Dystrybucja produktów inwestycyjnych zgodnie z wymogami MiFID II i MiFIR – nowe i zmodyfikowane obowiązki

Grupa tematyczna: Banki, Domy maklerskie, Finanse, TFI

Data: 16-17.06.2021r.

Cena:
1995 zł/os. > 26.05-16.06.2021

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:30

MiFID II oraz ESG - nowe i zmodyfikowane obowiązki

 • Wymogi w zakresie zarządzania produktami – obowiązki producenta i dystrybutora ze szczególnym uwzględnieniem nowego stanowiska UKNF w sprawie zarządzania produktowego oraz wytycznych ESMA
 • Czego możemy się spodziewać w kontekście MiFID II/ESG w najbliższym czasie?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę?
 • Czego oczekują teraz organy nadzoru?

Piotr Zbyszyński,
Linklaters

10:30

Przerwa

11:00

Dystrybucja produktów zgodnie z MiFID II i PRIIPs

 • Regulowanie wzajemnych stosunków pomiędzy TFI a dystrybutorem – dobre praktyki zawierania umów na dystrybucję tytułów uczestnictwa
 • Praktyczne aspekty stosowania reżimu „zachęt”
 • Określanie grup docelowych
 • Polityka regulacyjna KNF w zakresie ochrony klientów na rynku finansowym
 • Badanie odpowiedniości i adekwatności

Piotr Żelek,
Radca prawny

12:00

Przerwa

12:30

Zmiana dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych w celu ożywienia gospodarczego UE po pandemii COVID-19

 • Nowe zasady przekazywania informacji klientom w formacie elektronicznym
 • Klient profesjonalny a detaliczny – zmiany dotyczące oceny odpowiedniości i adekwatności instrumentów oraz sprawozdawczości
 • Dobór produktów i usług inwestycyjnych na gruncie zmian wytycznych MiFID II oraz ESMA Guidelines

Marcin Traczyk,
SSW Pragmatic Solutions

13:30

Błędy w produktach MiFID II i PRIIPS a whistleblowing

 • Funkcja whistleblowingu w instytucjach finansowych
 • Ochrona prawna whistleblowerów

Jan Stappers,
WhistleB

15:00

Zakończenie I dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:30

Zmiany legislacyjne w systemie raportowania transakcji MiFID/MiFIR

 • Rozszerzenie zakresu wymogów sprawozdawczych na przedsiębiorstwa UCITS i ZAFI
 • Stosowanie międzynarodowych standardów: identyfikatorów podmiotów prawnych (LEI), międzynarodowych numerów identyfikacyjnych papierów wartościowych (ISIN) i klasyfikacji instrumentów finansowych (CFI)
 • Włączenie dodatkowych elementów danych w celu wykluczenia podwójnego zgłaszania tych samych informacji na poziomie krajowym
 • Informacje o kategoriach klientów MiFID II
 • Transakcje dotyczące zleceń zagregowanych

Klaudia Dąbrowska,
Wolf Theiss w Warszawie

11:00

Przerwa

11:30

Opinie i sprawozdania ESMA z 2021 roku

 • Opinia ESMA dotycząca stosowania sankcji administracyjnych i karnych na podstawie MiFID II / MiFIR
 • Większe uprawnienie dla właściwych organów krajowych w celu zwiększenia skuteczności ich postępowań egzekucyjnych
 • Zmiana obecnych wymogów dotyczących środków ostrożności MiFID II
 • Sprawozdanie ESMA dotyczące ułatwienia transgranicznej dystrybucji funduszy
 • Wdrażanie standardów technicznych (ITS) zgodnie z rozporządzeniem w sprawie transgranicznej dystrybucji środków

Grzegorz Boguski,
Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

13:00

Przerwa

13:30

Produkty MiFID II i PRIIPs a wymagania wynikające z nowelizacji AML V

 • Produkty MiFID II a wymogi dyrektywy AML V – środki bezpieczeństwa, identyfikacja i weryfikacja tożsamości klienta
 • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego

Marta Dzieciuch,
Wolf Theiss

15:00

Zakończenie II dnia warsztatów

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Grupa docelowa:

Warsztat kierowany jest do przedstawicieli TFI, banków oraz domów maklerskich. W szczególności zapraszamy Dyrektorów, Kierowników oraz Specjalistów z:

 • Działów prawnych
 • Działów compliance
 • Działów zarządzania ryzykiem
 • Działów zarządzania aktywami
 • Działów finansowych
 • Działów produktów detalicznych, inwestycyjnych
 • Działów nadzoru
 • Działów strukturyzowanych produktów inwestycyjnych

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Patrycja Nowak

Knowledge Broker
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 200 890
e-mail: p.nowak@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Senior Project Manager
Conferences & Trainings Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dystrybucja produktów inwestycyjnych zgodnie z wymogami MiFID II i MiFIR – nowe i zmodyfikowane obowiązki „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 1 995 zł + 23% VAT do 25.05.2021 r.

  2. 2 395 zł + 23% VAT po 25.05.2021 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 16.06.2021 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dystrybucja produktów inwestycyjnych zgodnie z wymogami MiFID II i MiFIR – nowe i zmodyfikowane obowiązki (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 25.05.2021 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 25.05.2021 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Marcin Traczyk

Marcin Traczyk

Associate, SSW Pragmatic Solutions

Piotr Żelek

Piotr Żelek

Radca prawny

Jan Stappers

Jan Stappers

Senior Manager, Partnerships, WhistleB

Piotr Zbyszyński

Piotr Zbyszyński

Senior Associate, Linklaters

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Associate oraz Członek Praktyki Bankowości i Finansów, Wolf Theiss

Grzegorz Boguski

Grzegorz Boguski

Adwokat, Counsel, Kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy

Klaudia Dąbrowska

Klaudia Dąbrowska

Associate i członek zespołu praktyki bankowości i finansów w Wolf Theiss w Warszawie

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij