Digitalizacja Sektora Finansowego - Cyfrowy Trwały Nośnik - aspekty prawne i technologiczne, korzyści biznesowe

Grupa tematyczna: Towarzystwa ubezpieczeniowe, IT i nowe technologie, Finanse, Prawo

Data: 26.09.2022r.

Cena:
795 zł/os. > 13.09-26.09.2022

Program

 
9:30

Rejestracja uczestników

10:00

Trwały Nośnik (TN) informacji w świetle aktualnego orzecznictwa sądów i organów

 • Wprowadzenie do aspektów prawnych Trwałego Nośnika
 • Przesłanki Trwałego Nośnika, a sposób transmisji informacji
 • Strona internetowa, wewnętrzny serwis internetowy, poczta elektroniczna oraz inne rozwiązania technologiczne, a Trwały Nośnik
 • Inkorporacja wzorca umownego oraz zawarcie umowy na Trwałym Nośniku
 • Trwały Nośnik, a dokument w rozumieniu kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego
 • Trwały Nośnik, a ochrona danych osobowych
 • Sankcje za naruszenie wymogu transmisji informacji na Trwałym Nośniku (sankcje cywilnoprawne i administracyjnoprawne)
 • Q&A

Bartosz Wyżykowski
DLK Legal

11:00

Trwały nośnik informacji w orzecznictwie Prezesa UOKiK

 • Działania Prezesa UOKiK w sektorze finansowym
 • Standardy wypracowane w branży bankowej w ramach postępowań Prezesa UOKiK
 • Wykorzystanie trwałego nośnika w relacjach z konsumentami - szanse i zagrożenia

Krzysztof Lehmann
UOKiK w Bydgoszczy

11:30

Przerwa

11:45

Doświadczenia sektora bankowego z Trwałym Nośnikiem

Tadeusz Woszczyński
Hitachi Europe Ltd.

12:05

Przykład wdrożenia Trwałego Nośnika w instytucji bankowej

 • Jak prawidłowo wdrożyć Cyfrowy Trwały Nośnik w organizacji - case study 
 • Jakie dodatkowe korzyści osiągnięto dzięki wdrożeniu Trwałego Nośnika 
  • Optymalizacja kosztów
  • Efektywność procesowa
  • Podwyższenie standardów compliance
  • Ekologia

Bartosz Mantaj
SGB

12:25

Koncepcja technologiczna wdrożenia Trwałego Nośnika informacji. Możliwości rozwoju w instytucji finansowej

 • Technologiczne aspekty funkcjonowania “Cyfrowego Trwałego Nośnika”
 • Wdrożenie w organizacji: czas, koszty, zaangażowanie jednostek w procesie wdrożenia, procedury, monitoring 

Leszek Modzelewski
Hitachi Europe Ltd.

12:45

Korzyści biznesowe przy wdrożeniu Trwałego Nośnika w branży finansowej poza bankowością

 • Przedstawienie ram czasowych i zaangażowania po stronie instytucji potrzebnych do kompletnego wdrożenia 
 • wyzwania “Trwało-Nośnikowe” w ubezpieczeniach, TFI, leasingach i funduszach emerytalnych?
 • jakie  procesy usprawnia Trwały Nośnik w obszarach:
  • obsługi klienta/ działy produktowe
  • wypłaty roszczeń, wypłaty środków i obsługi reklamacji
  • fakturowania i rozliczeń z klientami oraz partnerami handlowymi
 • Trwały nośnik milowym krokiem do organizacji “paperless”:
  • Rozszerzenie funkcjonalności TN o organizację wymiany dokumentów i plików z klientami i partnerami 
  • Infrastruktura TN wsparciem dla systemu zarządzania treścią (ECM), systemu backup i archiwum

Artur Drobiecki,
Limitless Technologies

Marek Piotrowicz,
Limitless Technologies

13:30

Lunch

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


W związku z postępującą cyfryzacją, sektor bankowy, ubezpieczeń, Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych oraz firmy leasingowe, przechodzą szeroką rewolucję technologiczną, która jest efektem rekomendacji UOKiK w zakresie komunikacji z klientem i najlepszych praktyk w zakresie stosowania trwałego nośnika. Celem warsztatu jest przedstawienie instytucjom o wyżej wymienionym profilu szans, jakie wynikają z implementacji technologii trwałego nośnika w procesie komunikacji z klientem. Coraz więcej umów zawieranych jest w kanałach zdalnych, co wymaga nowych rozwiązań, które zapewnią przestrzeganie praw konsumenckich m.in. medium, które służy do przekazywania klientom dokumentów, musi zapewniać niezmienność treści dokumentu oraz jego dostępność nawet po zakończeniu trwania umowy z klientem.

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Aneta Ślepowrońska

Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 535 900 812
e-mail: a.slepowronska@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Paulina Jaworska

Senior Project Manager, Team Leader
Conferences Department
M: +48 535 300 442
e-mail: p.jaworska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 15.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 15.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Digitalizacja Sektora Finansowego - Cyfrowy Trwały Nośnik - aspekty prawne i technologiczne, korzyści biznesowe „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 795 zł + 23% VAT

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 26.09.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Digitalizacja Sektora Finansowego - Cyfrowy Trwały Nośnik - aspekty prawne i technologiczne, korzyści biznesowe (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 15.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 15.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

dr Bartosz Wyżykowski

dr Bartosz Wyżykowski

Partner, Radca prawny, DLK Legal Korus

Artur Drobiecki

Artur Drobiecki

Head of Enterprise Sales, Backup and Cybersecurity Expert, Finance Division, Limitless Technologies

Marek Piotrowicz

Marek Piotrowicz

Head of Operations, Insurance and Procurement Expert, Limitless Technologies

Leszek Modzelewski

Leszek Modzelewski

Dyrektor Pionu Projektów i Wdrożeń CEE, Hitachi Europe Ltd.

Tadeusz Woszczyński

Tadeusz Woszczyński

Country Manager Poland, Austria, Czech Rep., Slovakia & Baltics, Hitachi Europe Ltd.

Krzysztof Lehmann

Krzysztof Lehmann

Zastępca Dyrektora Delegatury UOKiK w Bydgoszczy

Bartosz Mantaj

Bartosz Mantaj

Główny Specjalista ds. Rozwoju Platformy Omninakałowej, Biuro Bankowości Mobilnej i Internetowej, SGB

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij