Eliminacja ryzyk w sektorze ubezpieczeniowym - wyzwania prawne, prawidłowa realizacja obowiązków umownych, relacje z Klientem

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe

Tagi: ubezpieczenia | IDD | APK | prawo ubezpieczeniowe

Data: 12-13.09.2022r.

Cena:
2995 zł/os. > 11.08-13.09.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Aktualne priorytety nadzorcze w sektorze ubezpieczeniowym

 • Dystrybucja ubezpieczeń - obowiązki szkoleniowe, APK, działania OFWCA, obowiązki informacyjne w świetle wymogów KNF
 • Ochrona danych osobowych klienta - UODO i najczęstsze błędy w procesie przetwarzania danych
 • Konstrukcja kontraktów ubezpieczeniowych a UOKiK
 • Rzecznik Finansowy - najczęstsze skargi
 • GIIF - wymogi z zakresu AML i CFT

Tomasz Klemt
Kancelaria Klemt

10:45

Przerwa

11:00

Relacja pomiędzy klientem a dystrybutorem ubezpieczeń, odpowiedzialność i wzajemne obowiązki

 • Przejrzystość warunków ubezpieczenia oraz ryzyk z nim związanych - powinności wobec klienta
 • Zjawisko “misselingu” - jak zabezpieczyć się przed karami UOKiK
 • Wpływ inflacji na postępowanie kosztów naprawczych/likwidacyjnych i reklamacyjnych - weryfikacja wartości
 • Wyzwania związane z funkcjonowaniem zapisów IDD

Jan Linke
Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki

12:30

Przerwa

13:15

Rozwój ochrony produktów zielonej transformacji

 • Wyzwania prawne dla ubezpieczycieli w związku z rozwojem technologii OZE
 • Rozwój produktów ubezpieczeniowych dla przedsiębiorstw z zakresu zielonej energii
 • Nowe modele oceny ryzyka wobec produktów energetycznych

Tomasz Szejnoch
Wiener TU SA Vienna Insurance Group

14:15

Przerwa

14:30

Transformacja cyfrowa zakładów ubezpieczeń

 • Wspomaganie procesów z wykorzystaniem AI
 • Wykorzystanie nowych źródeł danych
 • Ryzyka i możliwości związane z przetwarzaniem danych w chmurze
 • Wpływ regulacji na transformację cyfrową zakładów ubezpieczeń

Marcin Ramotowski
Neula

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja uczestników

9:30

Prawidłowa realizacja obowiązków umownych w zakresie ubezpieczeń majątkowych

 • granice odpowiedzialności ubezpieczyciela - suma ubezpieczenia i gwarancyjna, jej wyczerpanie oraz kwestia tzw. klauzuli proporcji.
 • likwidacja szkód osobowych przy ubezpieczeniach OC - przyczynienie się do powstania szkody, kalkulacja wysokości należnego zadośćuczynienia oraz problematyka krzywd niewyobrażalnych.
 • realizacja ubezpieczeń BI w kontekście zagrożeń globalnych - klauzule działalności władzy publicznej
 • oszustwa dystrybucyjne na gruncie Konwencji CMR - kwestia wyrządzenia szkody w wyniku rażącego niedbalstwa - case study (OC przewoźnika)
 • Projekt zmiany przepisów – poszkodowany (osoba fizyczna nieprowadząca dział. gosp.) jako konsument

Mateusz Kosiorowski
Wardyński i Wspólnicy

11:00

Przerwa

11:15

Odpowiedzialność cywilna agenta, multiagenta i brokera w procesie analizy potrzeb klienta

 • Zadania, wymagania prawne i odpowiedzialność agentów, multiagentów i brokerów
 • Zróżnicowane modele APK - personalizacja potrzeb
 • Jak wykorzystywać APK w praktyce? Adekwatność oraz precyzja pytań w celu zebrania potrzebnych informacji - metody wspomagające i rozwiązania informatyczne ułatwiające proces

Dr Aleksander Raczyński
Kolegial Kancelaria Prawna

12:15

Przerwa

13:00

Zawieranie umów na ubezpieczenia zdrowotne i ich rozwój w Polsce

 • Rodzaje ubezpieczeń zdrowotnych
 • Kanały dystrybucji ubezpieczeń zdrowotnych a ubezpieczeń na życie
 • Produkty i usługi Healthtech - technologiczne aspekty ubezpieczeń zdrowotnych

Krzysztof Powązka
Laven

14:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zawieranie umów ubezpieczeniowych dla dystrybutorów stanowi ciągłe wyzwanie ze względu na zmiany regulacyjne oraz zmieniające się potrzeby klientów. Przejrzystość warunków, personalizacja potrzeb, odpowiedzialność cywilna to tylko niektóre z nich. W ramach warsztatów, które dla Państwa przygotowaliśmy, Eksperci przedstawią, w jaki sposób minimalizować ryzyka dotyczące przedsiębiorstw z branży ubezpieczeniowej. Omówią prawidłową realizację obowiązków umownych w zakresie m.in ubezpieczeń majątkowych, zdrowotnych i na życie. Przybliżą wpływ rozwoju technologicznego na pracę ubezpieczycieli, a także nowe oceny ryzyka i rozwój ochrony produktów zielonej transformacji.

Główne zagadnienia:

 • Ryzyka i możliwości związane z przetwarzaniem danych w chmurze
 • Zjawisko „missellingu” - jak zabezpieczyć się przed karami UOKiK
 • Wyzwania prawne dla ubezpieczycieli w związku z rozwojem technologii OZE
 • Zadania, wymagania prawne i odpowiedzialność agentów, multiagentów i brokerów
 • Produkty i usługi Healthtech – technologiczne aspekty ubezpieczeń zdrowotnych

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy dyrektorów oraz kierowników reprezentujący firmy ubezpieczeniowe. Zapraszamy przedstawicieli działów:

 • Ubezpieczeń
 • Sprzedaży
 • Bancassurance
 • Prawnego
 • Compliance

Warsztaty realizowane w formule online:
Zapraszamy do udziału w wydarzeniu w formule live streamingu. Wszystkie wystąpienia dostarczymy do Twojego domu lub biura w czasie rzeczywistym. Po wydarzeniu otrzymasz certyfikat ukończenia warsztatu, a także wszystkie materiały przygotowane przez Prelegentów w formie elektronicznej, wraz z nagraniem wystąpień Ekspertów. Podczas wydarzenia dajemy możliwość zadawania pytań na chacie, wymiany doświadczeń oraz nawiązania kontaktów z innymi uczestnikami. Uczestnictwo online umożliwia zdobycie wiedzy od branżowych praktyków, oszczędzając koszty i czas dotarcia na miejsce wydarzenia.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Mikulska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 792 000 341
e-mail: w.mikulska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Eliminacja ryzyk w sektorze ubezpieczeniowym - wyzwania prawne, prawidłowa realizacja obowiązków umownych, relacje z Klientem „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 195 zł + 23% VAT do 22.06.2022 r.

  2. 2 595 zł + 23% VAT do 10.08.2022 r.

  3. 2 995 zł + 23% VAT po 10.08.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 12.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Eliminacja ryzyk w sektorze ubezpieczeniowym - wyzwania prawne, prawidłowa realizacja obowiązków umownych, relacje z Klientem (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 10.08.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 10.08.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Aleksander Raczyński

dr Aleksander Raczyński

Radca Prawny, Kolegial Kancelaria Prawna

Tomasz Szejnoch

Tomasz Szejnoch

Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych, Wiener TU SA Vienna Insurance Group

Jan Linke

Jan Linke

Partner, Prezes Zarządu, Radca Prawny, Kancelaria Radców Prawnych Linke Kulicki

Tomasz Klemt

Tomasz Klemt

Radca Prawny, Kancelaria Klemt

 Mateusz Kosiorowski

Mateusz Kosiorowski

Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Marcin Ramotowski

Marcin Ramotowski

Head of R&D, Neula

Krzysztof Powązka

Krzysztof Powązka

CSO, Dyrektor Sprzedaży, Laven

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij