Kluczowe zagadnienia dotyczące obowiązków oraz działalności spółek publicznych

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo

Tagi: KNF | dobre praktyki | Komitet Audytu | spółki publiczne

Data: 16.12.2022r.

Cena:
645 zł/os. > 02.12-16.12.2022

Program

 
8:45

Rejestracja uczestników

9:00

Bieżące wyzwania dotyczące prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne

 • Praktyka KNF dotycząca prawidłowego wykonywania obowiązków informacyjnych
 • Przekazywanie informacji poufnej do publicznej wiadomości
 • Tryb opóźniania informacji poufnej
 • Dokonywanie transakcji w okresach zamkniętych
 • Praktyka organów nadzorczych dotycząca sankcji za nieprzekazanie informacji poufnej do publicznej wiadomości
10:15

Przerwa

10:30

Proces wprowadzenia spółki do obrotu na rynku regulowanym GPW

 • Niezbędne czynności korporacyjne oraz konieczność wdrożenia odpowiednich regulacji wewnętrznych
 • Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych w reżimie MSR/MSSF
 • Proces sporządzania prospektu oraz postępowanie przed KNF w celu jego zatwierdzenia
 • Oczekiwania KNF wobec spółek ubiegających się o debiut na rynku regulowanym
 • Dodatkowe obowiązki informacyjne po wprowadzeniu akcji na rynek regulowany i konsekwencje ich nieprzestrzegania
11:45

Przerwa

12:15

Praktyczne stosowanie instytucji prawa spółek publicznych

 • Nowe regulacje dotyczące wezwań na sprzedaż lub zamianę akcji
 • Procedura delistingu na rynku regulowanym i New Connect
 • Przymusowy wykup akcji przez akcjonariuszy większościowych w spółce publicznej
 • Wdrożenie i stosowanie polityki wynagrodzeń
 • Wykorzystanie crowdfundingu przez spółki publiczne
13:30

Przerwa

13:45

Funkcjonowanie komitetu audytu oraz zasady ładu korporacyjnego dla spółek publicznych

 • Wymogi dotyczące wiedzy i umiejętności członków komitetu audytu
 • Kryteria niezależności członków komitetu audytu
 • Obowiązki komitetu audytu w praktyce
 • Stosowanie Dobrych Praktyk dla spółek z GPW i NewConnect
 • Praktyki w komunikacji z inwestorami
 • Konfiguracja korporacyjnej strony internetowej pod kątem Dobrych Praktyk
15:00

Zakończenie

dr Szymon Okoń
SSW Pragmatic Solutions

dr Paweł Izdebski
SSW Pragmatic Solutions

Dawid Brudzisz
SSW Pragmatic Solutions

Marcin Traczyk
SSW Pragmatic Solutions

Witold Oszczanowski
SSW Pragmatic Solutions

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W ramach spotkania Eksperci wprowadzą uczestników w tematykę praktycznego wykonywania obowiązków spółek publicznych. Przedstawione zostaną między innymi kwestie sporządzania sprawozdań finansowych, wymogi wobec członków Komitetu Audytu pod kątem oczekiwań KNF oraz ich obowiązki, a także Dobre Praktyki spółek notowanych na GPW i NewConnect.

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy członków organów spółek publicznych, zarówno spółek debiutujących na rynku, jak i funkcjonujących jako spółki publiczne od wielu lat.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 16.11.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 16.11.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Kluczowe zagadnienia dotyczące obowiązków oraz działalności spółek publicznych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 545 zł + 23% VAT do 01.12.2022 r.

  2. 645 zł + 23% VAT po 01.12.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.12.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Kluczowe zagadnienia dotyczące obowiązków oraz działalności spółek publicznych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 16.11.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 16.11.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Dr Paweł Izdebski

Dr Paweł Izdebski

Senior Associate, SSW Pragmatic Solutions

Marcin Traczyk

Marcin Traczyk

Associate, SSW Pragmatic Solutions

dr Szymon Okoń

dr Szymon Okoń

General Partner, SSW Pragmatic Solutions

Dawid Brudzisz

Dawid Brudzisz

Senior Managing Associate, SSW Pragmatic Solutions

Witold Oszczanowski

Witold Oszczanowski

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij