Inteligentne systemy pomiarowe - regulacje prawne, wyzwania techniczne i technologiczne

Grupa tematyczna: Energetyka, Ciepłownictwo

Tagi: AI | Smart metering | smart grid | inteligentne liczniki | cyberbezpieczeństwo | REDII | LZO | PLC | DSR | AI

Data: 25-26.09.2023r.

Cena:
2395 zł/os. > 06.09-25.09.2023

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja Uczestników

9:15

Obowiązujące regulacje prawne dotyczące inteligentnych systemów opomiarowania

 • Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne z 2023 r. taryfy dynamiczne, agregator, porównywarki cen oraz kwestia zmiany sprzedawcy w 24h.
 • Dyrektywa REDII: wymagania wobec operatorów sieci, nowy system wsparcia elastyczności sieci
 • Wymogi prawne w zakresie wymiany liczników dla branży ciepłowniczej i energetycznej

Krzysztof Szczęśniak
CWW S. Cetera, M. Węgrzyn-Wysocka i Wspólnicy

10:15

Inteligentny hub dla smart grid: system wspólnego zarządzania licznikami energii i ciepła

 • Case study prawidłowego wdrożenia inteligentnych liczników u odbiorców 
 • Wykorzystanie platformy sieciowej w celu komunikacji z rozproszonymi urządzeniami pomiarowymi

Aleksander Babś
Advant Sp. z o.o.

11:30

Przerwa

11:45

Funkcjonowanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych w praktyce i doświadczenia z ich wdrażania

 • Niezbędna certyfikacja urządzeń LZO
 • Ryzyko wdrożeń inteligentnych urządzeń pomiarowych
 • Perspektywy rozwoju inteligentnych systemów pomiarowych

Jacek Koźbiał
SKOMUNIKACJA

13:00

Przerwa

13:45

Jak prawidłowo gromadzić, przetwarzać i analizować dane z inteligentnych liczników?

 • Proces gromadzenia, przetwarzania, przechowywania danych
 •  Jak analizować dane?
 • Wykorzystanie ML w zarządzaniu danymi: możliwości, prognozowanie i optymalizacja zużycia energii

Maciej Konieczka
AI/ML Tech Lead, Numlabs

15:15

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
8:45

Rejestracja Uczestników

9:00

Monitoring sieci energetycznych: kluczowe działanie do zapewnienia stabilności sieci

 • SCADA czy to dalej tylko akwizycja i prezentacja danych? Estymator
 • Alarmowanie, progi alarmowe, obliczenia inżynierskie i rozpływowe, symulator
 • Zastosowanie Automatyk Centralnych w systemie, ewolucja SCADA do ADMS
 • Pomiary AMI jako dodatkowe źródło informacji o zagrożeniach, sprzęg z systemami IVR – informacja o ograniczeniach dla odbiorców, liczniki energii jako źródło informacji o czasach włączeń, System do nadzoru OZE

Tomasz Dąbrowski
Apator SA.

10:00

Nowe rozwiązania dla transmisji danych w smart grid

 • Współpraca z operatorami  telekomunikacyjnymi
 • Sposoby integracji systemów energetycznych z sieciami telekomunikacyjnymi
 • Aktualny stan technologii bezprzewodowej w zakresie przesyłania danych: zalety
  i ograniczenia dla poszczególnych rozwiązań
 • Protokoły komunikacyjne wykorzystywane w systemach IoT do przesyłania danych w smart grid

Paweł Niedzielski
NOKIA

11:00

Przerwa

12:00

Efektywność energetyczna i wydajność sieci - dostępne technologie i systemy

 • Podniesienie efektywności i zwiększenie wydajności inteligentnych sieci za pomocą
  technologii PLC 
 • Optymalizacja wykorzystania energii za pomocą systemu DSR

Aleksander Babś
Advant Sp. z o.o.

13:15

Przerwa

14:00

Bezpieczeństwo danych i urządzeń pomiarowych w kontekście cyberzagrożeń

 • Dopuszczenie do rynku polskiego liczników i urządzeń smart dla energetyki
 • Główne zagrożenia i ryzyka związane z powszechnym wprowadzeniem liczników inteligentnych
 • Propozycje branży dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa cyfrowego inteligentnych systemów pomiarowych

Jarosław Wojtulewicz
Apator S.A.

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Opis wydarzenia:

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w warsztatach, w ramach których Prelegenci omówią najnowsze regulacje prawne, praktyczne aspekty funkcjonowania inteligentnych sieci elektroenergetycznych oraz technologie, które przyczyniają się do poprawy efektywności energetycznej i bezpieczeństwa sieci.

Podczas warsztatów Eksperci przedstawią kluczowe aspekty związane ze smart meteringiem, skupiając się na nowoczesnym zarządzaniu zużyciem energii zarówno z perspektywy praktycznej, jak i regulacyjnej. Zostaną omówione dostępne technologie i systemy, które przyczyniają się do wydajności sieci. Prelegenci przeanalizują zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem, szczególnie w kontekście przetwarzania danych pomiarowych w urządzeniach oraz tematykę monitoringu sieci energetycznych wraz z doskonaleniem procedur awaryjnych.

Główne zagadnienia:

 • Obowiązujące regulacje prawne dotyczące inteligentnych systemów opomiarowania
 • Inteligentny hub dla smart grid: system wspólnego zarządzania licznikami energii i ciepła
 • Funkcjonowanie inteligentnych sieci elektroenergetycznych w praktyce i doświadczenia z ich wdrażania
 • Jak prawidłowo gromadzić, przetwarzać i analizować dane z inteligentnych liczników?
 • Monitoring sieci energetycznych: kluczowe działanie do zapewnienia stabilności sieci

Grupa docelowa:

Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy przedstawicieli przedsiębiorstw energetycznych i ciepłowniczych oraz firm realizujących rozwiązania typu smart, odpowiedzialnych za planowanie, wdrażanie oraz zarządzanie systemami inteligentnego opomiarowania, przede wszystkim przedstawicieli działów:

 • Technicznych
 • Układów Pomiarowych
 • Zarządzania Danymi Pomiarowymi
 • Rozwoju Systemu
 • Systemów Sterowania
 • Automatyzacji
 • Dystrybucji Energii
 • Usług Operatorskich
 • Ekspolatacji

Patronat medialny

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Head of Department
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Inteligentne systemy pomiarowe - regulacje prawne, wyzwania techniczne i technologiczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności od terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2395 zł + 23% VAT do 10.08.2023 r.

  2. 2795 zł + 23% VAT do 05.09.2023 r.

  3. 3195 zł + 23% VAT po 05.09.2023 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 25.09.2023 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Inteligentne systemy pomiarowe - regulacje prawne, wyzwania techniczne i technologiczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2023 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2023 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

Prowadzący

Aleksander Babś

Aleksander Babś

Prezes Zarządu, Advant Sp. z o.o.

Jacek Koźbiał

Jacek Koźbiał

S KOMUNIKACJA, właściciel, ekspert systemów AMI, Smart Metering, Smart Grid

Paweł Niedzielski

Paweł Niedzielski

Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia

Krzysztof Szczęśniak

Krzysztof Szczęśniak

Prawnik, Kancelaria CWW

Jarosław Wojtulewicz

Jarosław Wojtulewicz

Doradca Zarządu ds. Strategii w firmie Apator SA., Członek Zarządu sekcji Inteligentne Sieci Energetyczne -SIS -SG KIGEiT

Maciej Konieczka

Maciej Konieczka

AI/ML Tech Lead, Numlabs

Tomasz Dąbrowski

Tomasz Dąbrowski

Menedżer Rozwoju Biznesu, Zespół Menedżerów ds. Rozwoju Biznesu ICT, Apator SA.

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij