Kodeks Spółek Handlowych po nowelizacji

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: KSH | nadzór właścicielski | ład korporacyjny | nadzór korporacyjny

Data: 11.10.2022r.

Cena:
545 zł/os. > 17.09-11.10.2022

Program

 
9:45

Rejestracja Uczestników

10:00

Rozpoczęcie webinaru

Tworzenie i funkcjonowanie grup spółek na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych

 • Wymagania formalne dla utworzenia grupy spółek/ sposoby przystąpienia spółki do grupy spółek
  Pojęcie interesu grupy i zasady kierowania się przez spółki zależne interesem grupy spółek
 • Wiążące polecenia wydawane spółkom zależnym należącym do grupy spółek, zasady odmowy wykonania wiążącego polecenia przez spółki zależne
 • Zasady działania w ramach grup spółek– prawo dostępu do informacji, prawo do sprawowania nadzoru, squeeze out i odwrócony squeeze out
 • Główne konsekwencje utworzenia grupy spółek i zasady odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną spółkom zależnym, ich wierzycielom i wspólnikom albo akcjonariuszom mniejszościowym
 • Podsumowanie: prawo holdingowe w praktyce – (i) plusy i minusy utworzenia grupy spółek, (ii) zmiany w umowach spółek/statutach w związku z wejściem w życie prawa holdingowego.
 • Pytania / dyskusja

Odpowiedzialność i nowe kompetencje członków organów spółek kapitałowych na podstawie znowelizowanych przepisów Kodeksu spółek handlowych

 • Wzmocnienie pozycji rady nadzorczej w spółkach kapitałowych/nowe kompetencje rad nadzorczych
 • Nowe obowiązki członków zarządu
 • Zmiany w zasadach odpowiedzialności cywilnej i karnej członków zarządu i rady nadzorczej
 • Potrzeba dostosowania umów spółek/statutów do nowych regulacji
 • Pytania / dyskusja
13:00

Zakończenie webinaru

dr Kinga Ziemnicka
Wardyński i Wspólnicy

Krzysztof Libiszewski
Wardyński i Wspólnicy

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


13 października br. wejdzie w życie znowelizowany Kodeks Spółek Handlowych, który dotyczy prawa holdingowego oraz reguluje relacje pomiędzy spółką dominującą oraz spółkami zależnymi z grup spółek. Najważniejsze zmiany, jakie mają dotknąć spółki handlowe, to m.in. wprowadzenie instytucji wiążącego polecenia, odpowiedzialności spółki dominującej wobec spółek zależnych za skutki wydania wiążącego polecenia, wprowadzenie obowiązku lojalności dla członków zarządu i rady nadzorczej, wdrożenie zasady biznesowej oceny sytuacji czy rozszerzenie uprawnień kontrolnych dla rad nadzorczych spółek. Jest to największa od 20 lat zmiana regulacji dla spółek, dlatego wraz z ekspertami przygotowaliśmy dla Państwa spotkanie, które pomoże usystematyzować wiedzę na ten temat.

Grupa docelowa:
Do udziału zapraszamy przedstawicieli takich działów jak:

 • Prawny
 • Compliance
 • Zarząd
 • Nadzoru Właścicielskiego
 • Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Controllingu
 • Audytu
 • Zgodności

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 11.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 11.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kodeks Spółek Handlowych po nowelizacji „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 445 zł + 23% VAT do 16.09.2022 r.

  2. 545 zł + 23% VAT po 16.09.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 11.10.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kodeks Spółek Handlowych po nowelizacji (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 11.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 11.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Krzysztof Libiszewski

Krzysztof Libiszewski

Radca prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

 dr Kinga Ziemnicka

dr Kinga Ziemnicka

Radca prawny, Wspólnik, Wardyński i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij