Marketing cyfrowy - wyzwania prawne w erze cyfrowej transformacji

Grupa tematyczna: Marketing i PR, Prawo

Tagi: marketing cyfrowy | remarketing | reklama cyfrowa | compliance IPR | content marketing | technologie śledzące

Data: 30.08.2021r.

Cena:
795 zł/os. > 17.08-30.08.2021

Program

Webinar
9:45

Rejestracja

10:00

Rozpoczęcie

Blok I Content marketing a compliance IPR

 • Granice ochrony prawno-autorskiej, twórczość zależna i inspirowana
 • Klauzule prawnoautorskie w umowach twórców/agencji z zamawiającymi i podwykonawcami
 • Stocki i korzystanie z utworów rozpowszechnianych na tzw. wolnych licencjach
 • Cytowanie i tzw. prawa gatunku twórczości, czyli korzystanie z utworów bez zgody twórcy
 • Środki ochrony praw autorskich: roszczenia i ich skuteczne dochodzenie w sądzie
 • Komercjalizacja dóbr osobistych: wizerunek, nazwisko, pseudonim

Blok II Reklama i sponsoring w świecie cyfrowym

 • Nieuczciwa i zakazana reklama cyfrowa
 • Reklama porównawcza w Internecie
 • Lokowanie produktów i lokowanie tematów
 • Ryzyka prawne nowoczesnego sponsoringu (sponsoring tradycyjny a influencer marketing)
 • Specyfika reklamy w mediach społecznościowych, w tym w szczególności w kontekście branż regulowanych (np. branży alkoholowej, farmaceutycznej, czy hazardowowej)
 • Ochrona renomy przedsiębiorcy, nieuczciwe techniki marketingowe: SEO frauds, fake profiles, cybersquating 2.0

Blok III. Marketing cyfrowy a RODO

 • Remarketing i retargeting – ocena prawna na gruncie RODO
 • Spersonalizowana reklama a profilowanie zgodne z RODO
 • Różne modele realizacji kampanii mailingowych a zakres odpowiedzialności podmiotów za legalność przetwarzania danych osobowych
 • Ocena dopuszczalności stosowania różnych narzędzie analitycznych w Internecie

Blok IV. Marketing cyfrowy a technologie śledzące

 • Cookies i inne technologie śledzące użytkowników w Internecie
 • Rodzaje cookies (funkcjonalne, reklamowe, analityczne etc.) – znaczenie prawne rozróżnienia
 • Zakres i sposób spełnienia obowiązku informacyjnego – o jakich opcjach należy poinformować użytkowników
 • Zgoda na cookies (m.in. zgoda globalna a wymóg granulowalności zgody, dorozumiana zgoda)
 • Dopuszczalność stosowania cookies wall
14:00

Zakończenie

Xawery Konarski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Dr Piotr Wasilewski
Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z niezbędnymi kwestiami prawnymi, które są kluczowe w cyfrowym marketingu. Nasi Eksperci przedstawią obecne wyzwania prawne i wskażą jak prawidłowo na nie reagować.

Główne zagadnienia:

 • Reklama i sponsoring w świecie cyfrowym
 • Granice ochrony prawno-autorskiej, twórczość zależna i inspirowana
 • Ochrona renomy przedsiębiorcy, nieuczciwe techniki marketingowe: SEO frauds, fake profiles, cybersquating 2.0
 • Remarketing i retargeting – ocena prawna na gruncie RODO
 • Różne modele realizacji kampanii mailingowych a zakres odpowiedzialności podmiotów za legalność przetwarzania danych osobowych
 • Marketing cyfrowy a technologie śledzące
 • Zgoda na cookies (m.in. zgoda globalna a wymóg granulowalności zgody, dorozumiana zgoda)


Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli działu: marketingu, prawnego,compliance, w szczególności osoby zajmujące się cyfrowym marketingiem.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Marusińska

Coordination Specialist
Coordination Department
M: +48 535 900 926
e-mail: w.marusinska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Marketing cyfrowy - wyzwania prawne w erze cyfrowej transformacji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 495 zł + 23% VAT do 16.08.2021 r.

  2. 795 zł + 23% VAT po 16.08.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 30.08.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Marketing cyfrowy - wyzwania prawne w erze cyfrowej transformacji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.08.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.08.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Xawery Konarski

Xawery Konarski

Adwokat, Senior Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Dr Piotr Wasilewski

Dr Piotr Wasilewski

Adwokat, Partner, Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij