Funkcjonowanie TFI i depozytariuszy - współpraca, zmiany prawne, kontrole KNF

Grupa tematyczna: Finanse, Prawo

Tagi: KNF | tfi | depozytariusz

Data: 21-22.06.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 08.06-22.06.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Spory z udziałem TFI oraz depozytariuszy – chwilowy trend czy nowa rzeczywistość?

 • Spory z inwestorami– chwilowy trend czy nowa rzeczywistość?
 • Dlaczego dochodzi do sporów i czego oczekują inwestorzy?
 • Czy można i kiedy należy zacząć przygotowania do sporu?
 • Wyroki w sprawach w udziałem TFI i depozytariuszy – spostrzeżenia praktyczne

Tomasz Jabłoński
ALTO Legal Orczykowski

11:00

Przerwa

11:15

Podział obowiązków pomiędzy depozytariuszem a TFI

 • Problematyczne aspekty umów o powierzenie funkcji depozytariusza
 • Rola depozytariusza przy zarządzaniu funduszem inwestycyjnym
 • Przepływ informacji pomiędzy TFI a depozytariuszem
 • Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu

Jakub Szpringer
Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

12:45

Przerwa

13:30

Aktualne uwarunkowania regulacyjne i nadzorcze w zakresie zarządzania ryzykiem w towarzystwach funduszy inwestycyjnych

 • Praktyczne obszary, na które warto zwrócić uwagę w związku z najnowszymi oczekiwaniami nadzorczymi KNF, w tym „Stanowska UKNF w sprawie niektórych aspektów dotyczących zarządzania ryzykiem funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych”
 • Najnowsze oczekiwania nadzorcze KNF wyrażane w ramach procesu BION i uwarunkowania ich zaadresowania
 • Wybrane zagadnienia metodyki BION dla towarzystw funduszy inwestycyjnych
 • Rola depozytariusza i możliwe formuły relacji z TFI w odniesieniu do systemu zarządzania ryzykiem

Michał Karwasiński
Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

15:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku

 • Rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych KNF
 • Omówienie zmian w ustawach:
  • Zmiany do ustawy o funduszach inwestycyjnych
  • Zmiany do ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
  • Zmiany do ustawy o nadzorze nad rynkiem kapitałowym

Eliza Gorzkowska
Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

11:00

Przerwa

11:15

Nadzór KNF a relacje pomiędzy TFI i depozytariuszem

 • Raportowanie do KNF - wymagania
 • Sankcje ze strony KNF - przegląd ostatnich kontroli i kar
 • Prawidłowa realizacja zasad należytej staranności w działaniach depozytariusza i TFI

Grzegorz Jaroszewicz
Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

12:45

Przerwa

13:30

UCITS i AFI a materiały informacyjne i reklamowe - rozporządzenie UE i wytyczne ESMA

 • Wytyczne ESMA z 2021 roku
 • Rozporządzenie UE w sprawie przekazów marketingowych
 • Współpraca z zewnętrznym podmiotem dot. wpisów w mediach społecznościowych

Piotr Klamka
Klamka Legal

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia

Główne zagadnienia:

 • Projekt ustawy w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku
 • Problematyczne aspekty umów o powierzenie funkcji depozytariusza
 • Odpowiedzialność TFI oraz podmiotów zarządzających wobec uczestników funduszu
 • Rozstrzyganie kwestii spornych: zakres umowy, rozdział odpowiedzialności
 • Nowe standardy w zakresie pobierania opłat za success fee
 • Sankcje ze strony KNF - przegląd ostatnich kontroli i kar
 • UCITS i AFI a materiały informacyjne i reklamowe - rozporządzenie UE i wytyczne ESMA

Grupa docelowa:
Do uczestnictwa w warsztatach zapraszamy pracowników TFI i banków depozytariuszy, a w szczególności przedstawicieli departamentów:

 • Finansowych
 • Nadzoru
 • Kontrolingu
 • Prawnych
 • Compliance
 • Operacyjnych
 • Bankowości

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 20.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 20.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Funkcjonowanie TFI i depozytariuszy - współpraca, zmiany prawne, kontrole KNF „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 20.05.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 7.06.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 7.06.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 21.06.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Funkcjonowanie TFI i depozytariuszy - współpraca, zmiany prawne, kontrole KNF (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 20.05.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 20.05.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Jakub Szpringer

Jakub Szpringer

Radca Prawny, Kancelaria Karwasiński Szpringer i Wspólnicy

Eliza Gorzkowska

Eliza Gorzkowska

Counsel, Radca prawny, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Michał Karwasiński

Michał Karwasiński

Radca Prawny, KSZ Smart Legal

Grzegorz Jaroszewicz

Grzegorz Jaroszewicz

Counsel, Radca Prawny, Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Piotr Klamka

Piotr Klamka

Partner, Radca prawny, Klamka Legal

Tomasz Jabłoński

Tomasz Jabłoński

Counsel, ALTO Legal Orczykowski

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij