Dochodzenie roszczeń i reklamacje na rynku finansowym

Grupa tematyczna: Banki, Finanse, Prawo

Tagi: Reklamacje | UOKiK | roszczenia | finanse

Data: 07-08.12.2022r.

Cena:
2395 zł/os. > 15.09-12.10.2022
2795 zł/os. > 13.10-16.11.2022
3195 zł/os. > 17.11-08.11.2022

Program

Dzień I
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Warunki umów oraz regulaminów w stosunku do praw konsumentów – ochrona przed reklamacjami

 • Przykłady i analiza niedozwolonych klauzul umownych z klientem w branży finansowej
 • Niezrozumiale sformułowane zapisy umowne - konsekwencje prawne dla stron umowy
 • Obligatoryjne i fakultatywne zapisy w umowach
 • Zasady Dobrej Praktyki Bankowej – sposoby i forma informowania klientów
10:45

Przerwa

11:00

Potencjalne zagrożenia w trakcie rozpatrywania skarg – jak można ich uniknąć?

 • Jak wygląda proces poprzedzający odpowiedź na reklamację - w szczególności w razie jej braków formalnych lub nieprecyzyjnego języka?
 • Odrębne procedury reklamacyjne dla osób fizycznych i prawnych
 • System e-doręczeń i jego wpływ na przebieg komunikacji i postępowań

Filip Rybołowik,
MBank S.A.

12:30

Przerwa

13:20

Zagadnienia reklamacyjne w „nowych” usługach finansowych

 • Roszczenia dotyczące usług platform crowdfundingowch
 • Reklamacje dotyczące produktów „zielonych” oferowanych w ramach reżimu ESG
14:20

Przerwa

14:30

Reklamacje związane z kredytami frankowymi oraz kredytami opartymi o WIBOR

 • Zarzuty reklamacyjne
 • Kiedy pismo klienta nie jest reklamacją
 • Znaczenie reklamacji w sporze sądowym

Agnieszka Pakos,
Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych

Anna Biczysko,
Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych

16:00

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:15

Rejestracja Uczestników

9:30

Reklamacje dotyczące nieautoryzowanych transakcji płatniczych – problematyka

 • Reklamacje użytkowników dostawców usług płatniczych
 • Odpowiedzialność stron z tytułu nieautoryzowanych transakcji płatniczych

Magdalena Jaczewska
Taylor Wessing

Łukasz Szymański
Taylor Wessing

10:45

Przerwa

11:00

Projekt zmian do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym oraz niektórych innych ustaw

 • Nowe kompetencje Rzecznika Finansowego w zakresie reprezentowania poszkodowanych w sporach zbiorowych
 • Podwyżki opłat na finansowanie działalności
 • Zwiększenie poziomu kar nakładanych przez RF

Marta Dzieciuch
Taylor Wessing

Łukasz Szymański
Taylor Wessing

12:30

Przerwa

13:30

Najnowsze orzecznictwo w obszarze ochrony konsumenta na rynku finansowym

 • Najnowsze orzecznictwo TSUE w sprawach konsumenckich dotyczących usług finansowych
 • Przełożenie orzecznictwa TSUE na orzecznictwo sądów krajowych
 • Trend orzeczniczy Prezesa UOKiK w sprawach konsumenckich dotyczących usług finansowych

dr Michał Jabłoński,
Kancelaria Jabłoński Koźmiński

15:00

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy na spotkanie poświęcone roszczeniom oraz reklamacjom na rynku finansowym. Podczas dwóch dni warsztatów Eksperci powiedzą o tym, jak można minimalizować ryzyko powstania sporów, jak kształtować relację z klientami oraz dostosowywać politykę, regulaminy i umowy. Poruszone zostaną aktualne problemy, takie jak nieautoryzowane transakcje płatnicze i spory związane z kredytami frankowymi oraz kredytami opartymi o WIBOR. Nie zabraknie omówienia najnowszych zmian prawnych, które znacząco mają wpłynąć na proces reklamacji.

Główne zagadnienia

 • Warunki umów oraz regulaminów w stosunku do praw konsumentów
 • Potencjalne zagrożenia w trakcie rozpatrywania skarg
 • Zagadnienia reklamacyjne w „nowych” usługach finansowych
 • Reklamacje związane z kredytami frankowymi oraz kredytami opartymi o WIBOR
 • Reklamacje dotyczące nieautoryzowanych transakcji
 • Projekt zmian do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego
 • Najnowsze orzecznictwo w obszarze ochrony konsumenta na rynku finansowym

Grupa docelowa:
Wydarzenie kierujemy do przedstawicieli wszystkich instytucji finansowych, przede wszystkim do pracowników działów:

 • Prawnych
 • Compliance
 • Obsługi Klienta
 • Obsługi Skarg i Reklamacji
 • Likwidacji Szkód

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Julianna Bukowska

Senior Project Manager
Conferences Department
M: +48 534320075
e-mail: j.bukowska@mmcpolska.pl

JESTEŚMY ONLINE

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 12.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 12.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Dochodzenie roszczeń i reklamacje na rynku finansowym „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 12.10.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 16.11.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 16.11.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 7.12.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Dochodzenie roszczeń i reklamacje na rynku finansowym (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 12.10.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 12.10.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Łukasz Szymański

Łukasz Szymański

Partner w kancelarii Taylor Wessing

Filip Rybołowik

Filip Rybołowik

Radca Prawny, MBank S.A.

Marta Dzieciuch

Marta Dzieciuch

Kancelaria Radcy Prawnego Marta Dzieciuch

Magdalena Jaczewska

Magdalena Jaczewska

Senior Associate w warszawskim biurze Taylor Wessing

Agnieszka Pakos

Agnieszka Pakos

Radca Prawny Wspólnik, Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych

dr Michał Jabłoński

dr Michał Jabłoński

Adwokat, Partner, Kancelaria Jabłoński Koźmiński

Anna Biczysko

Anna Biczysko

Radca Prawny, Jaroch Pakos Kancelaria Radców Prawnych

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij