Business Intelligence, sztuczna inteligencja i analizy big data budują przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa. Zapraszamy Państwa do udziału w dwudniowych warsztatach, podczas których omówione zostaną najnowsze trendy wykorzystywane w działach controllingu oraz kwestie problematyczne z punktu widzenia tych działów.

Główne zagadnienia:

 • Wdrożenie rozwiązań Business Intelligence w działaniach controllingu
 • Efektywne raportowanie zarządcze i współpraca międzydziałowa
 • Instrumenty controllingu usprawniające procesy planowania
 • Zarządzanie marżą i analiza progu rentowności BEP 
 • Sztuczna inteligencja w środowisku biznesowym 
 • Wykorzystanie analiz Big Data w procesach decyzyjnych
 • Budżetowanie i planowanie strategiczne w dobie kryzysu gospodarczego
 • Określenie kondycji finansowej firmy - analiza wskaźnikowa 

Grupa docelowa:
Warsztaty kierujemy do dyrektorów, kierowników i specjalistów działów:

 • Controllingu
 • Finansów
 • Analiz
 • Planowania
 • Strategii

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Zuzanna Rogucka

Project Manager
Workshops Department
M: +48 791 989 884
e-mail: z.rogucka@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 1.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 1.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Narzędzia i rozwiązania technologiczne w działaniach nowoczesnych działów controllingu „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 595 zł + 23% VAT do 1.03.2023 r.

  2. 2 995 zł + 23% VAT do 5.04.2023 r.

  3. 3 395 zł + 23% VAT po 5.04.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.05.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Narzędzia i rozwiązania technologiczne w działaniach nowoczesnych działów controllingu (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 1.03.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 1.03.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Janczyk

Piotr Janczyk

Partner i założyciel, Bilander Group

Marek Rulak

Marek Rulak

Business Development Manager, Codec Polska

Emil Podwysocki

Emil Podwysocki

Kierownik Laboratorium Baz Danych i Systemów Analiz Biznesowych, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy

dr Paweł Jurowczyk

dr Paweł Jurowczyk

Strategy Business Director, Instytut ABR SESTA

Sławomir Gumul

Sławomir Gumul

Dyrektor, RiskM

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij