Inwestycje deweloperskie w świetle najnowszych zmian prawnych

Grupa tematyczna: Branża deweloperska, Prawo

Tagi: ustawa deweloperska | Deweloperski Fundusz Gwarancyjny | inwestycje | prawo budowlane | DFG | warunki techniczne | zagospodarowanie przestrzenne

Data: 29-30.09.2022r.

Cena:
2195 zł/os. > 20.06-25.07.2022
2595 zł/os. > 26.07-29.08.2022
2995 zł/os. > 30.08-30.09.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Pierwsze doświadczenia po wejściu w życie nowej Ustawy Deweloperskiej

 • Stosowanie przepisów przejściowych do Ustawy Deweloperskiej
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny - problematyka

Agnieszka Jędrzejewska
Kancelaria Adwokacka Agnieszka Andrzejewska

11:00

Przerwa

11:10

Proces sprzedaży od ogłoszenia do przeniesienia własności

 • Rozpoczęcie sprzedaży – najważniejsze zmiany, wpływ na finansowanie inwestycji;
 • Umowa rezerwacyjna – nowa regulacja ustawowa
 • Rachunki powiernicze – dodatkowe koszty i wpływ na cashflow dewelopera
 • Umowy objęte nową ustawą, w tym zmiany w umowach deweloperskich

Wiktor Kotiuk
Kancelaria Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni

12:40

Przerwa

13:30

Odbiory lokali – procedura

 • Rozszerzona odpowiedzialność dewelopera
 • Roszczenia nabywców związane z wadami lokalu
14:30

Przerwa

14:40

Udział dewelopera w finansowaniu infrastruktury

 • Partycypacja w kosztach budowy
15:40

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Ostatnie i planowane nowelizacje prawa budowlanego mające wpływ na proces inwestycyjno-budowlany

 • Obszar oddziaływania obiektu
 • Przeniesienie pozwolenia na budowę
 • Ograniczenie możliwości stwierdzenia nieważności pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie
 • Udział społeczeństwa w postępowaniu o pozwolenie na budowę
 • Cyfryzacja procesu budowlanego
 • Sygnalizacja zmian w Prawie budowlanym

Piotr Jarzyński
Kancelaria Prawna Jarzyński & Wspólnicy

11:00

Przerwa

11:10

Reforma Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – omówienie proponowanych zmian

 • Wprowadzenie planu ogólnego
 • Wpływ nowelizacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na przepisy specustawy mieszkaniowej - wprowadzenie Zintegrowanego Planu Inwestycyjnego 
 • Nowe zasady wydawania decyzji o warunkach zabudowy
 • Zmiany w opłacie planistycznej
 • Rejestr Urbanistyczny i dalsza cyfryzacja aktów planistycznych
 • Partycypacja społeczna w tworzeniu aktów prawa miejscowego

Joanna Maj
Urząd Miasta Sosnowiec

12:40

Przerwa

13:30

Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania - jak sprostać normom?

 • Dostępność budynków dla osób o szczególnych potrzebach
 • Nowe definicje- rewolucja czy tylko "porządki"?
 • Miejsca postojowe na nowych zasadach- koniec miejsc zależnych i rodzinnych?
 • Przepisy przejściowe- kto zbuduje w oparciu o dotychczasowe przepisy

Agata Legat
Kancelaria dr Krystian Ziemski & Partners

14:30

Konflikty na linii wykonawca-deweloper-nabywca związane z waloryzacja kontraktów i określanie poziomu wzrostu cen

 • Klauzule waloryzacyjne
 • Sądowa waloryzacja kontraktów

Sylwia Zielezińska
Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko

15:30

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Poza wejściem w życie nowej Ustawy Deweloperskiej, ostatnimi czasy, miało miejsce sporo zmian prawnych, które wpłynęły na rynek deweloperski. Jeszcze więcej zmian przed nami. Bądź gotowy, weź udział w naszych warsztatach i nie daj się zaskoczyć!

Główne zagadnienia

 • Pierwsze doświadczenia po wejściu w życie nowej Ustawy Deweloperskiej
 • Proces sprzedaży od ogłoszenia do przeniesienia własności
 • Odbiory lokali – procedura
 • Udział dewelopera w finansowaniu infrastruktury
 • Nowelizacje prawa budowlanego mające wpływ na proces inwestycyjno-budowlany
 • Reforma Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Nowe warunki techniczne dla budynków i ich usytuowania
 • Konflikty na linii wykonawca-deweloper-nabywca związane z waloryzacją kontraktów

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy przedstawicieli branży deweloperskiej, a także wszystkie inne osoby zainteresowane ta tematyką.
Działy:

 • Prawne
 • Compliance
 • Sprzedaży
 • Obsługi klienta
 • Inwestycji
 • Nieruchomości

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 29.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 29.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Inwestycje deweloperskie w świetle najnowszych zmian prawnych „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 25.07.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 29.08.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 29.08.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 29.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Inwestycje deweloperskie w świetle najnowszych zmian prawnych (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 29.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 29.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Wiktor Kotiuk

Wiktor Kotiuk

Radca Prawny, Partner Zarządzający, Kancelaria Grzechowiak Kotiuk Radcowie Prawni

Agnieszka Jędrzejewska

Agnieszka Jędrzejewska

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Agnieszka Andrzejewska

Piotr Jarzyński

Piotr Jarzyński

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Jarzyński & Wspólnicy

Joanna Maj

Joanna Maj

Radca Prawny, Urząd Miasta Sosnowiec

Sylwia Zielezińska

Sylwia Zielezińska

Radca Prawny, Kancelaria Rö Radwan-Röhrenschef Petruczenko

Agata Legat

Agata Legat

Radca Prawny, Partner Kancelaria dr Krystian Ziemski & Partners

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij