Funkcjonowanie podmiotów rynku finansowego na nowych zasadach - zmiany w ustawach o rynku finansowym

Grupa tematyczna: Banki, Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, Finanse

Tagi: KNF | tfi | depozytariusz | MiFID II | fundusze inwestycyjne

Data: 08-09.11.2021r.

Cena:
2395 zł/os. > 05.10-09.11.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Przegląd nowych regulacji: projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego

 • Outsourcing czynności bankowych - zmiany w ustawie Prawo bankowe
 • Zasady umów outsourcingowych zawieranych z kontrahentami poza UE
 • Obowiązki informacyjne banków, które umożliwiają zawarcie umowy lokaty strukturyzowanej
 • Plan naprawczy banku - niezbędne czynności wobec KNF i Bankowego Funduszu Gwarancyjnego
 • Regulacje dotyczące tzw. rachunków uśpionych - obowiązki banku wobec gmin

dr Michał Mostowik
DLK Legal

10:30

Przerwa

10:45

Zmiany w ramach ustawy o funduszach inwestycyjnych

 • Cyfryzacja zawiadomień o zmianach statutów funduszy inwestycyjnych
 • Rozszerzenie możliwości połączenia FIZ
 • Nowe terminy na zbycie lub odkupienie przez fundusz jednostek uczestnictwa
 • Możliwe kary pieniężne za naruszenia - jak uniknąć nałożenia sankcji?

Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy

12:00

Przerwa

12:45

Zmiany w zakresie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

 • Nowy obowiązek sprawozdawczy dla banków i TFI w zakresie danych i informacji dotyczących obrotu, dystrybucji i sprzedaży instrumentów finansowych
 • Postępowanie gabinetowe w zakresie wydawania decyzji o sankcjach administracyjnych
 • Postępowanie dowodowe KNF – zasady postępowania dowodowego, katalog środków dowodowych

Patrycja Wasilewska
Sadkowski i Wspólnicy

14:00

Rozszerzenie i wzmocnienie kompetencji nadzorczych KNF zgodnie z projektem ustawy dotyczącego rozwoju rynku finansowego

 • Nowe kompetencje i uprawnienia KNF w zakresie nadzoru i nakładania kar pieniężnych na podmioty nadzorowane
 • Rozszerzone regulacje dotyczące trybu prowadzenia czynności kontrolnych przez KNF
 • Fundusze inwestycyjne zamknięte w serii kontroli KNF – badanie zgodności z treścią przepisów i statutu FIZ
 • Nowe sankcje administracyjne dla banków wynikające z MiFID II
 • Wdrożenie możliwości nałożenia kar na członków zarządu
 • Jak zachować się w trakcie kontroli, jak uniknąć kar, jak wypełnić obowiązki informacyjne - case study

Katarzyna Majer-Gębska
Sadkowski i Wspólnicy

Mateusz Baran
Sadkowski i Wspólnicy

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Digitalizacja procesów między KNF a podmiotami nadzorowanymi – przyszłe zasady funkcjonowania doręczeń elektronicznych

 • Doręczenia elektroniczne w czynnościach kontrolnych
 • Elektroniczne dokonywanie zawiadomień i notyfikacji
 • Elektroniczna realizacja obowiązków informacyjnych
 • Nowoczesne technologie w procesach nadzorczych i organizacyjnych

Jan Gąsiorowski
Wolf Theiss

11:00

Przerwa

11:15

Ryzyko nadużyć w sektorze finansowym

 • Wybrane zagadnienia związane z zastosowaniem MAR:
  • Wytyczne ESMA w sprawie opóźnionego ujawniania informacji poufnych oraz
  • Praktyczne problemy w stosowaniu przepisów MAR
 • Wpływ regulacji MAD II/MIFID II na praktykę zarządzania ryzykiem nadużyć
 • AML V – ocena ryzyka instytucji obowiązanej

Klaudia Dąbrowska
Wolf Theiss

12:30

Przerwa

13:15

Zmiany w ustawie prawo bankowe - praktyczne implikacje zmian w zakresie outsourcingu a implementacja Wytycznych EBA ws. outsourcingu

 • W jaki sposób projekt zmiany ustawy prawo bankowe wpływa na wdrożenie Wytycznych EBA ws. outsourcingu w organizacji?
 • Jakie zmiany w zakresie outsourcingu międzybankowego wprowadza projekt?
 • Banki hipoteczne a outsourcing czynności bankowych - najważniejsze aspekty wynikające z treści projektu
 • Czy projekt zmiany ustawy prawo bankowe ma wpływ na klauzule umowne stosowane przez banki w umowach outsourcingowych?

Łukasz Łyczko
PwC Legal

Konrad Frąckowiak
PwC Legal

14:15

Współpraca pomiędzy TFI a depozytariuszami - wzajemne relacje, obowiązki prawne

 • Dobre praktyki współpracy pomiędzy TFI i depozytariuszami
 • Zakres umów o współpracy pomiędzy depozytariuszem i TFI
 • Wpływ nadzoru KNF na relacje pomiędzy depozytariuszem i TFI
 • Współpraca i dochodzenie roszczeń na linii TFI – depozytariusz

Marcin Traczyk,
SSW Pragmatic Solutions

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Instytucje finansowe muszą przygotować się na zmiany, jakie wprowadzić ma w 19 ustawach projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem rozwoju rynku finansowego oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Polskie prawo ma zostać dostosowane do obecnie obowiązujących europejskich standardów w sprawie outsourcingu, pojawią się nowe obowiązki banków wobec Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, rozszerzone i wzmocnione zostaną kompetencje nadzorcze KNF, wprowadzone będą również dodatkowe uprawnienia dla KNF w zakresie nakładania kar pieniężnych. Wdrożone również zostanie korzystanie z doręczeń elektronicznych w celach kontrolnych i czynności nadzorczych KNF. O wszystkich wytycznych, jakie zawierają nowe regulacje dla banków oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych opowiedzą nasi Eksperci z Sadkowski i Wspólnicy oraz Wolf Theiss.

Grupa docelowa
Do udziału w wydarzeniu zapraszamy przedstawicieli banków oraz towarzystw funduszy inwestycyjnych, a w szczególności działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Finansowych
 • Przeciwdziałania nadużyciom
 • Kontrolingu

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Alicja Zadroga

Sales Director
Knowledge Brokers Department
M: +48 791 989 883
e-mail: a.zadroga@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Team Leader, Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 4.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 4.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Funkcjonowanie podmiotów rynku finansowego na nowych zasadach - zmiany w ustawach o rynku finansowym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT po 4.10.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 8.11.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Funkcjonowanie podmiotów rynku finansowego na nowych zasadach - zmiany w ustawach o rynku finansowym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 4.10.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 4.10.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Klaudia Dąbrowska

Klaudia Dąbrowska

Associate, Banking and Finance, Wolf Theiss

Jan Gąsiorowski

Jan Gąsiorowski

Associate, Banking and Finance, Wolf Theiss

Mateusz Baran

Mateusz Baran

Adwokat, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

Katarzyna Majer-Gębska

Katarzyna Majer-Gębska

Adwokat, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

Patrycja Wasilewska

Patrycja Wasilewska

Radca Prawny, Departament Prawa Rynku Kapitałowego, Sadkowski i Wspólnicy

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij