Digitalizacja sektora energetycznego - inteligentne systemy pomiarowe i rozwiązania technologiczne

Grupa tematyczna: Energetyka

Tagi: blockchain | AI | chmura obliczeniowa | dane pomiarowe | magazyny energii | Smart metering | smart grid | cyberbezpieczeństwo | IoT

Data: 05-06.10.2022r.

Cena:
3195 zł/os. > 10.09-06.10.2022

Program

Dzień I
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku - digitalizacja sektora

 • Kierunki rozwoju sektora energetycznego
 • Zmniejszenie oddziaływania sektora na środowisko - rozwiązania
 • Proces cyfryzacji w transformacji energetycznej UE

Paweł Niedzielski,
NOKIA

10:15

Przerwa

10:30

Technologie smart w energetyce - Smart Grid i Smart Metering

 • Inteligentne sieci Smart Grid - wdrożenie, rozwój, problematyka i wyzwania
 • Liczniki zdalnego odczytu - automatyzacja zbierania, transfer i przechowywanie danych
  pomiarowych
 • Szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem systemów informatycznych
 • Status prawny technologii smart - rozporządzenia krajowe z 2022 r. i regulacje europejskie

dr inż. Mariusz Jurczyk,
TAURON Polska Energia

12:00

Przerwa

12:45

Bezpieczeństwo danych pomiarowych z wykorzystaniem chmury obliczeniowej

 • Zwiększenie odporności na sytuacje kryzysowe
 • Skalowalność i dynamiczna alokacja zasobów
 • Modele analityczne i predykcyjne

Tomasz Kozar,
Microsoft

14:15

Przerwa

14:30

Zastosowanie blockchain w praktyce - przepływ energii, płatności, liczniki

 • Tokenizacja energii - przejrzystość użytkowania i bilansu zużycia
 • Smart contract - dokumentacja, płatność, rejestracja transakcji

Jacek Figuła,
Billon Group

15:30

Zakończenie I dnia

Rozwiń Zwiń
Dzień II
9:00

Rejestracja uczestników

9:15

Zastosowanie Internetu Rzeczy w sektorze energetycznym

 • Możliwości rozwoju przedsiębiorstw energetycznych dzięki wykorzystaniu Internetu Rzeczy
 • Redukcja kosztów i monitoring zużycia energii
 • Redukcja strat energii

Tomasz Stępiński-Ustasiak,
Gawinet

10:30

Przerwa

10:45

Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa energetycznego, rekomendacje dla sektora, zgłaszanie incydentów

 • Techniczne i nietechniczne rodzaje cyberzagrożeń
 • Strategia cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego
 • Działania prewencyjne

Paweł Śmigielski ,
STORMSHIELD

12:15

Przerwa

13:00

Wykorzystanie Sztucznej Inteligencji w energetyce

 • Przewidywanie zapotrzebowania klientów na energię
 • Wykrywanie anomalii w wytwarzaniu, poborze i transmisji energii
 • Zastosowanie algorytmów optymalizacyjnych do zarządzania portfelem i eliminacji strat energii

Maciej Konieczka,
Veolia Energy Contracting Poland

14:00

Przerwa

14:15

Wpływ technologii na dostępne rozwiązania na rynku OZE

 • Źródła oraz sposoby magazynowania energii
 • Inteligentne urządzenia w instalacjach fotowoltaicznych
 • Rozwój OZE - innowacyjne technologie i rozwiązania

Krzysztof Strukowicz,
MY-SOFT

15:15

Zakończenie II dnia

Rozwiń Zwiń

Opis wydarzenia


Zapraszamy Państwa na warsztaty, podczas których prelegenci przedstawią plany procesu cyfryzacji polskiego sektora energetycznego. Rozwój oraz stosowanie nowych technologii aktualnie jest kluczową ścieżką firm w transformacji energetycznej. Prelegenci omówią problematykę stosowania Sztucznej Inteligencji, Internetu Rzeczy, Blockchain oraz Chmury obliczeniowej w sektorze energetycznym. Dowiedzą się Państwo o wyzwaniach wraz z wprowadzeniem technologii smart, a także o technicznych i nietechnicznych rodzajach cyberzagrożeń oraz strategiach cyberbezpieczeństwa. Zostanie również omówiony wpływ technologii na rozwój OZE.

Główne zagadnienia:

 • Proces cyfryzacji w transformacji energetycznej UE
 • Inteligentne sieci Smart Grid - wdrożenie, rozwój, problematyka i wyzwania
 • Strategia cyberbezpieczeństwa dla sektora energetycznego
 • Możliwości rozwoju przedsiębiorstw energetycznych dzięki wykorzystaniu Internetu Rzeczy
 • Tokenizacja energii - przejrzystość użytkowania i bilansu zużycia
 • Rozwój OZE - innowacyjne technologie i rozwiązania

Grupa docelowa:
Do udziału w wydarzeniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli firm energetycznych oraz przemysłu, a w szczególności pracowników działów:

 • Technicznego
 • Pomiarów
 • Automatyzacji
 • IT
 • Dystrybucji
 • Usług operatorskich
 • Eksploatacji
 • Prawnego

Kontakt w sprawie uczestnictwa:

Maria Bola

Junior Manager
Knowledge Brokers Department
M: +48 575 300 422
e-mail: m.bola@mmcpolska.pl

Kontakt w sprawach merytorycznych:

Weronika Mikulska

Junior Project Manager
Conferences Department
M: +48 792 000 341
e-mail: w.mikulska@mmcpolska.pl

Regulamin

Wyciąg z §3 poniższego Regulaminu:

 1. W przypadku rezygnacji do dn. 5.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 2. W przypadku rezygnacji po dn. 5.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W Digitalizacja sektora energetycznego - inteligentne systemy pomiarowe i rozwiązania technologiczne „Wydarzenie” zwany dalej „Regulaminem

§1

Zasady uczestnictwa w Wydarzeniu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Wydarzeniu jest dokonanie zgłoszenia Uczestników (zgodnie z definicją §2 ust. 5 poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej www.mmcpolska.pl i uiszczenie opłaty za uczestnictwo we wskazanym terminie.

 2. Koszt uczestnictwa jednego Uczestnika w Wydarzeniu wynosi, w zależności o terminu dokonania zgłoszenia:

  1. 2 395 zł + 23% VAT do 16.08.2022 r.

  2. 2 795 zł + 23% VAT do 09.09.2022 r.

  3. 3 195 zł + 23% VAT po 09.09.2022 r.

 3. Cena uczestnictwa obejmuje prelekcje, materiały oraz certyfikat potwierdzający udział.

 4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń to 5.10.2022 r.

 5. Za termin dostarczenia zgłoszenia uznaje się datę jego wpływu na adres mailowy Organizatora.

 6. Zgłoszenie jest ważne i uważa się za potwierdzone w momencie otrzymania, na adres e-mail wskazany przez Zgłaszającego, wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia i fakturą pro-forma.

 7. Dokonanie zgłoszenia zgodnie z powyższymi ustępami jest wiążącą umową i jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią niniejszego Regulaminu i akceptacją zawartych w nim warunków, w tym zapłatą za dokonanie zgłoszenia.

 8. Udział w Wydarzeniu obejmuje:
  1. utrwalanie wizerunku Uczestników w postaci fotografii analogowych lub cyfrowych, streamingu w Internecie, wideogramów lub utworów audiowizualnych podczas Wydarzenia;
  2. przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1000) o ochronie danych osobowych oraz Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), w tym w szczególności poprzez noszenie przez Uczestników w widocznym miejscu identyfikatorów obejmujących następujące dane osobowe: imię, nazwisko, firma.

 

§2

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Digitalizacja sektora energetycznego - inteligentne systemy pomiarowe i rozwiązania technologiczne (dalej: „Wydarzenie”), jest MM Conferences S. A. z siedzibą w Warszawie (00-193), przy ul. Stawki 2 (dalej: „Organizator”).

 2. Wydarzenie odbywa się w miejscu i w czasie wskazanym przez Organizatora.

 3. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zgłoszenia uczestnictwa, które następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem strony internetowej, o której mowa w §1 ust. 1.

 4. Zgłaszający” to podmiot, który poprzez uzupełnienie formularzy zgłasza uczestnika/uczestników Wydarzenia i dokonuje płatności na podstawie otrzymanej faktury pro-forma.

 5. Uczestnik” to osoba/osoby, zgłoszone przez Zgłaszającego, które mają prawo do udziału w Wydarzeniu.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo selekcji zgłoszeń, w szczególności do odrzucania zgłoszeń kierowanych przez podmioty prowadzące działalność konkurencyjną wobec Organizatora.

 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w terminie, programie, miejscu, prowadzących i/albo formule wydarzenia.

 

§3

Płatność i rezygnacja

 1. Płatności, zgodnie z otrzymaną fakturą pro-forma należy dokonać w terminie 7 (siedmiu) dni od jej otrzymania jednakże przed dniem Wydarzenia, o ile zgłoszenie jej dotyczy, na numer rachunku bankowego na niej wskazany.

 2. Rezygnacji z uczestnictw w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, można dokonać w każdym momencie z zastrzeżeniem poniższych ustępów.

 3. Rezygnację z uczestnictwa w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, należy dokonać pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §2 ust. 1.

 4. Za „Dzień Zgłoszenia Rezygnacji”, uznaje się datę stempla pocztowego.

 5. W przypadku rezygnacji do dn. 5.09.2022 r. włącznie, Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 400 zł netto + VAT.

 6. W przypadku rezygnacji po dn. 5.09.2022 r., Zgłaszający zobowiązany jest do pokrycia 100% wartości netto kosztów udziału, którego dotyczy rezygnacja powiększonych o należny VAT.

 7. W przypadku, gdy pomimo dokonania rezygnacji, Uczestnik/Uczestnicy wziął/wzięli udział w Wydarzeniu, o ile takowy były organizowany (w sytuacji gdy Wydarzenie odbywa się po Dniu Zgłoszenia Rezygnacji a przed dniem doręczenia odstąpienia do Organizatora), Zgłaszający ma obowiązek zapłacić pełną kwotę za uczestnictwa osób, które wzięły udział w Wydarzeniu.

 8. W przypadku, gdy Zgłaszającym jest osoba fizyczna a zgłoszenie nie dotyczy prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, rezygnacji można dokonać w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia, pisemnie, listem priorytetowym, na adres siedziby Organizatora wskazany w §1 ust. 1.

 9. Jeżeli przed upływem 14-dniowego terminu na odstąpienie i przed Dniem Zgłoszenia Rezygnacji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, odbędzie się Wydarzenie, o ile takowe było organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w niej, Zgłaszający zostanie obciążony pełnymi kosztami, według otrzymanej faktury pro-forma.

 10. Brak rezygnacji z udziału i nie wzięcie udziału w Wydarzeniu, o ile takowe był organizowane a zgłoszenie dotyczyło udziału w niej, powoduje obciążenie pełnymi kosztami uczestnictwa.

 11. Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału.

 12. Zamiast Uczestnika w Wydarzeniu, o ile takowe jest organizowane, a zgłoszenie dotyczyło uczestnictwa w nim, może wziąć udział inna osoba pod warunkiem przesłania danych osoby zastępczej drogą mailową w terminie do 7 (siedmiu) dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

 

Prowadzący

Tomasz Kozar

Tomasz Kozar

Cloud Technology Strategist w Microsoft Polska

Paweł Niedzielski

Paweł Niedzielski

Dyrektor ds. Sprzedaży, Sektor Energetyczny, Nokia

Maciej Konieczka

Maciej Konieczka

Head Of Analytics/ Lead Data Scientist, Veolia Energy Contracting Poland

Tomasz Stępiński-Ustasiak

Tomasz Stępiński-Ustasiak

VP Sales and Operations, Gawinet

Piotr Czembor

Piotr Czembor

Prezes Hynfra Enegry Storage

dr inż. Mariusz Jurczyk

dr inż. Mariusz Jurczyk

Dyrektor Wykonawczy ds. Zarządzania Ciągłością Działania i IT, TAURON Polska Energia

Paweł Śmigielski

Paweł Śmigielski

Country Manager Poland, STORMSHIELD

Jacek Figuła

Jacek Figuła

Chief Commercial Officer, Billon

Krzysztof Strukowicz

Krzysztof Strukowicz

Prezes Zarządu, MY-SOFT

Partnerzy

ZAUFALI NAM

ciasteczko
Cookies

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.

Zamknij