Minimalizacja ryzyka dewelopera w relacji z klientem w oparciu o nowelizację ustawy deweloperskiej

Grupa tematyczna:

Tagi: umowa deweloperska | ustawa deweloperska | UOKiK | Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

Data: 09-10.12.2020r.

Cena:
1995 zł/os. > 12.10-28.10.2020
2395 zł/os. > 29.10-18.11.2020
2795 zł/os. > 19.11-09.12.2020

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:30

Zmiany określające wymogi dotyczące umowy rezerwacyjnej

 • Zmiany w zakresie procedur odbiorowych
Łukasz Dubicki

Łukasz Dubicki

10:30

Nowe możliwości klienta w zakresie odstąpienia od umowy

 • Postanowienia umów deweloperskich, budzące wątpliwości wśród klientów – jakie zapisy sprawdzają się najczęściej?
 • Obowiązki informacyjne wobec nabywcy – jak uniknąć najczęstszych problemów?
11:30

Przerwa kawowa

12:00

Rejestr klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich

 • Klauzule w umowach deweloperskich, kwestionowane przez UOKiK; najnowsze
  orzecznictwo
Szymon Nawrat

Szymon Nawrat

13:00

Przerwa na lunch

14:00

Postępowania prowadzone przez UOKiK - na co należy zwrócić uwagę

 • Kontrole i przeszukania UOKiK - jak się do nich przygotować
 • Konsekwencje kontroli UOKiK - możliwości nałożenia kar i ich wysokość
Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

15:00

Zakończenie pierwszego dnia konferencji

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja Uczestników; poranna kawa

9:30

Nowelizacja Prawa budowlanego i jej konsekwencje dla inwestorów – zmiany w projektach budowlanych

 • Zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego
11:00

Przerwa kawowa

11:30

Roszczenia ze strony właścicieli i wspólnot – najnowsze orzecznictwo

Barbara Szczytowska

Barbara Szczytowska

12:30

Przerwa na lunch

13:30

Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – jak dostosować się do nadchodzących zmian?

 • Zwiększenie uprawnień banków w zakresie wstrzymania wypłat z rachunków powierniczych
 • Rozszerzenie minimalnego zakresu kontroli przeprowadzanych przez banki
Łukasz Jaśkowiak

Łukasz Jaśkowiak

14:30

Zakończenie konferencji; wręczenie Uczestnikom certyfikatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W trakcie warsztatów, doświadczeni Eksperci przedstawią uczestnikom główne problemy i ryzyka, związane z relacjami z klientem na jakie aktualnie narażone są firmy deweloperskie. Omówią również jak należy się przygotować do nadchodzących zmian, związanych z wejściem w życie nowelizacji ustawy deweloperskiej. Główne zagadnienia, jakie zostaną poruszone w trakcie wydarzenia to m.in.: zmiany określające wymogi dotyczące umowy rezerwacyjnej oraz zakres procedur odbiorowych, nowe możliwości klienta w zakresie odstąpienia od umowy, Deweloperski Fundusz Gwarancyjny, klauzule w umowach deweloperskich, kwestionowane przez UOKiK a także wpływ nowelizacji prawa budowlanego na przebieg procesu inwestycyjnego.

Warsztaty realizowane w formule hybrydowej

Każdemu uczestnikowi dajemy dwie możliwości: możesz przyjść do hotelu, wziąć udział w wydarzeniu i spotkać się z reprezentantami branży oraz Prelegentami lub jeżeli wolisz, możesz wziąć udział w wydarzeniu w formule live streamingu. Dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym wszystkie wystąpienia. Otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej, bez względu na formę uczestnictwa.N iezależnie od tego, jaką formułę wybierzesz, zakres dostarczanych treści przez naszą firmę we współpracy z naszymi Ekspertami jest taki sam. Wybór formuły uczestnictwa online nie wpływa na jakość merytorycznego przekazu i wartość poszczególnych wystąpień. Nasz cel to zadowolenie wszystkich, którzy wezmą udział w warsztacie, a także utrzymanie standardów merytorycznych i organizacyjnych z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Gdy zdecydujesz się na daną formułę uczestnictwa, skontaktuj się z nami, a my odpowiemy na wszystkie pytania i pomożemy przejść przez proces rejestracji. Główne zagadnienia:

 • Zmiany określające wymogi dotyczące umowy rezerwacyjnej
 • Zmiany w zakresie procedur odbiorowych
 • Nowe możliwości klienta w zakresie odstąpienia od umowy
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny – jak dostosować się do nadchodzących zmian?
 • Klauzule w umowach deweloperskich, kwestionowane przez UOKiK; najnowsze orzecznictwo
 • Rejestr klauzul niedozwolonych w umowach deweloperskich
 • Najważniejsze zmiany w ustawie Prawo budowlane i konsekwencje dla Inwestorów – zmiany w projektach budowlanych

Grupa docelowa:
Do udziału w warsztatach serdecznie zapraszamy osoby odpowiedzialne za relacje z klientem, konstrukcję umów i relacje z UOKiK, przede wszystkim przedstawicieli działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Inwestycji
 • Sprzedaży
 • Kontrolingu
 • Nieruchomości

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Project Advisor
Business Advisory Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 18.11.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 18.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Minimalizacja ryzyka dewelopera w relacji z klientem w oparciu o nowelizację ustawy deweloperskiej „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 28.10.2020 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT do 18.11.2020 r.

  3. 2 795 zł + 23% VAT po 18.11.2020 r.

 3. Cena uczestnictwa w Wydarzeniu obejmuje prelekcje oraz materiały.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 9.12.2020 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Minimalizacja ryzyka dewelopera w relacji z klientem w oparciu o nowelizację ustawy deweloperskiej (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-241), przy ul. Długiej 44/50 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 18.11.2020 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 18.11.2020 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Szymon Nawrat

Szymon Nawrat

Radca Prawny, Partner Zarządzający, Nawrat i Mariański Kancelaria Radców Prawnych

Łukasz Dubicki

Łukasz Dubicki

Adwokat, Założyciel Kancelarii Dubicki i Wspólnicy

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Bernadeta Kasztelan-Świetlik

Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Gessel

Barbara Szczytowska

Barbara Szczytowska

Radca Prawny, Ronson Development

Łukasz Jaśkowiak

Łukasz Jaśkowiak

Partner Zarządzający, Kancelaria JAŚKOWIAK NADRA ADWOKACI

Partnerzy

ZAUFALI NAM

email

ZAPISZ SIĘ NA NASZ NEWSLETTER Wpisz swój adres email i Bądź na bieżąco z najnowszą ofertą dostępną na naszej stronie.Administratorem danych osobowych jest MM Conferences S.A. z siedzibą w Warszawie (00-241), ul. Długa 44/50. Pana/Pani dane będą przetwarzane w celu realizacji Umowy, wysyłki informacji marketingowych, publikacji Pana/Pani wizerunku przez Administratora. Więcej
ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij