Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH

Grupa tematyczna: Grupy kapitałowe, Prawo, Spółki Skarbu Państwa

Tagi: Kodeks spółek handlowych | KSH | zarząd | rada nadzorcza

Data: 14-15.12.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 01.12-15.12.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Tworzenie i funkcjonowanie grup spółek na podstawie nowych przepisów

 • Wymagania formalne
 • Prawo grup spółek - ujawnienie stosunku dominacji i zależności spółek w holdingu
 • Niezbędne zmiany w umowach i statutach spółek
 • Wpływ zmian w Kodeksie Spółek Handlowych na ład korporacyjny spółki

Aldona Pietrzak
GESSEL

10:45

Przerwa

11:00

Stały nadzór Rady Nadzorczej spółki dominującej nad spółkami zależnymi w ramach grupy spółek, delegowanie członków RN do sprawowania nadzoru nad poszczególnymi obszarami działalności spółki oraz uprawnienia komitetów Rady Nadzorczej

Jan Linke
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki

12:00

Doradca Rady Nadzorczej

 • Pozycja doradcy przed nowelizacją
 • Cele nowelizacji KSH, konstrukcja przepisu
 • Wymagania stawiane doradcom RN
 • Tryb powołania doradcy RN, forma kontraktacji
 • Ograniczenia doradcy RN
 • Uprawnienia doradcy RN, żądania informacje doradcy RN, krąg podmiotów, terminy  
 • Obowiązki doradcy RN względem RN – sposób dokumentacji dzieła/utworu; tajemnica spółki a powinność doradcy
 • Możliwe sankcje za nieprzekazanie informacji doradcy RN
 • Doradca RN a odpowiedzialność członka RN
 • Prawa i obowiązki informacyjne efektu pracy doradcy względem kręgu właścicielskiego spółki

Joanna Kruszyńska
KMD Legal

12:40

Przerwa

13:30

Jak skutecznie zorganizować pracę Zarządu i Rady Nadzorczej oraz współpracę między organami wg nowego KSH

 • Rola i zadania Zarządu i Członków Rad Nadzorczych
 • Nowe zasady kadencji i mandatów członków organów spółek
 • Zasady zwoływania i odbywania posiedzeń Zarządu i RN 
 • Podejmowanie i zaskarżanie uchwał
 • Jak tworzyć regulaminy Zarządu i Rady Nadzorczej

Katarzyna Stabińska
Kancelaria Ślązak Zapiór i Partnerzy

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Dostęp Zarządu i RN do informacji/dokumentów

 • Dostęp do informacji a ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa 
 • Rozszerzenie kręgu osób i podmiotów zobowiązanych do udzielenia Radzie Nadzorczej dostępu do dokumentów lub informacji o spółce 
 • Uprawnienia RN do dostępu do informacji/dokumentów i omówienie nowych sankcji grożących za niedopełnienie obowiązków informacyjnych wobec RN 
 • Zakres informacji, które RN powinna otrzymywać na bieżąco/cyklicznie od Zarządu spółki 

Michał Mieszkiełło
Kancelaria Ożóg Tomczykowski

11:00

Przerwa

11:15

Odpowiedzialność cywilna i karna członków Zarządu i RN

 • Wiążące polecenia – kto i za co ponosi odpowiedzialność ?
 • Zasada biznesowej oceny (BJR) – jak to działa ?
 • Niedochowanie należytej staranności – znaczenie prawne
 • Podział kompetencji a odpowiedzialność w stosunku do spółki

Przemysław Szmidt
Filipiak Babicz Legal

 • Wpływ zmian w KSH na zakres odpowiedzialności prawnokarnej członków organów spółek kapitałowych
 • Relacja Zarząd a Rada Nadzorcza z perspektywy odpowiedzialności prawnokarnej
 • Rola compliance w zakresie wypracowania należytych kanałów komunikacyjnych
 • Przebicie zasłony korporacyjnej w prawie karnym w kontekście grupy spółek

dr Piotr Karlik
FILIPIAK BABICZ LEGAL

12:45

Przerwa

13:30

Obowiązki sprawozdawcze

 • Nowe obowiązki związane ze sprawozdawczością
 • Rozszerzenie zakresu sprawozdania Zarządu i RN z działalności
 • Odpowiedzialność Zarządu i Rady Nadzorczej za sprawozdawczość

Mariusz Fistek
KGHM Polska Miedź

14:30

Obowiązki związane z raportowaniem ESG i wynikające z unijnej dyrektywy Corporate Social Responsibility

 • Jakie elementy składają się na raportowanie niefinansowe – co raportować?
 • Jak raportować dane niefinansowe – etapy procesu
 • Nadchodzące regulacje prawne – projekt dyrektywy UE ws. raportowania przedsiębiorstw na temat zrównoważonego rozwoju (Corporate Social Responsibility)

Piotr Żyłka
DGTL

15:30

Dwa miesiące po nowelizacji - czyli refleksje praktyka w radach nadzorczych

Piotr Rybicki
Członek Rad Nadzorczych, Biegły Rewident, Właściciel w Nadzór Korporacyjny

16:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Przed Członkami Zarządów i Rad Nadzorczych stoją ogromne wyzwania. Nowe KSH wprowadzi szereg bardzo ważnych zmian, które maja wpływ na funkcjonowanie tych organów. Zmieni się zakres ich uprawnień, obowiązków oraz odpowiedzialności, a konsekwencje wszelkich naruszeń mogą być bardzo dotkliwe. Zapraszamy Państwa na spotkanie, które pomoże odnaleźć się w nowej rzeczywistości po wejściu w życie nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.

Główne zagadnienia

 • Tworzenie i funkcjonowanie grup spółek na podstawie nowych przepisów
 • Nowe uprawnienia i obowiązki związane ze sprawowaniem nadzoru
 • Instytucja Doradcy Rady Nadzorczej
 • Organizacja pracy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Dostęp Zarządu i RN do informacji
 • Odpowiedzialność cywilna i karna członków Zarządu i RN
 • Obowiązki sprawozdawcze
 • Raportowanie ESG

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do Członków Zarządów i Rad Nadzorczych oraz przedstawicieli takich działów jak:

 • Prawny
 • Compliance
 • Nadzoru Właścicielskiego
 • Nadzoru Korporacyjnego
 • Ryzyka
 • Controllingu
 • Audytu
 • Zgodności

Zapraszamy także wszystkie inne osoby zainteresowane tą tematyką.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 8.11.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 8.11.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 8.11.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 30.11.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 30.11.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 14.12.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Funkcjonowanie Zarządu i Rady Nadzorczej po nowelizacji KSH (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 8.11.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 8.11.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Piotr Żyłka

Piotr Żyłka

Prawnik

Michał Mieszkiełło

Michał Mieszkiełło

Partner, Radca prawny, Kancelaria Ożóg Tomczykowski

Jan Linke

Jan Linke

Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki

Joanna Kruszyńska

Joanna Kruszyńska

Adwokat, Senior Associate, KMD Legal

dr Piotr Karlik

dr Piotr Karlik

Adwokat, Kancelaria Adwokacka Piotr Karlik

Przemysław Szmidt

Przemysław Szmidt

Adwokat, Filipiak Babicz Legal

Piotr Rybicki

Piotr Rybicki

Właściciel, Nadzór Korporacyjny

Aldona Pietrzak

Aldona Pietrzak

Partner Radca Prawny, GESSEL

Mariusz Fistek

Mariusz Fistek

Dyrektor Naczelny ds. Korporacyjnych i Prawnych, Radca Prawny, KGHM Polska Miedź

Katarzyna Stabińska

Katarzyna Stabińska

Adwokat, Partner Kancelarii Ślązak, Zapiór i Partnerzy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij