Najnowsze zmiany i wyzwania na rynku energii

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: rynek bilansujący | rynek mocy | XBID | SICD | REMIT | MIFID2

Data: 03-04.06.2020r.

Cena:
2795 zł/os. > 25.02-04.06.2020

Program

DZIEŃ 1
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Regulacyjna strona hurtowego rynku energii

 • REMIT, MIFID 2, MAR
Michał Motylewski

Michał Motylewski

11:30

Jednolity Rynek Dnia Bieżącego

 • Handel energią z wykorzystaniem modelu XBID
 • Zasady działania i korzyści dla uczestników rynku
Leszek Prachniak

Leszek Prachniak

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Uruchomienie wtórnego rynku mocy

 • Omówienie proponowanych zmian i nowych zasad funkcjonowania
 • Uruchomienie dodatkowych aukcji
Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

14:45

Podsumowanie funkcjonowania rynku energii

 • Porównanie z latami poprzednimi i nadchodzące trendy rynkowe
 • Podsumowanie funkcjonowania programu Market Taker
Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

15:45

Zakończenie I dnia

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń
DZIEŃ 2
9:00

Rejestracja i poranna kawa

9:30

Kontrola URE - prawa i obowiązki przedsiębiorstwa energetycznego

 • Uprawnienia Prezesa URE
 • Prawa i obowiązki podmiotów kontrolowanych
 • Case study
Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

11:00

Przerwa kawowa

11:30

Zmiany w zakresie rynku bilansującego - struktura, usługi, kontraktacja

 • Nowe zasady rozliczeń na rynku bilansującym
 • Integracja z europejskimi platformami wymiany energii bilansującej
 • Alokacja kosztów funkcjonowania rynku bilansującego
Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

13:00

Przerwa na lunch

13:45

Obligo giełdowe - sprawozdania, realizacja i zwolnienia z obowiązku

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Mateusz Koszel

Mateusz Koszel

14:45

Nowe wymagania dotyczące kodeksów sieciowych

Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

15:45

Zakończenie konferencji; wręczenie certyfikatów Uczestnikom

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Rok 2019 przyniósł duże zmiany na rynku energii w Polsce, których efekty poznamy dopiero w roku bieżącym. 19 listopada 2019 Towarowa Giełda Energii (TGE) uruchomiła dla Polski transgraniczny Rynek Dnia Bieżącego (SIDC) w modelu XBID, który łączy krajowe rynki dnia bieżącego energii elektrycznej w ramach Unii Europejskiej i umożliwia ciągły handel transgraniczny pomiędzy podmiotami w większości krajów Europy. Trwają prace nad zmianami na rynku bilansującym, które mogą okazać się rewolucyjne dla branży energetycznej. Od marca tego roku TGE planuje uruchomienie wtórnego rynku mocy, gdzie wytwórcy będą mogli odsprzedawać swoje obowiązki mocowe. Na naszej konferencji grono ekspertów podzieli się wiedzą i postara się wyjaśnić najbardziej problematyczne kwestie związane ze zmianami na rynku energii. Poruszone zostaną najważniejsze i budzące najwięcej wątpliwości kwestie związane z regulacyjną stroną rynku hurtowego oraz działania nadzorcze Prezesa URE. Opowiemy o zmianach na rynku bilansującym i uruchomieniu wtórnego rynku mocy. Podsumujemy funkcjonowanie pilotażowego programu Market Taker oraz przedstawimy najnowsze trendy rynkowe. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu.

Główne zagadnienia:

 • Uruchomienie wtórnego rynku mocy
 • Jednolity Rynek Dnia Bieżącego
 • Zmiany w zakresie rynku bilansującego - struktura, usługi, kontraktacja
 • Regulacyjna strona hurtowego rynku energii
 • Obligo giełdowe - sprawozdania, realizacja i zwolnienia z obowiązku
 • Działania nadzorcze i kontrolne Prezesa URE na rynku energii

Grupa docelowa:

Spotkanie dedykowane jest do przedstawicieli sektora energetycznego, w szczególności do Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z działów:

 • Handlowego
 • Energetycznego
 • Rozliczeń energii
 • Sprzedaży
 • Zakupów
 • Produkcji
 • Wytwarzania
 • Obrotu energią
 • Finansowego
 • Transakcyjnego
 • Obsługi rynku
 • Analiz rynku energii
 • Departamentu operatora rynku

Copyright © MM Conferences S.A. 2020 Wszelkie prawa zastrzeżone.
Korzystanie z materiałów MM Conferences S.A. wymaga wcześniejszej zgody MM Conferences S.A. oraz zawarcia stosownej umowy licencyjnej.

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Najnowsze zmiany i wyzwania na rynku energii „Konferencji” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Konferencji

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Konferencji wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 10.02.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 24.02.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 24.02.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Konferencji obejmuje prelekcje, materiały dotyczące Konferencji, przerwy kawowe oraz lunch.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 02.06.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Konferencji obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Konferencji;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Najnowsze zmiany i wyzwania na rynku energii (dalej: „Konferencja”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Konferencja odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Konferencji i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Konferencji.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie, lokalizacji Konferencji i/albo prowadzących.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Konferencji, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Konferencji, o ile takowa jest organizowana, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 24.02.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 24.02.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Konferencji, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Konferencja odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Konferencji.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Konferencja, o ile takowy był organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Konferencji o ile takowy był organizowany a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Konferencji, o ile takowy jest organizowany, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Konferencji.

 

Prowadzący

Łukasz Jankowski

Łukasz Jankowski

Head of Energy, DLA Piper

Damian Wojnowski

Damian Wojnowski

LL.M. Partner, Adwokat, Kancelaria HWW

Michał Motylewski

Michał Motylewski

Counsel, Członek Zespołu Energetyki i Zasobów Naturalnych, Kancelaria Dentons

Łukasz Bondaruk

Łukasz Bondaruk

Associate, Kancelaria SSW

Mateusz Koszel

Mateusz Koszel

Associate, DLA Piper

Paweł Wójcik

Paweł Wójcik

Kierownik wydziału ds. procesów rynku mocy w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. 

Leszek Prachniak

Leszek Prachniak

Dyrektor Biura Operacji Giełdowych; Towarowa Giełda Energii S.A.

Łukasz Petelski

Łukasz Petelski

Radca prawny w zespole Public Sector & Energy kancelarii prawnej Eversheds Sutherland Wierzbowski

Przemysław Przyżycki

Przemysław Przyżycki

Radca Prawny, Kancelaria HWW

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij